2.1 Ons aanbod

Het onderwijs van het Altra College Zaanstreek lijkt op het reguliere onderwijs, alleen zijn de omstandigheden anders. De klassen zijn kleiner, er is meer aandacht voor gedrag en persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. De leerlingen worden gezien, iedereen kent de leerling bij naam. Binnen onze school krijg je de mogelijkheid om een onderwijstraject te volgen dat bij jou past. Een diploma kun je behalen in één van de Entree opleidingen. Na het behalen van een diploma, helpen wij je om een geschikte, passende vervolgopleiding te kiezen. Stage ervaring vinden wij belangrijk, vanaf het tweede jaar werken we met een stagecarroussel, zodat leerlingen met de verschillende sectoren kunnen kennismaken. Ook bieden we leerlingen de mogelijkheid om hun werknemersvaardigheden te ontwikkelen in een arbeidstraining centrum.

2.2 Onze klassen

1e klas Een klas voor leerlingen van 12 tot 13 jaar. De beginsituatie (niveau en eventuele leerachterstanden) stellen we vast door middel van het dossier van de basisschool en/ of de onderwijskundige nulmeting. De leerlingen krijgen dezelfde vakken als in het regulier voortgezet onderwijs. Eventuele leerachterstanden worden waar mogelijk weggewerkt. We stellen een voorlopig uitstroomperspectief vast: werken of naar een vervolgopleiding. In de eerste klas wordt er al een start gemaakt met de groepsstage. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van simpele arbeidsvaardigheden.

2e klas Het programma van het eerste leerjaar wordt voortgezet. Door middel van de stagecarrousel krijgen de leerlingen een beter beeld van de stage die bij hen past. Aan het eind van de onderbouw wordt het uitstroomperspectief opnieuw scherp gesteld.

3e klas, de Perspectiefklas Aan de hand van jouw perspectief wordt je begeleid naar een vervolg stap, richting arbeid, vervolgonderwijs of dagbesteding. We besteden veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). De leerling loopt minimaal 280 uur (oriënterende) stage en volgt daarnaast de volgende vakken:

  • Nederlands
  • Rekenen/Wiskunde
  • Engels
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Lichamelijke opvoeding

4e klas

De mbo-opleiding niveau 1 wordt aangeboden in alle profielen van het mbo en kan gevolgd worden in een voltijds (bol) of deeltijd (bbl) variant van de opleiding. De opleiding bestaat uit: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. In het basisdeel krijgt de leerling Nederlands, rekenen/wiskunde, LOB en LO. Het keuzedeel bestaat uit: Engels, taal en rekenen en werknemersvaardigheden. En voor het profieldeel loopt de leerling minimaal 650 uur beroepsgerichte profielstage. Sommige leerlingen doen arbeidstoeleiding in leerjaar 4. Ze richten zich dus op het behalen van branchecertificaten en lopen daarbij mimimaal vier dagen stage. Zij gaan naar de arbeidsmarkt al dan niet met een entreediploma op zak.

2.3 Stage

Het Arbeidstrainingscentrum kan deel uit maken van het stageprogramma. Het centrum traint jongeren voor een plek op de arbeidsmarkt. Bij Altra wordt al op jonge leeftijd geoefend met het verkrijgen van werknemersvaardigheden. Op welk niveau onze leerlingen ook uitstromen, ze gaan uiteindelijk allemaal aan het werk. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat we vroeg beginnen met het aanleren van stagecompetenties. In de onderbouw wordt gestart met interne stageopdrachten op school en met het oefenen in het arbeidstrainingscentrum. Na het behalen van een aantal competenties in de onderbouw mogen leerlingen stage lopen bij een extern bedrijf.

Bovenbouwleerlingen van Altra College Zaanstreek lopen stage.

Waarom is stage belangrijk? De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden. De leerlingen leren sociale vaardigheden. De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk. De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe. De leerlingen maken kennis met een bepaald vakgebied.

2.4 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport.

2.5 Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangskaart voor vervolgonderwijs. De examens van de entreeopleiding of de mbo-1 worden beoordeeld door het mbo. Daarnaast kunnen leerlingen deelnemen aan het VCA-examen. VCA is een veiligheidscertificaat dat veel gevraagd wordt aan werknemers in de techniek en de bouw. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Leerlingen die geen examen doen ontvangen een getuigschrift met daarin behaalde doelen en vaardigheden.


Verder kunnen er per leerjaar verschillende certificaten worden behaald die aantonen dat een leerling dan wel bepaalde lesstof beheerst dan wel bepaalde geleerde vaardigheden kan toepassen in de praktijk. Leerlingen werken vanaf het eerste leerjaar aan een eigen portfolio

2.6 Schooltijden

De schooldag begint om 8.45 en eindigt om 14.50 uur. Het lesrooster wordt verdeeld in lesuren van 45 minuten Het rooster reiken we aan het begin van het lesjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.7 Vakanties & vrije dagen

8 juni 2020 - Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12 uur)

16 juni 2020 - Studiemiddag (leerlingen vrij vanaf 12 uur)

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 19 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij) 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 24 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 10 mei 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

2.8 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan moeten we de leerlingen helaas naar huis sturen. U wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger.


In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.