6.1 Ziek melden

U kunt uw kind ziek melden vóór 8.30 uur. De leerling mag dus niet zelf bellen.

Bij afwezigheid door ziekte en afspraken die een leerling heeft onder schooltijd, dient een briefje ondertekend door ouders te worden ingeleverd.

6.2 Verzuim & verlof

U kunt vrij vragen om bijzondere redenen, bijvoorbeeld als er iets is gebeurd in de familie, vanwege uw geloof of om andere redenen. U moet hier vooraf toestemming voor krijgen van de schooldirecteur. Uw kind krijgt geen vrij om eerder of langer op vakantie te gaan. De leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties zoals ze in deze gids beschreven staan. Als u toch op andere dagen op vakantie gaat, zijn wij wettelijk verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. U kunt dan een proces-verbaal en een hoge boete krijgen. Verzuim wordt geregistreerd zoals het in de leerplichtwet wordt voorgeschreven. Ook bij frequent te laat komen, melden we dat bij de leerplichtambtenaar.


Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan zestien uur verzuimt.
 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
 • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
 • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.3 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan de ouders.

6.4 Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken, niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken we dan welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om dit gedrag bij te sturen.

Wanneer geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabele gedrag de veiligheid en het onderwijsleerproces van andere jongeren ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling. We hanteren hiervoor de bedoelde wettelijke procedure.

Het bestuur kan pas besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat uw kind en u in de gelegenheid zijn gesteld om met ons hierover te praten. Over definitieve verwijdering beslissen we pas na overleg met de inspectie. De leerling kan in die periode wel worden geschorst. Een leerling kan niet op grond van onvoldoende vordering worden verwijderd.

6.5 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 • Op grond van deze ongevallenverzekering is deelname door uw kind aan schoolactiviteiten (inclusief de stages) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
 • De aansprakelijkheidsverzekering die de school afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000, - en er geldt een hoog eigen risico. Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering gaat te allen tijde voor.

De school is zelf niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van uw kind. De school is eveneens niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als uw kind door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan bent u als ouder verantwoordelijk. Sluit daarom altijd een aansprakelijkheidsverzekering af, in ieder geval vóór uw kind op stage gaat. Verder is het absoluut noodzakelijk dat u een ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten.

6.6 Kledingvoorschriften

Zowel leerlingen als docenten kleden zich gepast naar de weersomstandigheden. Volgens de kledingvoorschriften van het Altra College houdt in dat zowel leerling als docent kleding aan heeft minstens tot aan de knie. Hemden en jurken zijn toegestaan mits zij geen spaghettibandjes hebben. Doorzichtige kleding is toegestaan wanneer het ondergoed niet zichtbaar is.

6.7 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan School2Care - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘Verklaring gebruik medicijnen’. Ouders blijven verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.

Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met ouders naar een oplossing, zoals toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.8 Schoolspullen

De leerlingen hebben nodig:

 • Agenda;
 • sportkleding, inclusief sportschoenen met lichte zool.

6.9 Handige adressen

 • Informatie over de inspectie van het onderwijs vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.
 • Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
 • Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).
 • Meer weten over de mogelijkheden na School2Care?

VMBO:

Vervolgonderwijs MBO: