5.1 Ouderbetrokkenheid

De Bets Frijlingschool wil u goed informeren over hoe de school georganiseerd is, wat u kunt verwachten van het onderwijs en hoe de zorg en het onderwijs op elkaar worden afgestemd. Openheid en vertrouwen tussen u en school zijn onmisbaar om samen de ontwikkeling van uw kind te kunnen begeleiden. Het is van groot belang dat u als ouder achter de plaatsing op de Bets Frijlingschool staat, ook als de plaatsing geen vrije keuze was. Daarom betrekken wij u actief bij de ontwikkeling van uw kind op school en de aanpak die de school kiest. Mocht u hierover van mening verschillen, geef dit dan tijdig aan bij de school. Dan zoeken we samen een oplossing.

5.2 Contact over uw kind

U kunt op verschillende manieren met de medewerkers van de school in contact komen om over uw kind te spreken.


Algemene informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er een algemene informatieavond en jaarvergadering voor alle ouders. Wij geven dan informatie over de manier waarop we het onderwijs hebben georganiseerd. De oudervereniging verantwoordt op de jaarvergadering hun jaarverslag.


Oudergesprekken

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling, dat ouders en school op één lijn te zitten. Om dat te bevorderen, organiseren we drie keer per jaar oudergesprekken. Deze gaan over de ontwikkeling/vorderingen, het gedrag en het welbevinden van uw kind op school.

  • In oktober voeren we een oudergesprek voor kennismaking en hoe leerling gestart is.
  • U wordt betrokken bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. U wordt twee keer per jaar uitgenodigd hierover te komen praten. Hoe staat het ervoor, is het perspectief nog in zicht, moeten we meer uit de kast halen of is bijstelling nodig? U tekent het verslag voor gezien.
  • Daarnaast zijn er tijdens het schooljaar twee voortgangsgesprekken naar aanleiding van het rapport en de groepsgewijze schoolonderzoeken. Desgewenst kunnen er bij deze gesprekken andere deskundigen aanschuiven, zoals: de schoolpsycholoog, maatschappelijk deskundige of de ambulant hulpverlener. U krijgt voor deze gesprekken altijd een uitnodiging.


Digitale communicatie

Voor een goede communicatie maken we gebruik van digitale communicatiemiddelen van ons LeerlingAdministratiesysteem.


Ouderportaal

De Bets Frijlingschool maakt gebruik van het ouderportaal ParnasSys. Hierin kunnen ouders dagelijks de vorderingen van hun kind bekijken. Via https://ouders.parnassys.net/ komt u bij het ouderportaal.

5.3 Nieuwsbrief

Wij geven in principe geen losse briefjes mee. Wel melden we alle lopende zaken in de nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstuurd en kunt u eenmaal per veertien dagen op vrijdag verwachten. Mocht u behoefte hebben aan een gedrukte versie, dan kunt u dit kenbaar maken. In de jaarkalender kunt u terugvinden op welke datum de nieuwsbrief verstuurd wordt. Op www.altrahorizononderwijs.nl vindt u (actuele) informatie over onze school en alle uitgegeven nieuwsbrieven.

5.4 Informatie aan gescheiden ouders

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers. Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Als school nemen we een onafhankelijke positie ten opzichte van beide ouders in.

  • Over het algemeen hebben beide ouders, als zij gescheiden zijn, het gezag over het kind. In dat geval hebben beide ouders onafhankelijk recht op gesprekken met de leerkracht van hun kind.
  • Als dit niet het geval is, moet de ouder die het gezag heeft de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot het kind. Hierbij horen ook de schoolprestaties.
  • Als beide ouders geen gezag meer hebben over het kind, informeert de school de ouders via de voogd van het kind. Ten opzichte van vaders geldt dit alleen als hij het kind heeft erkend. De school hoeft geen actie te ondernemen, wel kunnen de ouders via de voogd van hun kind informatie opvragen.
  • Als het belang van het kind zich daartegen verzet, mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders zonder gezag. Staat de ouder op informatieverstrekking, dan kan deze dat via de rechtbank proberen af te dwingen.

5.5 Ouderraad

De ouderraad wordt gevormd door een groep ouders, die de leerkrachten van de school ondersteunt bij allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. De ouderraad is betrokken bij tal van activiteiten en evenementen die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd. Wilt u deel uitmaken van de ouderraad? Graag! De ouderraad kan altijd enthousiaste ouders gebruiken en op deze manier bent u ook meer betrokken bij de school. Neem dan contact op met de voorzitter via info@betsfrijlingschool.nl.

5.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een aantal wettelijke taken. Zo kan de GMR het schoolbestuur adviseren over de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de GMR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan. In de GMR zijn zowel medewerkers van de school als ouders vertegenwoordigd. Via de GMR kunt u meedenken over het onderwijs en het beleid van de school en onderwerpen naar voren brengen. Vragen? Stuur een e-mail naar mr@betsfrijlingschool.nl.

5.7 Vrijwillige ouderbijdrage

De school kent een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten en aan te schaffen artikelen die buiten het budget van het rijk vallen. Deze vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op € 20,00 per leerling.

Daarnaast vragen we een aparte bijdrage voor het schoolreisje van € 42,50 per leerling.

Bij deze schoolgids vindt u de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage. In deze overeenkomst kunt u aangeven of en bij welke activiteiten u ouderbijdrage wilt betalen.

5.8 Tegemoetkoming voor gemaakte kosten

Ouders met een minimuminkomen of een uitkering kunnen voor schoolkosten via de gemeente een tegemoetkoming ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente.