Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. School2Care stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

School2Care wil graag weten wat van onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven we verbeteren. Daarom doen we sinds januari 2016 samen met de universiteit van Amsterdam onderzoek naar School2Care. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en je ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná School2Care voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan School2Care hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en je ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.


Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij School2Care, Sanne Pronk (s.pronk@altra.nl / 0621511097).

4.3 Uitstroomgegevens

Op School2Care maken jongeren een doorstart. Niet alleen in het onderwijs, maar ook op andere leefgebieden zoals thuis en vrije tijd. Jongeren moeten weer perspectief gaan zien en vinden in het onderwijs. Dit gaat natuurlijk gepaard met veel vallen en opstaan, maar dat mag en wij zijn er om je te helpen met opstaan. Waar stromen jongeren na een traject op School2Care naar uit? In het jaar 2019 hebben 75 leerlingen een periode bij School2Care gezeten. 39 Leerlingen zijn ingestroomd en 42 leerlingen zijn uitgestroomd. De leerlingen waren gemiddeld 15 jaar op het moment van aanmelden; de jongste leerling was 13 jaar, de oudste 18 jaar. Van alle leerlingen die in 2019 bij School2Care instroomden, was 31% meisje en 69% jongen. In 2019 is de grootste groep leerlingen uitgestroomd naar het MBO (31%). Leerlingen die daartoe in staat zijn, kunnen sinds 2015 binnen School2Care hun MBO1-diploma halen en vervolgens instromen in niveau 2. 39 Leerlingen hebben de afgelopen jaren (vanaf 2015) bij School2Care hun MBO1-diploma behaald. Hiervoor werken we samen met het ROC Top. Er zijn in het afgelopen jaar 2 leerlingen naar het regulier onderwijs uitgestroomd (zorglocatie). Deze stap blijkt al jaren erg groot. We zijn daarom enorm blij dat deze 2 leerlingen nog steeds op het regulier onderwijs zitten. Van de groep uitstromers naar het VSO zijn er ook 6 leerlingen die bij School2Care al 1 of meerdere deelcertificaten van het staatsexamen VMBO-TL hebben behaald afgelopen schooljaar en de rest van het diploma komend jaar op het VSO gaan afmaken. Komend jaar gaan we ook deelexamens voor VMBO-BK aanbieden.

Uitstroom 2019 in cijfers:

- MBO 31 % - VSO 19 % - VO 5 % - Arbeid 2 % - Arbeidstoeleiding 2 % - Dagbehandeling 2 % - Anders 39 %

4.4 Onderwijsinspectie

School2Care valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en School2Care lezen.