5.1 Ouderbetrokkenheid

Wij willen u goed informeren over hoe de school georganiseerd is, wat u kunt verwachten van het onderwijs en hoe de zorg en het onderwijs op elkaar worden afgestemd. Openheid en vertrouwen zijn onmisbaar in het contact tussen u en de school om samen de ontwikkeling van uw kind te kunnen begeleiden. Het is dan ook van groot belang dat u achter de plaatsing van uw kind kunt staan, ondanks het feit dat de plaatsing niet altijd de vrije keuze van ouder en jongere is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van uw kind op school en de aanpak die de school kiest. Wij stimuleren u tijdig bij ons aan te geven als er hierover een verschil van inzicht is. Dan zoeken wij samen naar een oplossing. Goed contact met ouders of verzorgers is voor ons erg belangrijk. Als wij de problemen goed willen aanpakken, hebben wij elkaar immers hard nodig. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die uw kind maakt. In het belang van uw kind werken wij nauw samen met hulpverleners en voogden die bij de opvoeding betrokken zijn.

Ouders kunnen op verschillende manieren met de medewerkers van de school in contact komen om over hun kind te spreken.

- De coach houdt u minimaal wekelijks op de hoogte over de voortgang van uw kind. Door de intensieve relatie tussen coach en ouders is het ook van belang dat u vragen of verschil in zienswijze als eerste met de coach bespreekt.

- Mochten ouders toch met zorgen blijven zitten, dan kunnen zij contact opnemen met de afdelingsdirecteur van het Purmer College: Esmé van der Ley.

Bij het kennismakingsgesprek ontvangen de jongere en ouders het mobiele nummer van de coach. De coach en de afdelingsdirecteur zijn ook te bereiken via het algemene nummer van het Purmer College, telefoonnummer: 020- 632 80 90.

5.2 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een aantal wettelijk geregelde taken. Zo kan de MR de directie van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. Inspraak van de ouders vindt plaats via de medezeggenschapsraad (MR). Ouders kunnen door hen gewenste onderwerpen naar voren brengen. Als ouder kunt u ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Hierin kunt u uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken. Interesse? Stuur een e-mail naar gmr@altra.nl.

5.3 Vrijwillige ouderbijdrage

Het Purmer College vraagt geen vrijwillige bijdrage van ouders. Ouders hebben vaak al een bijdrage betaald op de school van herkomst.

5.4 Privacy

Het Purmer College gaat vertrouwelijk om met de gegevens van haar jongeren. De hoofdregel is dat medewerkers van andere organisaties het dossier alleen met uw toestemming mogen inzien. U heeft bovendien recht op inzage in het dossier van uw kind. Als daar onjuistheden instaan, heeft u het recht op correctie van die gegevens. Alleen in uitzonderingsgevallen (als er sprake is van kindermishandeling of als de wet dit vereist) kan van deze regels worden afgeweken.

Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de jongere inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

MULTIsignaal

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar wij melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden.