Het Purmer College is gestart in januari 2018 en biedt een veilige omgeving waar de jongere centraal staat. Het vernieuwende van onze aanpak is dat wij onderwijs en zorg écht integreren. De coach speelt hierbij een centrale rol. Een goede relatie tussen school, zorg en thuissituatie van de jongere is hierbij onmisbaar. Wij zetten in op arbeidstoeleiding en ondersteunen jongeren om de eigen talenten te herkennen en competenties te ontwikkelen. Hier werken wij hard aan.

1.1 Inrichting opleiding

Het Purmer College is gericht op het aanleren van arbeidscompetenties en arbeidsvaardigheden. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de jongere. Bij aanvang van een traject bij het Purmer College bepalen wij samen met de jongere, de ouders en het netwerk wat het perspectief is van de jongere. Hierop baseren wij ons aanbod. De jongere krijgt les op zijn of haar eigen niveau.

1.2 De jongeren

Bij het Purmer College maken Amsterdamse jongeren van 14 tot en met 18+ jaar die thuis en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Veel jongeren zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim en gedragsproblemen. Ook onze jongeren hebben, net zoals alle andere jongeren, dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden. Een coach helpt ze de draad weer op te pakken. Onze jongeren volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert het Purmer College jongeren in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje. Het Purmer College is het hele jaar open, ook in de vakanties.

1.3 Aanmelding en toelating

De aanmeldingen voor het Purmer College lopen in de meeste gevallen via de zorgcoördinator van de aanmeldende school en het Samenwerkingsverband. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam kunnen jongeren aanmelden. Dat geldt voor vmbo-scholen, praktijkscholen, havo/vwo scholen en het speciaal onderwijs. Als een jongere niet op een middelbare school staat ingeschreven, kan een ketenpartner een plaatsing aanvragen. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdbescherming of de leerplichtambtenaar. De procedure verloopt op dezelfde manier als bij jongeren die via school worden aangemeld.

Heeft u vragen over de te volgen procedure, neem dan contact op met het Samenwerkingsverband. Ouders kunnen daar terecht voor advies, maar zij kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De consulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur via het telefoonnummer 020 811 99 22 (niet in de schoolvakanties).

1.4 Speerpunten

Onderwijs Ons onderwijsaanbod is nog volop in ontwikkeling, een aantal speerpunten voor schooljaar 2020-2021 zijn:

  • Wij willen bij de praktijkvakken volledig uitgewerkte leerlijnen gebruiken en deze koppelen aan de mogelijkheid om erkende certificaten te behalen.
  • Wij willen nog meer verschillende praktijklessen kunnen aanbieden. Het streven voor volgend schooljaar ligt bij de ontwikkeling van fietstechniek en dierverzorging.

Zorg

  • Wij willen het cyclisch proces van evaluaties verbeteren om zo te zorgen voor een goede borging van de kwaliteit.
  • Wij zijn zoekende naar de juiste samenwerkingspartners die ons kunnen ondersteunen in het begeleiden van de jongeren om de jongeren uit hun patronen te halen.

Leef-leerklimaat

  • Verdere invoering Positive Behaviour Support (PBS). PBS zorgt voor een positief leef-leerklimaat waarbij de gedragverwachtingen helder zijn. Het werken volgens dut systeem geeft jongeren veel overzicht en houvast omdat het gedrag van de coaches voorspelbaar is.
  • Verdiepende trainingen van het team in omgang met agressie en emotie. Sinds het eerste jaar volgt het team jaarlijks 1 á 2 traininging vanuit Radar Vertige. Middels deze trainingen worden coaches zich bewust(er) van hun eigen gedrag en wat dit oproept in relatie tot de ander.