7.1 Klachten en vertrouwenspersoon

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw kind. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Is dit gesprek naar uw mening toch onbevredigend verlopen, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur van de school. Brengt dat ook geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen.

Het bestuur heeft voor de Bets Frijlingschool een klachtenregeling vastgesteld. De regeling is te vinden op www.altrahorizononderwijs.nl. Deze regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij het onderwijs: ouders, vrijwilligers, (ex)leerlingen en personeel (geen arbeidsrechtelijke klachten). Allen zijn volgens de regeling bevoegd een klacht in te dienen.


In artikel 5.2 van de klachtenregeling staat: ‘De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders beslist.’ Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie.

Het kan gaan om twee soorten klachten:

1. Klachten over schoolorganisatorische zaken

De klacht kan gaan over de begeleiding van leerlingen, strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen of bijvoorbeeld de inrichting van de schoolorganisatie.

Deze klachten kunt u het eerst bespreken met de leerkracht van uw kind of met de directie. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de klachtencommissie (de heer Roelof Arends) via:

Klachtencommissie Altra

Purmerweg 116 1023 BB Amsterdam

2. Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit

Hier kan het gaan over machtsmisbruik in de vorm van agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze klachten kunt u via de secretaris van de klachtencommissie melden, maar u kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de externe vertrouwenspersoon. Deze heeft als taak na te gaan of door bemiddeling een oplossing van de klacht kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon wijst de klager op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij begeleiden. Hieronder vindt u de gegevens van de vertrouwenspersonen, u kunt rechtsreeks contact met ze opnemen.

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11 T:

E: l.visser@altracollege.nl

Richard Borst

T: 06 - 52305254

E: r.borst@altra.nl

7.2 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.


De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.


In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.


Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.

Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.


Verwijsindex MULTIsignaal

Al onze leerlingen die vanuit Altra-jeugdhulpverlening worden ondersteund, worden geregistreerd in verwijsindex MULTIsignaal. MULTIsignaal is een hulpmiddel waarin professionals in één oogopslag kunnen zien waar jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar hulp krijgen. Hierdoor kunnen wij – indien nodig – snel en efficiënt hulp afstemmen met andere instanties. Matchpoint bevat geen inhoudelijke gegevens over onze leerlingen. In het systeem is alleen zichtbaar welke instantie(s) betrokken zijn bij een jongere en niet wat er met hem of haar aan de hand is.

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft er recht op zich veilig te voelen; op school, maar ook thuis. De Bets Frijlingschool heeft een procedure vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is altijd in gesprek gaan met u, zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en wat voor vervolgstappen er eventueel nodig zijn.