School2Care is gestart in januari 2011 en biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. Het vernieuwende van onze aanpak is dat we onderwijs en zorg écht integreren. De coach speelt hierbij een centrale rol. Een goede relatie tussen school, zorg en thuissituatie van de leerling is hierbij onmisbaar. We verzorgen voortgezet speciaal onderwijs en bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat School2Care biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Bij aanvang van een traject bij School2Care bepalen we samen met de leerling, ouders en aanmeldende school wat het perspectief is van de leerling. Hierop baseren we ons onderwijsaanbod. De leerling krijgt les op eigen niveau.

De dag is ingedeeld in zes lesblokken.

  • De drie lesblokken in de ochtend duren elk een uur. Tijdens deze uren werken de leerlingen individueel aan hun eigen ‘leerlijn’. Om te bepalen op welk niveau ze zijn met de verschillende vakken, doen ze bij de start een toets.
  • Na de warme lunch worden er 3 lesblokken aangeboden van een uur. Dit kan een vak zijn die de leerling nodig heeft voor het uitstroomperspectief, portfolio of sport.
  • Het zesde blok (het laatste blok) is gericht op workshops of specifieke coachgesprekken. Het avondprogramma is gericht op ontspanning en het zoeken van een zinnige vrije tijdsbesteding met de coach.

1.2 De leerlingen

Bij School2Care maken Amsterdamse jongeren van 12 tot en met 17 jaar die thuis en op school veel problemen hebben, een nieuwe start. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim en gedragsproblemen. Ook onze leerlingen hebben dromen en verwachtingen, net zoals alle andere jongeren. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Wij zetten alles op alles om die toekomst in zicht te houden. Een coach helpt ze de draad weer op te pakken. Onze leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug kunnen naar hun oude of een andere school. De coach ondersteunt ook hun ouders, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care leerlingen in hun vrije tijd positieve bezigheden te vinden. Bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje. School2Care is het hele jaar open, ook in de vakanties.

1.3 Aanmelding en toelating

De aanmeldingen voor School2Care lopen in de meeste gevallen via de zorgcoördinator van de school en het onderwijsschakelloket van het samenwerkingsverband. Alle scholen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam kunnen leerlingen aanmelden. Dat geldt voor vmbo-scholen, havo/vwo scholen en het speciaal onderwijs. Als een leerling niet op een middelbare school staat ingeschreven, kan een ketenpartner een plaatsing aanvragen. Dat is bijvoorbeeld een medewerker van Jeugdbescherming of de leerplichtambtenaar. De procedure verloopt op dezelfde manier als bij leerlingen die via school worden aangemeld.

Heeft u vragen over de te volgen procedure neem dan contact op met het samenwerkingsverband. Ouders kunnen daar terecht voor advies, maar zij kunnen hun kind niet zelf aanmelden. De consulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur via het telefoonnummer 020 811 99 22 (niet in de schoolvakanties).

1.4 Speerpunten

De vernieuwende insteek van een integrale visie en werkwijze met een centrale plek voor de coach is de basis van onze aanpak. We zijn nog volop in ontwikkeling. Voor schooljaar 2020-2021 staan de volgende speerpunten centraal:

  • Onderwijsvernieuwing: dit schooljaar willen het onderwijs updaten en nog persoonlijker maken. Wij denken dat dit nodig is om nog meer in de leerbehoeften van onze jongeren te voorzien.
  • Ontwikkeling methodiek BAAS: een jaar geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van onze eigen gedragslessen genaamd BAAS. Deze lessen zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van onze jongeren en daarom willen we onze focus dit schooljaar hierop leggen.
  • Integratie forensische GGZ in de methodiek van School2Care.
  • Externe samenwerking.