5.1 Ouderbetrokkenheid

Wij willen u goed informeren over hoe de school georganiseerd is, wat u kunt verwachten van het onderwijs en hoe de zorg en het onderwijs op elkaar worden afgestemd. Openheid en vertrouwen zijn onmisbaar in het contact tussen u en de school om samen de ontwikkeling van uw kind te kunnen begeleiden. Het is dan ook van groot belang dat u achter de plaatsing van uw kind kunt staan, ondanks het feit dat de plaatsing niet altijd de vrije keuze van ouder en leerling is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van uw kind op school en de aanpak die de school kiest. Wij stimuleren u tijdig bij ons aan te geven als er hierover een verschil van inzicht is. Dan zoeken we samen naar een oplossing.


We hebben vaste momenten in het jaar waarop we contact onderhouden:

  • Als een leerling is aangemeld voor School2Care, nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek.
  • Drie keer per jaar houden we rapportgesprekken met ouders en leerling.
  • Drie keer per jaar organiseren we een ouderbijeenkomst om uit te wisselen met ouders over onze manier van werken.

Goed contact met ouders of verzorgers is voor ons erg belangrijk. Als we de problemen goed willen aanpakken, hebben we elkaar immers hard nodig. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van wat er op school gebeurt en van de vorderingen die uw kind maakt. In het belang van uw kind werken we nauw samen met hulpverleners en voogden die bij de opvoeding betrokken zijn.

Ouders kunnen op verschillende manieren met de medewerkers van de school

in contact komen om over hun kind te spreken.

  • De coach houdt u wekelijks op de hoogte over de voortgang van uw kind. Door de intensieve relatie tussen coach en ouders is het ook van belang dat u vragen of verschil in zienswijze als eerste met de coach bespreekt.
  • Mochten ouders toch met zorgen blijven zitten, dan kunnen zij contact opnemen met de schooldirecteur van School2Care: Abdelaziz Ouaouirst.


Bij het kennismakingsgesprek ontvangen de leerling en ouders het mobiele nummer van de coach. De coach en de schooldirecteur zijn ook te bereiken via het algemene nummer van School2Care tel. 020-7546150.

5.2 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een aantal wettelijk geregelde taken. Zo kan de MR de directie van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. Inspraak van de ouders vindt plaats via de medezeggenschapsraad (MR). Ouders kunnen door hen gewenste onderwerpen naar voren brengen. Als ouder kunt u ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Hierin kunt u uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken. Interesse? Stuur een e-mail naar gmr@altra.nl.

5.3 Vrijwillige ouderbijdrage

School2Care vraagt geen vrijwillige bijdrage van ouders. Ouders hebben vaak al een bijdrage betaald op de school van herkomst.

5.4 Privacy

Op School2Care gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy vindt u op altrahorizononderwijs.nl/privacy. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

MULTIsignaal

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden.