6.1 Wat vinden we belangrijk

6.2 Ziek melden

Is uw kind ziek, meldt dit dan vóór 8.30 uur. De jongere mag niet zelf bellen. Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een jongere heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd. U moet elke dag dat u kind ziek is bellen naar school. U kunt bellen naar: 020 – 632 80 90

6.3 Verzuim & verlof

U kunt vrij vragen om bijzondere redenen, bijvoorbeeld als er iets is gebeurd in de familie, vanwege uw geloof of om andere redenen. U moet hier vooraf toestemming voor krijgen van de schooldirecteur. Uw kind krijgt geen vrij om eerder of langer op vakantie te gaan. De jongeren moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als u toch op andere dagen op vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. U kunt dan een proces-verbaal en een hoge boete krijgen. Verzuim wordt geregistreerd zoals het in de leerplichtwet wordt voorgeschreven. Ook bij frequent te laat komen, melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als een jongere in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan zestien uur verzuimt.
  • Als een jongere in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.4 Gebruik van foto’s en video-opnames

Op onze school is het verboden om foto’s of video-opnames te maken. Dit geldt voor medewerkers, maar ook voor leerlingen.

Soms kan het voorkomen dat er een fotograaf langs komt om foto's te maken van de locatie. Dat kan zijn voor de schoolgids, website of een andere vorm van promotie. Als we deze beelden willen gebruiken voor extern gebruik, dan vragen wij daarvoor vooraf toestemming aan de jongere. Is de jongere jonger dan zestien, dan vragen wij vooraf ook toestemming aan de ouders.

6.5 Schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd.

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraken houdt.

Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de lessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling.

Regels rondom schorsen

Het bestuur kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 5 werkdagen schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt. Het bestuur stelt de inspectie onderwijs van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient bij de inspectie gemeld te worden. Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.

Regels rondom verwijdering

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier. Het bestuur informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief moet de aard van de verwijdering duidelijk worden verwoord en de redenen waarom. Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bestuur schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering. Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas beslissen:

a) na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen zoals bijvoorbeeld betrokken hulpverleners,

b) nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking hebbende adviezen of rapporten, en

c) de ouders opnieuw zijn gehoord.

De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere school of een andere vorm van (speciaal) onderwijs.

Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of een groot aantal procedures bij bijvoorbeeld de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) kunnen voor de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek

Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de schooldirecteur.

6.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle jongeren een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is deelname door uw kind aan schoolactiviteiten (inclusief de stages) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die de school afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering gaat te allen tijde voor.

De school is zelf niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van uw kind. De school is eveneens niet aansprakelijk voor schade die jongeren elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de jongeren (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als uw kind door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan bent u als ouder verantwoordelijk. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering af, in ieder geval vóór uw kind op stage gaat. Verder is het absoluut noodzakelijk dat u een ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten.

6.7 Medicatie op school

Wanneer een jongere onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan het Purmer College - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘Verklaring gebruik medicijnen’. Ouders blijven verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen. Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken wij samen met ouders naar een oplossing, zoals toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.8 Schoolspullen

Het Purmer College voorziet jongeren van al het benodigde onderwijsmateriaal. Voor de praktijklessen (horeca, bewegen, techniek) kan worden gevraagd om bijpassende kleding en schoenen te dragen.

Voor het opslaan van privéspullen is tegen betaling van borg een kluisje beschikbaar.

Devices

Op school beschikken we over devices waarmee de leerlingen digitaal te werk kunnen gaan. Deze devices worden uitsluitend voor schoolzaken gebruikt en met onze leerlingen bespreken we welk gedrag wij van hun verwachten als we met de devices aan het werk zijn. De school mag monitoren bij het vermoeden van misbruik van deze devices en onze leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Het is voor de medewerkers van de school mogelijk om op afstand mee te kijken met de activiteiten van de leerlingen op de devices. Het doel hiervan is het monitoren van rechtmatig gebruik en voor het geven van didactische instructies en ondersteuning. Hierbij is de leerling op de hoogte dat er wordt meegekeken. Als u hier vragen over heeft of over andere ICT en media gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met de school.

6.9 Handige adressen

  • Informatie over de inspectie van het onderwijs vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.
  • Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
  • Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).