6.1 Wat vinden we belangrijk

6.2 Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De jongere mag dus niet zelf bellen. Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een jongere heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd. U moet iedere dag dat u kind ziek is bellen naar school.

U kunt bellen naar: 020 – 632 80 90

6.3 Verzuim & verlof

U kunt vrij vragen om bijzondere redenen, bijvoorbeeld als er iets is gebeurd in de familie, vanwege uw geloof of om andere redenen. U moet hier vooraf toestemming voor krijgen van de schooldirecteur. Uw kind krijgt geen vrij om eerder of langer op vakantie te gaan. De jongeren moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als u toch op andere dagen op vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. U kunt dan een proces-verbaal en een hoge boete krijgen. Verzuim wordt geregistreerd zoals het in de leerplichtwet wordt voorgeschreven. Ook bij frequent te laat komen, melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als een jongere in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan zestien uur verzuimt.
  • Als een jongere in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.4 Gebruik van foto’s en video-opnames

Op onze school maken we geen foto’s of video-opnames en delen we niks op social media. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor leerlingen.

Soms kan het voorkomen dat er een fotograaf langs komt om foto's te maken van de locatie. Dat kan zijn voor de schoolgids, website of een andere vorm van promotie. Als we deze beelden willen gebruiken voor extern gebruik, dan vragen wij daarvoor vooraf toestemming aan de jongere. Is de jongere jonger dan zestien, dan vragen wij vooraf ook toestemming aan de ouders.

6.5 Schorsing en verwijdering

School en ouders hebben een grote rol in het aanleren van goed gedrag en goede omgangsvormen aan jongeren en daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de veiligheid in de school is daarom de betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Wij hanteren duidelijke normen en waarden. Hierdoor scheppen wij samen een positief leef- en leerklimaat. Wanneer het een jongere niet lukt om zich aan de regels en afspraken op school te houden zal er een gesprek worden ingepland met ouders/opvoeders en netwerk. Gezamenlijk kijken wij dan welke maatregelen er genomen dienen te worden om verdere incidenten in de toekomst te voorkomen. Mochten deze maatregelen geen effect hebben en hierdoor de veiligheid van het leef- en leerklimaat op school in het geding komt, kan het bestuur overgaan tot schorsing. Wanneer blijkt dat een (herhaalde) schorsingsmaatregel niet het gewenste effect heeft op een leerling, kan verwijdering toegepast worden. Het bestuur kan een student ook verwijderen bij ernstig wangedrag. Het bestuur kan pas besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat uw kind en u in de gelegenheid zijn gesteld om hier met ons over te praten. Over definitieve verwijdering beslissen wij pas na overleg met de inspectie. Het bestuur hanteert hiervoor de bedoelde wettelijke procedure. De jongere kan in die periode wel worden geschorst.

Een jongere kan niet op grond van onvoldoende vordering worden verwijderd.

6.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle jongeren een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is deelname door uw kind aan schoolactiviteiten (inclusief de stages) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die de school afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering gaat te allen tijde voor.

De school is zelf niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van uw kind. De school is eveneens niet aansprakelijk voor schade die jongeren elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de jongeren (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als uw kind door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan bent u als ouder verantwoordelijk. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering af, in ieder geval vóór uw kind op stage gaat. Verder is het absoluut noodzakelijk dat u een ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten.

6.7 Medicatie op school

Wanneer een jongere onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan het Purmer College - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘Verklaring gebruik medicijnen’. Ouders blijven verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen. Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken wij samen met ouders naar een oplossing, zoals toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.8 Schoolspullen

De leerlingen hebben bijna niks nodig, omdat school eventueel lesmateriaal.

Voor de sportlessen is sportkleding verplicht en sportschoenen met lichte zool. Sportkleding kunnen wij eventueel op school wassen.

Voor het opslaan van privéspullen is tegen betaling een kluisje beschikbaar.

6.9 Handige adressen

  • Informatie over de inspectie van het onderwijs vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.
  • Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
  • Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).