3.1 Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Zaanstreek, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

Sinds enkele jaren werkt het Altra College Zaanstreek met Positive Behavior Support (PBS). Binnen deze handelingsaanpak wordt gesproken over een begeleidingsaanbod in drie arrangementen; het basisarrangement waarmee 80% van onze leerlingen kan worden bediend, een intensief arrangement waarin 15% van onze leerling populatie valt en een zeer intensief arrangement waartoe 5% van onze leerlingen behoort.

Basisarrangement:

Binnen het basisondersteuningsarrangement van het Altra College vallen vormen van ondersteuning en interventies die gelden voor iedere leerling. Denk hierbij aan PBS-lessen, ondersteuning vanuit het mentoraat, kortdurende interventies vanuit IB en zorgcoördinator, trainingen en werken vanuit het OPP.

Intensieve arrangement:

Wanneer blijkt dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan er van uit het basisarrangement geboden kan worden, kan er gebruik gemaakt worden van interventies passend bij het intensieve arrangement. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding vanuit ATOS, Check-in Check-out en meer intensieve ondersteuning vanuit het schoolzorgteam.

Zeer intensief arrangement:

Bij 5% van de leerlingen is er sprake van een zeer intensieve begeleidingsbehoefte. Deze leerlingen worden geplaatst in de VSO+ klas van de school. Aan de hand van een individuele gedragsfunctieanalyse wordt er door het zorgteam en de mentor een individueel plan op maat gemaakt. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met de Jeugdhulpverlening, GGZ en/of Jeugdbescherming. Leerlingen werken aan individuele, korte en haalbare doelen, waarbij intensief wordt ingezet op het aanleren van schoolse vaardigheden. Doel hierbij is altijd terugkeer naar de mentorklas.

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders.

3.2 Schoolzorg

Altra College Zaanstreek zorgt dat iedere leerling die extra begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.

Iedere leerling van Altra College Zaanstreek heeft samen met zijn ouders een intakegesprek met het zorgteam. De zorgcoördinator schrijft het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dat doet hij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventueel betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken

3.3 Extra ondersteuning

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp bieden we leerlingen en ouders extra hulp in de vorm van de volgende trainingen:

  • SoVa: Sociale vaardigheidstraining Hier leert een leerling goed om te gaan met anderen en zijn zelfvertrouwen terug te krijgen.
  • Tact: Rots en watertraining Deze training, die wordt aangeboden door een ATOS-medewerker, helpt de leerling om zijn boosheid en agressie onder controle te krijgen. Hier leert de leerling zijn eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren.
  • Schoolcoach/ATOS medewerker

Wanneer problemen thuis de schoolprestaties van het kind in de weg zitten, bieden we hulp aan het hele gezin. Altra College Zaanstreek biedt speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen of afwezig zijn.

3.4 Proeftuin

In het kader van de doorontwikkeling van de Jeugdteams in Zaanstad, is er op het Altra College Zaanstreek afgelopen schooljaar gestart met een proeftuin. Dit betekent dat er een Jeugdteam medewerker op sommige momenten op school aanwezig zal zijn en dat de school ook een toegang wordt voor de Jeugdteams Zaanstad. In het kader van deze proeftuin zullen ook de Leerplicht en de Jeugdarts vaker op onze locatie aanwezig zijn, zodat wij de samenwerking kunnen bevorderen. Mochten er leerlingen zijn van wie school het idee heeft dat zij baat kunnen hebben bij ondersteuning vanuit het Jeugdteam, wordt u uiteraard als ouder/verzorger geïnformeerd.

Het team is uitgebreid met een GZ-psycholoog zodat psychologisch onderzoek ook binnen de school kan plaatsvinden