De zorg neemt een belangrijke plek in binnen het Purmer College. De coach vervult hierin een centrale rol. Hij begeleidt de jongere vanaf de start op alle gebieden die nodig zijn volgens de jongere. Ook ouders en andere betrokkenen, zoals de gezinsmanager van Jeugdbescherming zijn betrokken. De afdelingsdirecteur en de gedragswetenschapper/orthopedagoog van het Purmer College zijn verantwoordelijk voor alle zaken rondom de jongerenzorg. Het Purmer College kent een uitgebreid systeem van begeleiding. Wij zorgen ervoor dat ook andere begeleiders van buiten de school goed met ons samenwerken om de jongere zo goed mogelijk te helpen.

3.1 Jongerenbegeleiding

Elk beginnende jongere aan het Purmer College heeft samen met de ouders een intakegesprek met de zorgcoördinator van de school waar de jongere vandaan komt, de gezinsmanager van Jeugdbescherming (indien aanwezig), de coach en de zorgcoördinator van het Purmer College. Een dag na de intake start de jongere op de school. De coach heeft vaak, minimaal eenmaal per week, gesprekken met de jongere, ouders en andere betrokkenen. Aan de hand van deze gesprekken, de informatie van de aanleverende school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties, schrijft de coach samen met de jongere het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

3.2 Positive Behavior Support

Op het Purmer College willen wij graag een veilig leer- en leefklimaat. De manier om dat te creëren is door positief gedrag te belonen! Positive Behavior Support (PBS) betekent dan ook positief gedrag ondersteunen. Op het Purmer College doen wij dat onder andere door het op tijd komen te belonen, en in de klassen door een punten systeem (Classdojo) wanneer de jongere zich daar aan de gedragsverwachtingen houdt.

De waarden die wij op het Purmer College erg belangrijk vinden zijn veiligheid, verbinding en groei. De gedragsverwachtingen voor zowel docent als jongere zijn hierop gebaseerd. Een gedragsverwachting kan bijvoorbeeld zijn dat je jouw telefoon buiten de lesblokken gebruikt. Aan het eind van de les krijg jij punten en een aantal punten kan worden ingewisseld voor een beloning.

Per klas zijn er verschillende gedragsverwachtingen en beloningen. Als je voor 8.30 uur op school bent kun je een stempel verdienen en een volle stempelkaart kun je inwisselen voor een beloning. Je kunt 1 stempelkaart inwisselen voor een kleine beloning, maar ook doorsparen voor 3 volle stempelkaarten en een grotere beloning krijgen.

3.3 Zorgteam

Het Purmer College zorgt ervoor dat de jongere de ondersteuning krijgt die nodig is om de doelen te behalen. De zorgcoördinator kijkt met de coach en internbegeleider of extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen.

Verder is er directe ondersteuning van de Opvoedpoli. Er is een behandelteam in school aanwezig dat direct met en voor de jongeren aan de slag kan. Vanuit de Opvoedpoli zijn er een psychiater, therapeuten en een hoofdbehandelaar beschikbaar. Ook zij helpen mee om de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling.

3.4 Zorg op maat

De jongeren zitten tijdelijk op het Purmer College. Het doel ‘zoeken naar een passend vervolgtraject’ is leidend. De coach neemt een centrale plek in om de zorg werkelijk op maat te kunnen aanbieden. Bij het Purmer College werken tien coaches. Een intern begeleider ondersteunt samen met de gedragswetenschapper het onderwijszorgproces. Elke coach begeleidt ongeveer vier jongeren. Zo krijgen de jongeren de aandacht die ze nodig hebben. De coach motiveert de jongeren een positief toekomstbeeld te ontwerpen en daar concreet naar toe te werken. Als jongeren zijn uitgestroomd houdt de begeleiding van de coach nog niet op. Pas wanneer er rondom een jongere voldoende zorg is gebouwd en wij niet meer nodig zijn, sluiten wij de begeleiding af. Dat geldt ook als een jongere doorstroomt naar het (speciaal)onderwijs.

3.5 Externe partners en extra ondersteuning

Wanneer het met een jongere op meerdere gebieden niet goed gaat, dan zijn er vaak al verschillende professionals betrokken bij de jongere. Voorbeelden hiervan zijn iemand van de Jeugdbescherming, een leerplichtambtenaar of hulpverleners. Voor ouders en de jongere is het niet altijd even helder wie wat doet en waarom. Als meerdere hulpverleners bij een jongere betrokken zijn, stellen wij samen met hen, de jongere en de ouders, een plan op. De basis van een goed resultaat is een goede samenwerking.

3.6 Schoolarts

De schoolarts van de GGD kan betrokken worden bij de jongerebespreking van het Purmer College als er sprake is van frequent of langdurig ziekteverzuim. De jongere kan opgeroepen worden voor onderzoek of advies. De schoolarts is eens per zes weken aanwezig bij de jongerebespreking.