Het onderwijs van het Altra College Haarlemmermeer lijkt op het reguliere onderwijs, alleen zijn de omstandigheden anders. De klassen zijn kleiner, er is meer aandacht voor gedrag en persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. De leerlingen worden gezien, iedereen kent de leerling bij naam. Binnen onze school krijg je de mogelijkheid om een diploma te behalen, dat kan in de richtingen: Mavo (VMBO-T), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB), Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) en MBO1. Na het behalen van een diploma, helpen wij je om een geschikte, passende vervolgopleiding te kiezen. Dit geldt ook voor de leerlingen die niet een geheel diploma behalen, maar onze school verlaten met een aantal certificaten.

2.1 Onderbouw

Klas 1
In klas 1 krijgen de leerlingen lessen van vakdocenten in vrijwel alle vakken die ook op het reguliere onderwijs worden gegeven. Indien nodig krijgen de leerlingen een sociale vaardigheidstraining aangeboden.


Klas 2
De leerlingen worden voorbereid op de overstap naar de bovenbouw. In het voorjaar maken de leerlingen een drempeltoets. Deze toets bepaalt of een leerling klaar is voor de bovenbouw of dat de leerling nog een jaar in de onderbouw moet blijven. Ook kan de keuze voor de Perspectiefklas gemaakt worde
n.

2.2 Bovenbouw

Klas 3, VMBO-T, KB of BB

VMBO-T: De leerlingen krijgen lesstof aangeboden op 3 VMBO-T niveau, in de profielen Zorg en Welzijn of Economie. In dit leerjaar nemen de leerlingen deel aan het staatsexamen voor de vakken maatschappijleer 1, het sectorwerkstuk, Nederlands en/of Engels en rekenen.

VMBO (KB en BB): De leerlingen krijgen lesstof aangeboden op 3 Kader/Basis niveau, in het profiel Zorg en Welzijn. In het 3e jaar worden de profielpraktijkvakken (praktijk en theorie) afgerond.

Perspectiefklas Deze derde klas is de voorbereidingsklas voor een overstap naar een passende vervolgplek. Tijdens perspectiefgesprekken wordt bepaald wat jouw doel is en hoe we jou kunnen helpen om dat doel te behalen. Aan de hand van jouw perspectief wordt een stageplaats gezocht en wordt de invulling van het onderwijs ingevuld. Wij helpen jou weer gemotiveerd te worden voor een vervolgtraject, dat kan een doorstroom naar het MBO zijn (bol of bbl), maar ook een passende arbeidsplek behoort tot de mogelijkheden! In de Perspectiefklas kun je begeleid worden naar een MBO1-diploma.

Klas 4

VMBO-T: De leerlingen van deze klas doen aan het einde van het schooljaar staatsexamen VMBO-T in de resterende vakken. Na voldoende behaalde deelcertificaten uit klas 3 en 4 is een leerling in het bezit van een volwaardig VMBO-T diploma. De staatsexamens bevatten voor alle vakken zowel schriftelijke als mondelinge examens.

VMBO (KB en BB): in het 4e jaar worden de algemeen vormende vakken en de profielvakken geëxamineerd.

Maatwerkklas

Binnen onze school is een klas ingericht die zich richt op de terugkeer van leerlingen naar het onderwijs. Dit zijn leerlingen die door allerlei omstandigheden langere tijd geen deel hebben genomen aan het onderwijs en die tijd nodig hebben om hun motivatie voor school weer terug te vinden. Als de leerling er bij ons in is geslaagd om weer hele dagen naar school te gaan, gaan wij samen met de leerling, ouders en belangrijke derden aan de slag om een passende vervolgplek te vinden.

2.3 De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor die, naast het geven van het eigen vak, verantwoordelijk is voor de mentorlessen, oudercontacten en leerling gesprekken. De mentor is ook verantwoordelijk voor het plan waarin de begeleiding van de leerling beschreven staat.

2.4 Doelgericht

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is.
Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.

2.5 Vakken

Op Altra College Haarlemmermeer krijgen leerlingen grotendeels dezelfde vakken aangeboden als in het reguliere vo. Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten. Godsdienstonderwijs maakt geen deel uit van het lesprogramma.

2.6 Stage

Bij het onderwijsprogramma is stagelopen een onderdeel van het aanbod. Waarom is stage belangrijk?

  • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
  • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
  • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.
  • De leerlingen maken kennis met een bepaald vakgebied.

2.7 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen ouders en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, namelijk: november, maart en aan het einde van het schooljaar. De exacte data van de rapporten volgen via de mentor, deze zal u uitnodigen voor een rapportgesprek.

2.9 Schooltijden

De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Op woensdag eindigt de les om 12.30 uur. Een lesuur duurt 50 minuten en iedere dag hebben de leerlingen 2x pauze. Iedere dag starten de leerlingen bij hun (co)mentor met een half uur mentortijd. De invulling hiervan ligt bij de mentor, speerpunten zijn: leesonderwijs en gesprekken. Het rooster reiken we aan het begin van het leerjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.10 Vakanties & vrije dagen

2019/2020:

22 mei 2020 - Leraren en leerlingen vrij

1 juni 2020 - 2e pinksterdag

6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

2020/2021:

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 19 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie 23 augustus 2021 - Eerste schooldag Studiedagen 2020/2021 (leerlingen vrij)

19 oktober 2020 8 januari 2021 24 maart 2021 10 mei 2021

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

2.11 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan verdelen we de leerlingen over de andere klassen. Uitgangspunt is altijd dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd.


Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.