Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Haarlemmermeer, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook u en uw gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouders.

3.2 Schoolzorg

Altra College Haarlemmermeer zorgt dat iedere leerling die extra begeleiding krijgt, die hij nodig heeft. De school beschikt over een zorgteam dat bestaat uit een zorgcoördinator, een schoolcoach, een jeugdzorgmedewerker en een intern begeleider. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij signaleert en schakelt het zorgteam in als de leerling extra zorg nodig heeft.

De mentor kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen.

Iedere leerling van Altra College Haarlemmermeer heeft samen met zijn ouders een intakegesprek met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator schrijft het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling. Hierin staat welke doelen we samen willen bereiken. Aan de hand van het OPP maakt de leerling zijn eigen ambitieplan, waaraan het hele jaar wordt gewerkt.

3.3 Positive behaviour support (PBS)

Altra college Haarlemmermeer werkt met SWPBS, dit staat voor school wide positive behaviour support (in het kort PBS). Het uitgangspunt is dat de leerlingen positief bekrachtigd worden wanneer zij voldoen aan de verwachtingen en regels die gelden op school. Vanuit de kernwaarden: vertrouwen, veiligheid en respect zijn gedragsverwachtingen geformuleerd binnen de school. U moet denken aan hele basale zaken zoals bijvoorbeeld: het op tijd komen op school. Hier kunnen leerlingen dan een beloning mee verdienen, het gedachten goed is dat alles wat je aandacht geeft groeit. De focus ligt op het benadrukken van gewenst gedrag.

Meer informatie kunt u vinden op www.swpbs.nl en www.altrahorizononderwijs.nl

3.4 Extra ondersteuning

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp bieden we leerlingen en ouders extra hulp in de vorm van de volgende trainingen:

  • Sociale vaardigheidstraining Hier leert een leerling goed om te gaan met anderen en zijn zelfvertrouwen terug te krijgen.
  • Examentraining Deze training helpt als faalangst goede prestaties in de weg staat.
  • Rots en watertraining Hier leert de leerling zijn eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren.
  • Schoolcoach/ATOS medewerker Wanneer problemen thuis de schoolprestaties van het kind in de weg zitten, bieden we hulp aan het hele gezin.

Altra College Haarlemmermeer biedt speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen of afwezig zijn. Voor leerlingen die dreigen uit te vallen wegens agressie gerelateerde problemen, kunnen we hulp inzetten van Levvel, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

3.5 Zorgadviesteam

Altra College hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samen gebracht in een actief zorgadviesteam, dit team organiseert indien nodig een multi disciplinair overleg (MDO). Hieraan nemen diverse ketenpartners deel, zoals: de Altra schoolcoach, de leerplichtambtenaar en de schoolarts. Dit team bespreekt thema’s zoals: verzuim, pesten, te laat komen en problematisch gedrag van leerlingen op school.