Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van jongeren. Het Purmer College stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

Zijn wij op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?

Hoe ervaren ouders en jongeren de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor jongeren en cliënten.
  • zoeken naar wat jongeren en cliënten wel kunnen. Wij geven jongeren het vertrouwen om het beste uit zichzelf te halen. Wij bereiden jongeren voor om positief te participeren in de maatschappij en meer zelfvertrouwen om hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn wij trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

Het Purmer College wil graag weten wat of onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven wij verbeteren. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en jouw ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná het Purmer College voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan ons hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en jouw ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.

Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij het Purmer College, Sanne Pronk

(s.pronk@altra.nl).

4.3 Opbrengsten en uitstroomgegevens

1. Onderwijsresultaten (zie tabel boven)

2. Sociale en maatschappelijke competenties Onze school vindt het belangrijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen in kaart te brengen. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt systematisch en cyclisch gevolgd met het leerlingvolgsysteem ‘Zien!VO' middels observatielijsten. Zien! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt de leerkracht om het gedrag van de leerling te begrijpen. De overzichten van Zien! worden met de gedragsspecialist en Ib’er besproken en geven een belangrijk inzicht voor de leerlingbesprekingen. De gegevens van Zien!VO kan ons ook op schoolniveau informatie geven zodat we, ons aanbod kunnen aanpassen op dat wat onze doelgroep nodig heeft. Om dit inzichtelijk te maken gaan we dit schooljaar aan de slag met analyses op schoolniveau. Wij werken hier mee sinds voorjaar 2022. Executieve Functies Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die belangrijk zijn voor het realiseren van handelingen en gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Executieve functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die nodig zijn om een doel te bereiken. Vanaf schooljaar 2021-2022 zullen wij hier actief binnen de school mee aan de slag gaan om de sociale en maatschappelijke competenties voor coaches, het netwerk maar vooral de jongeren inzichtelijk te maken.

3. Veiligheidsbeleving Bij het Purmer College is veiligheid een belangrijk punt van aandacht. Wij streven er naar dat de veiligheidsbeleving van jongeren en medewerkers ruim voldoende is en dus gewaardeerd wordt met minimaal een 7,0. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren de veiligheid waarderen met een 7,7 en het team gaf een 7,6. Wij zijn tevreden met het resultaat, maar blijven de veiligheid hoog op onze agenda plaatsen omdat wij deze essentieel vinden voor het schoolklimaat.

4.4 Onderwijsinspectie

Het Purmer College valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en het Purmer College lezen.