5.1 Ouderbetrokkenheid

Wij willen u goed informeren over hoe de school georganiseerd is, wat u kunt verwachten van het onderwijs en hoe de zorg en het onderwijs op elkaar worden afgestemd. Openheid en vertrouwen zijn onmisbaar in het contact tussen u en de school om samen de ontwikkeling van uw kind te kunnen begeleiden. Het is dan ook van groot belang dat u achter de plaatsing van uw kind kunt staan, ondanks het feit dat de plaatsing niet altijd de vrije keuze van ouder en jongere is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van uw kind op school en de aanpak die de school kiest. Wij stimuleren u tijdig bij ons aan te geven als er hierover een verschil van inzicht is. Dan zoeken wij samen naar een oplossing. Goed contact met ouders of verzorgers is voor ons erg belangrijk. Als wij de problemen goed willen aanpakken, hebben wij elkaar immers hard nodig. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die uw kind maakt. In het belang van uw kind werken wij nauw samen met hulpverleners en voogden die bij de opvoeding betrokken zijn.

Ouders kunnen op verschillende manieren met de medewerkers van de school in contact komen om over hun kind te spreken.

- De coach houdt u minimaal wekelijks op de hoogte over de voortgang van uw kind. Door de intensieve relatie tussen coach en ouders is het ook van belang dat u vragen of verschil in zienswijze als eerste met de coach bespreekt.

- Mochten ouders toch met zorgen blijven zitten, dan kunnen zij contact opnemen met de afdelingsdirecteur van het Purmer College: Esmé van der Ley.

Bij het kennismakingsgesprek ontvangen de jongere en ouders het mobiele nummer van de coach. De coach en de afdelingsdirecteur zijn ook te bereiken via het algemene nummer van het Purmer College, telefoonnummer: 020- 632 80 90.

5.2 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. Zij ondersteunt de school actief bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs, denkt mee over de organisatie van de school en bijvoorbeeld de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan en de schoolgids.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, waarbij ouders de leerlingen onder 13 jaar vertegenwoordigen. Vanaf 13 jaar mogen ook leerlingen deelnemen aan de MR of, als de school deze heeft, de leerlingenraad.

iHUB onderwijs heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over bovenschoolse (beleids)zaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/opvoeder(s) en medewerkers van iHUB, waarbij elk van de vier onderwijsregio’s is vertegenwoordigd. De MR en de GMR hebben met regelmaat contact met elkaar.

Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

5.3 Vrijwillige ouderbijdrage

Het Purmer College vraagt geen vrijwillige bijdrage van ouders. Ouders hebben vaak al een bijdrage betaald op de school van herkomst.

5.4 Privacy

Het Purmer College gaat vertrouwelijk om met de gegevens van haar jongeren. De hoofdregel is dat medewerkers van andere organisaties het dossier alleen met uw toestemming mogen inzien. U heeft bovendien recht op inzage in het dossier van uw kind. Als daar onjuistheden instaan, heeft u het recht op correctie van die gegevens. Alleen in uitzonderingsgevallen (als er sprake is van kindermishandeling of als de wet dit vereist) kan van deze regels worden afgeweken.

Verwijsindex MULTIsignaal

Op onze scholen wordt soms ook specialistische jeugdhulp geboden aan leerlingen. Wij registreren deze leerlingen in de Verwijsindex, een hulpmiddel om samen te werken. In de Verwijsindex worden alleen vermeld: de naam, geboortedatum, woonplaats, het geslacht van de jongere en de contactgegevens van de melder. Er staat dus geen inhoudelijke informatie in. Andere scholen of hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts) kunnen dit ook doen. Zo is in één oogopslag duidelijk of en welke hulpverleners bij de jongere betrokken zijn en of er binnen het gezin meerdere jongeren ondersteuning ontvangen. Zorg- of hulpverleners in de regio kunnen elkaar daarmee eenvoudig vinden om zo nodig de hulp af te stemmen. Dit noemen we een ‘match’. Maar voordat wij vervolgens met elkaar in gesprek gaan, vragen wij daarvoor eerst uw toestemming. Hier vindt u de rechten en privacy rondom de Verwijsindex.