Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. School2Care stelt zichzelf kritisch op door de volgende vragen te stellen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.2 Onderzoek leer-leef-werkklimaat

School2Care wil graag weten wat van onze aanpak goed werkt en voor wie het werkt. Zo blijven we verbeteren. Daarom doen we sinds januari 2016 samen met de universiteit van Amsterdam onderzoek naar School2Care. Hiervoor gebruiken wij anonieme dossiergegevens, vragen wij jou en je ouders om een aantal keer vragenlijsten in te vullen en benaderen wij je een half jaar ná School2Care voor een gesprek. Zo hopen wij van jou te horen wat je aan School2Care hebt gehad en hoe wij onze aanpak kunnen verbeteren. Tijdens de intake wordt aan jou en je ouders toestemming gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, en zijn dus niet herleidbaar tot jou als persoon.


Mocht je meer informatie willen over het onderzoek dan kun je contact opnemen met de onderzoekster bij School2Care, Sanne Pronk (s.pronk@altra.nl / 0621511097).

4.3 Uitstroomgegevens

Op School2Care maken jongeren een doorstart. Niet alleen in het onderwijs, maar ook op andere leefgebieden zoals thuis en vrije tijd. Jongeren moeten weer perspectief gaan zien en vinden in het onderwijs. Dit gaat natuurlijk gepaard met veel vallen en opstaan, maar dat mag en wij zijn er om je te helpen met opstaan. Waar stromen jongeren na een traject op School2Care naar uit? Er zijn volgens 32 leerlingen uitgestroomd in schooljaar 2019-2020. Daarvan zijn er 23 uitgestroomd (72%) volgens perspectief bij start, sommige leerlingen hebben we het perspectief tijdens plaatsing bijgesteld en als je die ook meerekent, dan zijn er 27 leerlingen uitgestroomd volgens perspectief (84%). Wij zijn hier wel tevreden mee, omdat we met deze uitstroom voldoen aan onze gestelde norm van 80% positieve uitstroom.

Waar zitten oud-leerlingen? (bestendiging) Van de 168 leerlingen die zijn uitgestroomd in schooljaar 15-16 t/m 18-19 (én gestart vanaf 15-16) is achterhaald waar zij op 1 oktober 2019 zaten. 8 leerlingen hebben hun startkwalificatie behaald en 83 leerlingen staan nog ergens ingeschreven. 77 leerlingen waren niet meer bekend bij leerplicht Amsterdam. Zij zijn veelal niet meer leerplichtig of woonachtig buiten de regio. - 8 startkwalificaties behaald (5%) - 83 leerlingen staan ingeschreven op een school (46%) o 53 op MBO (64%)  42% op niveau 1  57% op niveau 2  2% op niveau 3 o 30 op VSO (36%)  15 op een Altra College of andere VSO school  5 besloten/gesloten  10 terug bij S2C - 77 leerlingen (46%) stonden niet meer in het systeem van de leerplicht Amsterdam (bv. door verhuizing naar andere regio) o 56 hiervan zijn ouder dan 18 o 21 zijn onder de 18

4.4 Onderwijsinspectie

School2Care valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school. Als het inspectierapport is opgesteld, kunt u dit op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) en School2Care lezen.