6.1 Wat vinden we belangrijk

6.2 Ziek melden

Meldingen vóór 9.00 uur bij je mentor of docent.

6.3 Verzuim & verlof

Je kunt vrij vragen om bijzondere redenen, zoals: er is iets gebeurd in de familie, vanwege je geloof, maar ook om andere, incidentele redenen. Je moet hier vooraf toestemming voor vragen aan je mentor. Je krijgt geen vrij om eerder en/of langer op vakantie te gaan. Je moet je houden aan de officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als je toch op andere dagen op vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Je kunt dan een proces-verbaal en een hoge boete krijgen.

6.4 Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken, niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de mentor contact met de ouders op. Gezamenlijk zal dan bekeken worden welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om dit gedrag bij te sturen.

Wanneer geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabele gedrag de veiligheid en het onderwijsleerproces van andere leerlingen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen hanteren wij de hiervoor bedoelde wettelijke procedure.

6.5 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan jou. Ben je jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan je ouders.

6.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is deelname aan schoolactiviteiten (inclusief de stages) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die de school afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000, - en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van jou/je ouders gaat te allen tijde voor.

De school is zelf niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van jou. De school is eveneens niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als je door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Ben je jonger dan 14 jaar? Dan zijn je ouders verantwoordelijk. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering af, in ieder geval vóór je op stage gaat. Verder is het absoluut noodzakelijk dat jij of je ouders een ziektekostenverzekering voor jou hebben afgesloten.

6.7 Medicatie op school

Soms gebruiken jongeren op doktersvoorschrift medicijnen. Het kan gebeuren dat het toedienen van voorgeschreven medicijnen onder schooltijd nodig is. Ouders of verzorgers blijven verantwoordelijk voor toediening van geneesmiddelen en zij kunnen hier afspraken over maken met de school. Onze medewerkers en docenten zijn geen artsen of verpleegkundigen en zijn daarom niet gerechtigd om (ingrijpende) medische handelingen - zoals het geven van injecties - te verrichten. Het geven van pillen, drankjes of zalf kan wel, mits hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt.

6.8 Leermiddelen

De leerlingen van Altra College Arkin krijgen de boeken en schriften van school. Voor de boeken geldt dat deze in bruikleen worden gegeven. Je moet de boeken op het einde van het schooljaar weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of het is onbruikbaar geworden, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij jou in rekening. Je moet zelf over de volgende spullen beschikken:

  • schooltas;
  • rekenmachine;
  • etui met pennen en potloden;
  • agenda.