7.1 Klachten

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over iHUB onderwijs.

Stap 1 Gesprek met medewerker Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

Stap 2 Gesprek met schooldirecteur Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Stap 3 Gesprek regiodirecteur Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam.

Vermeld a.u.b. in uw klacht: * over welke school de klacht gaat * de periode van de klacht * over wie de klacht gaat * de inhoud van de klacht * wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

Ondersteuning Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in deze schoolgids op de website van de schoollocatie.

Klachtenregeling Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen middels de klachtenregeling. Voor de behandeling van een klacht middels de klachtenregeling gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen. - Klachtenregeling Horizon onderwijs - Klachtenregeling Altra College

Blijft u klacht onopgelost, dan kunt u naar de geschillencommissie: Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG T: 070-386 16 97 (10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur) E: info@gcbo.nl F: 070- 3020836

Altra College is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiƫle klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van iHUB (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van iHUB is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouder(s) en/of opvoeder(s) kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altracollege.nl

Richard Borst

T: 06 - 52305254

E: r.borst@altra.nl

7.3 Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Gebruik van devices De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Op school zelf beschikken we over devices waarmee de leerlingen digitaal te werk kunnen gaan. Deze devices worden uitsluitend voor schoolzaken gebruikt en met onze leerlingen bespreken we welk gedrag wij van hun verwachten als we met de devices aan het werk zijn. De school mag monitoren bij het vermoeden van misbruik van deze devices en onze leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Het is voor de medewerkers van de school mogelijk om op afstand mee te kijken met de activiteiten van de leerlingen op de devices. Het doel hiervan is het monitoren van rechtmatig gebruik en voor het geven van didactische instructies en ondersteuning. Hierbij is de leerling op de hoogte dat er wordt meegekeken. Als u hier vragen over heeft of over andere ICT en media gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met de school.

Privacyreglement

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

7.4 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft er recht op zich veilig te voelen; op school, maar ook thuis. De Bets Frijlingschool heeft een procedure vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is altijd in gesprek gaan met u, zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en wat voor vervolgstappen er eventueel nodig zijn.