7.1 Klachten

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over Altra en Horizon onderwijs. Gesprek met medewerker Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Gesprek met schooldirecteur Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen. Gesprek regiodirecteur Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam. Vermeld a.u.b. in uw klacht: * over welke school de klacht gaat * de periode van de klacht * over wie de klacht gaat * de inhoud van de klacht * wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen. Klachtencommissie Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Voor de behandeling van een klacht bij een klachtencommissie gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen. • Klachtencommissie onderwijs - Klachtenregeling Horizon onderwijs - Klachtenregeling Altra College • Geschillencommissie bijzonder onderwijs (GCBO) - Reglement Landelijke Klachtencommissie GCBO Ondersteuning Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in de schoolgids op de website van de schoollocatie.

Altra College is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiële klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van iHUB (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van iHUB is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouder(s) en/of opvoeder(s) kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11 T:

E: l.visser@altracollege.nl

Richard Borst

T: 06 - 52305254

E: r.borst@altra.nl

7.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.


De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.


In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.


Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.

Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.


Verwijsindex MULTIsignaal

Al onze leerlingen die vanuit Altra-jeugdhulpverlening worden ondersteund, worden geregistreerd in verwijsindex MULTIsignaal. MULTIsignaal is een hulpmiddel waarin professionals in één oogopslag kunnen zien waar jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar hulp krijgen. Hierdoor kunnen wij – indien nodig – snel en efficiënt hulp afstemmen met andere instanties. Matchpoint bevat geen inhoudelijke gegevens over onze leerlingen. In het systeem is alleen zichtbaar welke instantie(s) betrokken zijn bij een jongere en niet wat er met hem of haar aan de hand is.

7.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft er recht op zich veilig te voelen; op school, maar ook thuis. De Bets Frijlingschool heeft een procedure vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is altijd in gesprek gaan met u, zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en wat voor vervolgstappen er eventueel nodig zijn.