De zorg neemt een belangrijke plek in binnen School2Care. De coach vervult hierin een centrale rol. Hij begeleidt de leerling vanaf de start op alle gebieden die nodig zijn volgens de leerling, zijn ouders en ook andere betrokkenen, zoals de gezinsmanager van Jeugdbescherming. De schooldirecteur en de gedragswetenschapper/orthopedagoog van School2Care zijn verantwoordelijk voor alle zaken rondom de leerlingenzorg. School2Care kent een uitgebreid systeem van begeleiding. We zorgen ervoor dat ook andere begeleiders van buiten de school goed met ons samenwerken om de leerling zo goed mogelijk te helpen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

Elk beginnende leerling van School2Care heeft samen met de ouders een intakegesprek met de zorgcoördinator van de school waar de leerling vandaan komt, de gezinsmanager van Jeugdbescherming (indien aanwezig) en de coach, gedragswetenschapper of schooldirecteur. Mogelijk is er voor dit intakegesprek al een kennismaking geweest met de coach die de leerling en de ouders gaat begeleiden.


Zo snel mogelijk na de intake start de leerling op de school. De coach heeft vaak, minimaal eenmaal per week, gesprekken met de leerling, ouders en andere betrokkenen. Aan de hand van deze gesprekken, de informatie van de aanleverende school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties, schrijft de coach samen met de gedragswetenschapper het ontwikkelingsperspectief.

3.2 Schoolzorg

School2Care zorgt ervoor dat de leerling de ondersteuning krijgt die nodig is om de doelen te behalen. De gedragswetenschappers kijken met de coach en internbegeleider of extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen.

Er is voor een aantal uren een GZpsycholoog van Levvel aanwezig voor diagnostiek, begeleiding en/of behandeling. Als het nodig is, verwijst de psycholoog in overleg met leerling en ouders door naar specifieke behandeling.

3.3 Zorg op maat

De leerlingen zitten tijdelijk op School2Care. Zo kort mogelijk, maar ook zo lang als nodig. De coach neemt een centrale plek in om de zorg werkelijk op maat te kunnen aanbieden. Bij School2Care werken coaches, een intern begeleider ondersteunt samen met de gedragswetenschapper het onderwijszorgproces. Iedere coach begeleidt ongeveer vijf jongeren. Zo krijgen de jongeren de aandacht die ze nodig hebben. De coach motiveert de jongeren een positief toekomstbeeld te ontwerpen en daar concreet naar toe te werken. Als leerlingen zijn uitgestroomd naar een andere school, houdt de begeleiding van de coach nog niet op. Pas wanneer er rondom een leerling voldoende zorg is gebouwd en wij niet meer nodig zijn, sluiten we de begeleiding af. Dat geldt ook als een leerling doorstroomt naar het speciaal onderwijs.

3.4 Externe partners en extra ondersteuning

Wanneer het met een jongere op meerdere gebieden niet goed gaat, dan zijn er vaak al verschillende professionals betrokken bij de leerling. Bijvoorbeeld iemand van Jeugdbescherming, een leerplichtambtenaar of hulpverleners. Voor ouders en leerling is het niet altijd even helder wie wat doet en waarom. Dit is schadelijk en inefficiënt. Als meerdere hulpverleners bij een leerling betrokken zijn, stellen we samen met hen, de leerling en de ouders, een plan op. In een goede samenwerking ligt de basis van een goed resultaat.

Als een leerling wordt aangemeld bij School2Care en Jeugdbescherming is daarvoor nog niet bij de jongere betrokken, dan wordt dat bij de aanmelding door de aanmelder/het netwerk geregeld.

SJSO-ondersteuning

Wanneer een leerling extra hulp of ondersteuning nodig heeft, is er op school daarvoor een team van onze samenwerkingspartner Levvel voor handen. De hulpverleners van Levvel kunnen individuele begeleiding/groepsbegeleiding en behandeling bieden. Zij werken nauw samen met de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

De vaste jeugdhulpverleners zijn verbonden aan een school en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder – en ook uw kind en de docent - zo min mogelijk met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen. De hulpverleners zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken; er is voor deze hulp op school geen verwijzing nodig.

3.5 Schoolarts

De schoolarts van de GGD kan betrokken worden bij de leerlingbespreking van School2care als er sprake is van frequent of langdurig ziekteverzuim. De leerling kan opgeroepen worden voor onderzoek of advies. De schoolarts is eens per zes weken aanwezig bij de leerlingbespreking.