Het Purmer College is gestart in januari 2018 en biedt een veilige omgeving waar de jongere centraal staat. Het vernieuwende van onze aanpak is dat wij onderwijs en zorg écht integreren. De coach speelt hierbij een centrale rol. Een goede relatie tussen school, zorg en thuissituatie van de jongere is hierbij onmisbaar. Wij zetten in op arbeidstoeleiding en ondersteunen jongeren om de eigen talenten te herkennen en competenties te ontwikkelen. Onze missie is:

Op het Purmer College bieden wij jongeren zorg en onderwijs op maat in een kansrijke omgeving. Met de jongere en zijn netwerk zorgen wij er samen voor dat de jongere zich persoonlijk kan ontwikkelen en uitstroomt naar de best passende vervolgplek.

1.1 Inrichting opleiding

Het Purmer College is gericht op het aanleren van arbeidscompetenties en arbeidsvaardigheden. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de jongere. Bij aanvang van een traject bij het Purmer College bepalen wij samen met de jongere, de ouders en het netwerk wat het perspectief is van de jongere. Hierop baseren wij ons aanbod. De jongere krijgt les op zijn of haar eigen niveau.

1.2 De jongeren

Bij het Purmer College maken Amsterdamse jongeren van 14 tot en met 18+ jaar die thuis en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Veel jongeren zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim en gedragsproblemen. Ook onze jongeren hebben, net zoals alle andere jongeren, dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden. Een coach helpt ze de draad weer op te pakken. Onze jongeren volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert het Purmer College jongeren in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje. Het Purmer College is het hele jaar open, ook in de vakanties.

1.3 Aanmelding en toelating

De aanmeldingen voor het Purmer College lopen in de meeste gevallen via de zorgcoördinator van de aanmeldende school en het Samenwerkingsverband. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam kunnen jongeren aanmelden. Dat geldt voor vmbo-scholen, praktijkscholen, havo/vwo scholen en het speciaal onderwijs. Als een jongere niet op een middelbare school staat ingeschreven, kan een ketenpartner een plaatsing aanvragen. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdbescherming of de leerplichtambtenaar. De procedure verloopt op dezelfde manier als bij jongeren die via school worden aangemeld.

Heeft u vragen over de te volgen procedure, neem dan contact op met het Samenwerkingsverband. Ouders kunnen daar terecht voor advies, maar zij kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De consulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur via het telefoonnummer 020 811 99 22 (niet in de schoolvakanties).

1.4 Speerpunten

De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat we als school aansluiten bij de ontwikkeling van de maatschappij. Hiertoe maakt elke school een schoolplan dat voor vier jaar richting geeft aan ons onderwijs. Daaruit voort komt een jaarplan met de doelen van de school voor de duur van een jaar. Op basis van de uitkomsten van audits, resultaten en tevredenheidsonderzoeken wordt door het team gekozen op welke doelen we ons als team richten. Deze doelen zijn verwerkt in speerpunten en onderverdeeld in vier pijlers: Samen sterker, steeds specialistischer, steeds inclusiever en beter onderwijs.

Wij streven dit schooljaar naar:

  • Samenwerking met bedrijven en zorgpartners die op dezelfde manier kijken naar onze jongeren, zodat wij samen een kansrijke vervolgplek kunnen realiseren
  • Verruimd onderwijsaanbod dmv integrale samenwerking met externe organisaties
  • Een actieve rol in de overdracht en nazorg bij uitstroom
  • Buitenwereld binnen halen: werken met externe partners op gebied van bouw en horeca
  • Samenwerking met gemeente voor stagemogelijkheden en uitstroommogelijkheden