2.1 Doelgericht

Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft een jongere op langere termijn? En welk eindniveau is voor hem haalbaar? Voor elke jongere wordt er bij de intake zijn ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de jongere? Welke ondersteuning is nodig om zijn eindniveau te bereiken? Gedurende het jaar kijkt de coach of de jongere zich volgens dit perspectief ontwikkelt. Waar nodig wordt het aanbod hierop aangepast. Door te werken vanuit een ontwikkelingsperspectiefplan, kunnen wij de talenten in kaart brengen en mogelijkheden van de jongere beter benutten. De coach stelt daarnaast met jongere en ouders ook doelen met betrekking tot het invullen van de vrije tijd en het gezin. De doelen worden voor elke vakantie geëvalueerd.

2.2 Vakken

Bij het Purmer College kiezen de jongeren zelf hoe ze invulling geven aan hun dagrooster. De jongere kiest zelf voor de vorm van onderwijs: theorie of praktijk. Gaandeweg het traject wordt dit steeds meer toegespitst op het uitstroomperspectief van de jongere. Met het onderwijs sluiten wij aan bij wat jongeren al kunnen en weten. Daarnaast werken de jongeren aan de vakken waar ze een achterstand in hebben opgelopen of aan vakken en vaardigheden die ze nodig hebben om goed aan te sluiten op hun uitstroomperspectief. Verder krijgen de jongeren gedragslessen en workshops (sociale vaardigheden en moreel redeneren). Tijdens de workshops wordt gewerkt aan talentontwikkeling. Hierin ontdekken jongeren wat ze leuk vinden en waar hun kracht ligt.

2.3 Leerroutes

De eerste zes weken volgt de jongere een caroussel van vier lessen van elk praktijkvak (groen, horeca, techniek, bewegen) en onderwijs. Daarna vervolgt een jongere zijn traject binnen de school in de leerroute arbeid of onderwijs. Binnen de leerroute arbeid wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden aan het gewenste beroep/arbeidsplek. Alle lessen worden door het Purmer College verzorgd. Bij alle leerroutes hoort een stagetraject, zodat de jongeren praktijkervaring op doen.

2.4 Arbeidstoeleiding

Jongeren op het Purmer College stromen uit naar arbeid. Het team van het Purmer College begeleidt de jongere met het aanleren van werknemersvaardigheden en arbeidscompetenties, zodat hij een sterkere positie op de arbeidsmarkt heeft en hierdoor beter kan aansluiten bij de maatschappij.

Overstapdashboard Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden. Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

2.5 Schooltijden en lesrooster

Het Purmer College is vanaf 08.00 uur geopend en heeft een verlengd dagprogramma tot 18.00 uur. Het Purmer College kent geen lesuitval of tussenuren. Wij verzorgen een geheel gevuld dagprogramma. Gezien de lengte van de dag bieden wij ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes.

2.6 Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is het Purmer College open en wordt er een vakantieprogramma aangeboden. Hierover worden jongeren en ouders per vakantie geïnformeerd. Bij het Purmer College is deelname aan het vakantieprogramma verplicht. Gedurende het jaar heeft het team van het Purmer College enkele studiedagen, u wordt hierover tijdig ingelicht. Onderwijstijd Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 1000 uren onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.

2.8 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een coach ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Uitgangspunt is altijd dat de jongeren niet naar huis worden gestuurd.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze coaches. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze jongeren en begrijpen wat elke jongere specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.