2.1 Doelgericht

Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft een jongere op langere termijn? En welk eindniveau is voor hem haalbaar? Voor elke jongere wordt er bij de intake zijn ontwikkelingsperspectiefplan vastgesteld. Wat zijn de mogelijkheden van de jongere? Welke ondersteuning is nodig om zijn eindniveau te bereiken? Gedurende het jaar kijkt de coach of de jongere zich volgens dit perspectief ontwikkelt. Waar nodig wordt het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aangepast. Door te werken vanuit een ontwikkelingsperspectiefplan, kunnen wij de talenten in kaart brengen en mogelijkheden van de jongere beter benutten. De coach stelt daarnaast met jongere en ouders ook doelen met betrekking tot het invullen van de vrije tijd en het gezin. De doelen worden iedere acht weken geëvalueerd.

2.2 Vakken

Bij het Purmer College kiezen de jongeren zelf hoe ze invulling geven aan hun dagrooster. De jongere kiest zelf voor een praktijkvak of voor onderwijs. Tijdens de onderwijsuren volgen ze vakken passend bij het uitstroomprofiel. Gaandeweg het traject wordt dit steeds meer toegespitst op het uitstroomperspectief van de jongere. Met het onderwijs sluiten wij aan bij wat jongeren al kunnen en weten. Daarnaast werken de jongeren aan de vakken waar ze een achterstand in hebben opgelopen of aan vakken en vaardigheden die ze nodig hebben om goed aan te sluiten op hun uitstroomperspectief. Verder krijgen de jongeren gedragslessen en workshops (sociale vaardigheden en moreel redeneren). Tijdens het laatste blok van de dag worden workshops aangeboden waar jongeren werken aan talentontwikkeling. Hierin ontdekken ze wat leuk vinden en waar hun kracht ligt. Er is onder andere keuze tussen: improbattle, zelfverdediging, muziek, beeldend vormen of patisserie.

2.3 Leerroutes

De eerste zes tot acht weken volgt de jongere een caroussel van vier lessen van elk praktijkvak (groen, horeca, techniek, sport) en onderwijs. Daarna vervolgt een jongere zijn traject binnen de school in de leerroute arbeid of onderwijs. Binnen de leerroute arbeid wordt onderwijs aangeboden dat aansluit bij de eisen die gesteld worden aan het gewenste beroep/arbeidsplek. Jongeren die mbo-entree niveau aankunnen, volgen onderwijs in een aparte klas. Zij kunnen binnen een half jaar examen doen. Dit kan vanaf 16 jaar. Wij werken hiervoor samen met ROC TOP. Alle lessen worden door het Purmer College verzorgd. Bij alle leerroutes hoort een stagetraject, zodat de jongeren ervaring opdoen die ze kunnen gebruiken bij hun toekomstige baan.

2.4 Arbeidstoeleiding

Wij bereiden jongeren voor op arbeid na het Purmer College. Het team van het Purmer College begeleidt de jongere met het aanleren van werknemersvaardigheden en arbeidscompetenties, zodat hij een sterkere positie op de arbeidsmarkt heeft en hierdoor beter kan aansluiten bij de maatschappij. Daarbij bekijken wij per jongere wat het meest geschikt is; wordt het arbeid of gaat hij/zij eventueel verder in het mbo. De kwaliteiten van de jongeren, hun motivatie en hun gedrag bepalen de keuze.

Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of jongeren niet vroegtijdig stoppen met onderwijs. Ook als ze onze school hebben verlaten, gaan wij na of ze echt aan de arbeidstoeleiding/vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat jongeren tussen wal en schip belanden.

2.5 Overstap naar werk of toch school

Op het Purmer College kijken wij goed naar wat het beste vervolgtraject is voor de jongeren. Jongeren op het Purmer College stromen het meest uit richting arbeid. Een jongere die voldoende werknemersvaardigheden heeft opgedaan kan uitstromen met een arbeidscontract. Heb je nog niet direct een baan dan word je daarbij geholpen via jobcoaching. Als jongeren goed presteren op school en het gedrag is verbeterd, kunnen zij in sommige gevallen overstappen naar een beroepsopleiding aan een regionaal opleidingscentrum (ROC).

2.6 Schooltijden en lesrooster

De jongeren volgen in de eerste fase het hele programma. In overleg met ouders, coach en de gedragswetenschapper kunnen wij na drie maanden hiervan afwijken. Dit is afhankelijk van de groei die de leerling al heeft doorgemaakt. Wanneer een jongere aan het einde van de middag of in de avond een eigen zinvolle dagbesteding heeft, krijgt hij toestemming om dit te (blijven) doen. Dit kan bijvoorbeeld een lidmaatschap bij een club zijn, maar ook een bijbaantje of stage.

Het programma wordt maandag tot en met vrijdag aangeboden. De jongeren moeten om 8.30 uur op school zijn en zich in de kantine melden. De dag is bij het Purmer College ingedeeld in de volgende blokken:

- 08.30 - 10.00 uur: wereldoriëntatie (waaronder nieuws bekijken) en bespreken en zelf dagplanning maken - 10.00 - 12.15 uur: praktijkvakken (onder andere sport, techniek en techniek) - 12.15 - 12.45 uur: gezamenlijke lunch - 12.45 - 15.00 uur: les (onder andere sociale vaardigheidles, themalessen, TOP's trainingen) - 15.15 – 16:15 uur: workshops (regelmatig wisselend aanbod) - 16:15 – 18:00 uur: avondprogramma (met gezamenlijke maaltijd) - 18:00 – 20:00 uur: ambulant programma met de coach op afspraak

2.7 Vakanties & vrije dagen

Tijdens de schoolvakanties is het Purmer College open en wordt er een apart programma aangeboden. Hierover worden jongeren en ouders per vakantie geïnformeerd. Bij het Purmer College is deelname aan het vakantieprogramma verplicht.

2.8 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een coach ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Uitgangspunt is altijd dat de jongeren niet naar huis worden gestuurd.

Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze coaches. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze jongeren en begrijpen wat elke jongere specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.