6.1 Ziekte en verzuim

Als uw kind door ziekte of om een andere reden van school moet verzuimen, verzoeken wij u dit ‘s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur (telefonisch) aan ons te melden. Als wij geen verzuimmelding hebben ontvangen, nemen we bij afwezigheid voor 09.00 uur contact met u op.


Wanneer wij niet gewaarschuwd worden bij schoolverzuim, kunnen we niet nagaan of er op weg van huis naar school iets is gebeurd. Tijdig waarschuwen van de school is dan ook in uw belang! Ziekmeldingen kunt u doorgeven aan de persoon die de telefoon aanneemt. Wilt u als er sprake is van mazelen, kinderzeer e.d. dit doorgeven in verband met besmettingsgevaar?


Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, overleggen we hierover met de ouders. Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dan nemen we contact op met de leerplichtambtenaar.

6.2 Aangepast vervoer

Omdat de Bets Frijlingschool een regionale functie heeft, kan de afstand tussen huis en school groot zijn. In een aantal gevallen kan de leerling gebruik maken van het leerlingenvervoer per taxibusje. Dit geldt niet voor leerlingen die in de Purmerend wonen. Ouders kunnen contact opnemen met de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente waarin het kind woont. De gemeente informeert u over de regels.

6.3 Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken wij wat voor maatregelen er verder genomen kunnen worden om dit gedrag bij te sturen.


Als er geen verbetering optreedt en de leerling door dit onacceptabele gedrag de veiligheid en het onderwijsleerproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur overgaan tot voorgenomen schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen hanteren wij de hiervoor bedoelde wettelijke procedure.


Het bestuur kan slechts besluiten tot definitieve verwijdering van een leerling, nadat de leerling en u in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord. Definitieve verwijdering geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Gedurende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het bestuur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve verwijdering in kennis. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt ook schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en de ouders van de betrokkene meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om herziening van dit besluit. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, neemt het bestuur, na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen, een beslissing op het verzoek om herziening.

Een leerling wordt niet verwijderd omdat hij onvoldoende vorderingen maakt.

6.4 Lesuitval

Als een leerkracht afwezig is, bekijken we of een collega kan invallen. Is er niemand beschikbaar om de klas over te nemen, dan wordt de groep verdeeld over de andere groepen.


Toch is het helaas niet altijd te voorkomen dat leerlingen naar huis gestuurd worden. We nemen vooraf altijd contact op met u op. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Wij verzoeken u dan uw kind die dag thuis te houden. Let wel, kinderen worden nooit zonder bericht van de school naar huis gestuurd! Wij zorgen dat de leerlingen genoeg les krijgen.

6.5 Verzuim en verlof

Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld: als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten de ouders vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als een leerling in een periode zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
  • Als een leerling in een periode meer dan tien keer te laat is.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

Bij zeer bijzondere omstandigheden kan de schooldirecteur toestemming geven voor extra verlof van maximaal tien dagen. Er moet dan wel sprake zijn van medische of sociale redenen. Een verklaring van een arts of hulpverlenende instantie is dan vereist.

6.6 Veiligheidsbeleid

De Bets Frijlingschool heeft een Veiligheidsdocument. Hierin staan zaken die gaan over de veiligheid bij ons op school. Te denken valt aan: pedagogische schoolklimaat, gedragsnormen voor leerlingen, medewerkers en ouders, incidentenregistratie, ontruimingsprocedure bij calamiteiten, tevredenheidsonderzoek op gebied van veiligheid. Voor de schooldirectie en de schoolpsycholoog zijn hier belangrijke taken weggelegd.

6.7 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van de Bets Frijlingschool - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.


Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.8 Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Sommige kinderen krijgen therapie voor een goed verloop van hun ontwikkeling, bijvoorbeeld: fysiotherapie of dyslexietraining. Voor deze vormen van therapie is vrijstelling mogelijk van de onderwijsactiviteiten. Hiervoor kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij de schooldirecteur. De schooldirecteur bepaalt bij vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

6.9 Vieringen en activiteiten

Verjaardag

Verjaardagen van leerlingen worden feestelijk gevierd. Wanneer u uw kind op school laat uitdelen, kijk dan eens naar een gezond en simpel alternatief.

Schoolreisje

Een keer per jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. De leerlingen van de onder- en middenbouw gaan dan een dag weg. Het schoolreisje vindt plaats onder schooltijd. De bovenbouw gaat ook een dag weg.

Koningsspelen

Tijdens de Koningsspelen organiseert de gymleerkracht allerlei activiteiten op een sportveld in de buurt. De Koningsspelen vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

Gymnastiek

De kinderen krijgen les van een vakleerkracht gymnastiek. Leerlingen zijn verplicht tijdens de les gymschoenen te gebruiken zonder zwarte zolen. Er zijn geen voorschriften voor gymkleding. Ontheffing van deelname aan de gymlessen wordt alleen gegeven na een schriftelijk verzoek. Dus zonder bericht van thuis gymt iedereen. Na de gymles kunnen leerlingen douchen, dit is niet verplicht. Geef uw kind dus naast gymkleding ook een handdoek en eventueel douchegel mee. Tijdens het omkleden is er, uit het oogpunt van veiligheid, altijd toezicht door de groepsleerkracht.

Culturele activiteiten

Activiteiten die door de gemeente worden aangeboden, zoals: museumbezoek, bioscoopbezoek, theater- en muziekvoorstellingen. De kinderen gaan onder begeleiding van een aantal leerkrachten (en eventueel ouders) met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar de voorstellingen. Tevens zijn er uitstapjes naar de bibliotheek.

Kinderboekenweek

Lezen is belangrijk. Daarom besteden wij graag aandacht aan de Kinderboekenweek. Gedurende deze periode zal het kinderboek extra in de belangstelling staan. Dit jaar is het thema: ‘Kom Erbij!’

6.9 Verzekeringen

We gaan ervan uit dat u zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ook de Bets Frijlingschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij een erkende verzekeringsmaatschappij voor alle kinderen en medewerkers van de school. Deze verzekering geldt alleen tijdens de schooluren.

Wij raden u af om uw kind dure spullen mee naar school te geven. Denk hierbij aan: mobiele telefoons, Nintendo DS, mp3-speler, gouden en zilveren sieraden e.d.


Als uw kind wel een mobiele telefoon bij zich heeft, levert hij bij binnenkomst de telefoon (uitgeschakeld) in bij de groepsleerkracht. Om 14.00 uur kan de telefoon weer worden meegenomen. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, diefstal of beschadiging en is hiervoor ook niet verzekerd.

6.10 Sponsoring

Onze school maakt gebruik van sponsorgelden. Dit zijn gelden die wij zelf ophalen door middel van een sponsorloop.

6.11 Veiligheidsbeleid

Om te kunnen groeien en je positief te kunnen ontwikkelen is het van belang dat school voor leerlingen en personeel een veilige, rustige en betrouwbare plek is. Vanuit belangrijke gedeelde waarden, voor zowel leerlingen als docenten, hebben wij beleid op veiligheid gemaakt. Dit beleid is gericht op:

  • De zorg voor sociale binding;
  • Het planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten;
  • De zorg voor veilige voorzieningen.

Wilt u meer weten over het veiligheidsbeleid? Vraag het de schooldirecteur.