4.1 Verbinding

Door de verbinding van de onderwijs- en jeugdhulpexpertise, kan Altra vanuit één plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Deze schoolgids is een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven, waarborgt Altra de ingezette ontwikkelingen. Verder stellen de medewerkers van de Bets Frijlingschool zich kritisch op door zichzelf de volgende vragen te stellen: Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? Hoe ervaren ouders de kwaliteit van onderwijs en zorg? Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking?

4.2 Opbrengsten en analyse

Onderwijsresultaten (i.r.t. eigen schoolnorm) Analyse toetsresultaten Op de Bets Frijlingschool wordt aan de hand van intelligentiegegevens, toetsresultaten en ondersteuningsbehoefte van de leerling, per vakgebied een verwacht leerrendement vastgesteld met een daaraan gekoppelde uitstroombestemming. Het streven van de Bets Frijlingschool is dat het percentage leerlingen die onder hun eigen leerroute scoren niet groter is dan 25%. Daarnaast is het streven om zo veel mogelijk leerlingen op hun leerroute te laten scoren, want wanneer zij er boven scoren betekent dit dat zij meer aankunnen, dus dat hun leerrendement aangepast wordt en daarmee ook het aanbod.

Kijkend naar de eerste periode van schooljaar 2019-2020 is dit doel niet behaald. Uit de analyse met het team komt naar voren dat het opvallend is dat leerlingen beter presteren in stabiele groepen. Leerkrachtwisselingen hebben veel impact op het leren. Leerlingen die langer dan een jaar bij dezelfde leerkracht zitten scoren over het algemeen het beste. Hier zal bij de groepsindeling rekening mee gehouden worden. De schoolverlaters, plus de leerjaar 7 leerlingen in hun groep, hebben in december cito toetsen gemaakt. Dit is een maand vroeger en in een drukke periode. Volgend schooljaar zal het schoolverlatersproces anders georganiseerd worden zodat de hele school in januari de toetsweek heeft.

Kijkend naar de tweede periode van schooljaar 2019-2020 is dit doel niet behaald, met begrijpend lezen is het bijna behaald. Deze scores zijn van een periode waarin er een lockdown (Covid-19) plaatsvond, waarbij sprake van thuisonderwijs was. Doel van toetsen was hier om de leerlingen een goed aanbod te kunnen bieden, op hun eigen niveau. Wetende dat leerlingen onderwijs gemist hebben, zijn we toch niet ontevreden met de resultaten. Rekenen is met name in de bovenbouw lastig geweest bij het thuiswerken. De methode vraagt een instructie die voor veel ouders niet mogelijk was te geven. Daarnaast was de digitalisering van de methode niet zo eenvoudig. Mocht er nog een lockdown komen zullen we de leerlingsoftware van de methode aanschaffen. Al jaren merken we dat het lastig is om alle leerlingen op hun niveau instructie te geven, omdat er te veel niveaugroepen zijn. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we dit groepsoverstijgend doen. Spelling is in de reguliere groepen beter gescoord. Bij de Sterklas, waar de didactische druk minder is, is het minder goed gemaakt, wat het percentage enigszins beïnvloedt. De leerkrachten zagen allen wel dat spelling thuis in de lockdown heel goed te doen was. Leerlingen werkten op eigen niveau in het digiboek, waar ook wat instructie bij zit. Veel leerlingen deden vijf dagen per week spelling, wat op school in het rooster niet het geval is. Dit heeft een positief effect. Met technisch lezen is niet zo veel groei zichtbaar. We merken dat de methode verouderd is, dus aanschaf van een nieuwe methode van aanvankelijk en voortgezet technisch lezen is ingezet voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast krijgen we steeds meer leerlingen zonder DSM diagnose binnen. Deze leerlingen komen bij stagnatie niet in aanmerking voor leesbehandeling. Hier zijn al gesprekken over geweest, die tot op heden niets opgeleverd hebben, maar dit blijft een speerpunt. Verder blijft opvallend dat tempo lezen met name voor leerlingen met autisme moeilijk is. Begrijpend lezen laat een aardige groei zien. Nieuwsbegrip vinden we op school niet zo'n prettige methode, maar het heeft prima mogelijkheden gehad digitaal thuis te doen. Als we overstappen naar de nieuwe Estafette methode zit begrijpend lezen hier in. Voorlopig hebben we de licentie van nieuwsbegrip nog, dus mocht er nog een lockdown komen zal dit nog ingezet kunnen worden en kan daarnaast gekeken worden hoe de nieuwe methode thuis werkt, omdat deze ook leerlingsoftware heeft. Speerpunten: - bij groepsindeling wordt gekeken welke leerlingen een tweede jaar bij dezelfde leerkracht kunnen blijven - streven naar zo min mogelijk groeps- en leerkrachtwisselingen, stabiliteit - vaker inzetten van digiboek spelling - groepsoverstijgend rekenen per nieuw schooljaar - in gesprek over leerlingen die niet in aanmerking komen voor leesbehandeling - nieuwe methode technisch lezen - bij eventuele volgende lockdown: wizwijs leerlingsoftware gebruiken, nieuwsbegrip digitaal inzetten, spelling digiboek gebruiken en leerlingsoftware nieuwe leesmethode voor thuis proberen Analyse eindtoets Door de lockdown in het voorjaar van 2020, welke het gevolg had dat de school gesloten was, is de afname van de eindtoets niet doorgegaan. Dit was een landelijk besluit. Analyse sociale en maatschappelijke competenties Op de Bets Frijlingschool wordt gewerkt met Zien!, een programma om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Jaarlijks vullen de leerkrachten twee keer de vragenlijst in. De leerlingen vullen ieder jaar minimaal een keer de vragenlijst in. De leerling vragenlijst richt zich op welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving. Deze scores worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. De leerlingen scoren zichzelf op welbevinden gemiddeld op 2,79. Het landelijk gemiddelde ligt op 3,14. Het welbevinden van de leerlingen ligt daarmee lager. Bij pestbeleving komt er een gemiddelde score uit van 3,22, tegenover het landelijk gemiddelde van 3,69 en de veiligheidsbeleving scoort gemiddeld op 2,82, waarbij het landelijk gemiddelde ligt op 3,49. Ten opzichte van schooljaar 2018-2019 is er geen groot verschil tussen deze scores. Om te werken aan een hogere veiligheidsbeleving wordt er een projectgroep veiligheid opgesteld, om hier een beleidsplan voor te schrijven. Daarnaast zal PBS (positive behavior support) nog meer ingezet worden om het welbevinden van leerlingen te vergroten.

Uitstroombestemmingen Binnen de Bets Frijlingschool werken de leerlingen op maat. Dat wil zeggen dat per leerling gekeken wordt naar een passend onderwijsaanbod op de didactische vakken. Naast dit aanbod wordt er veel tijd besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aangezien veel leerlingen vanwege psychiatrische problematiek op een school voor speciaal onderwijs zitten. Per leerling wordt aan de hand van een intelligentie onderzoek, didactische resultaten en/of andere gegevens bepaald welke leerroute met daarbij behorende uitstroombestemming van toepassing is. Het streven is om 75% van de leerlingen op dit niveau uit te laten stromen. De uitstroomniveaus zijn variërend; zeer moeilijk lerend, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het streven is dus om een leerling op zijn/haar leerroute onderwijs te bieden, zodat per leerling gekeken kan worden of deze naar verwachting scoort met betrekking tot zijn/haar eigen uitstroombestemming. Twee keer per schooljaar kijkt de Commissie van Begeleiding of een leerling goed op deze leerroute zit en wordt de uitstroombestemming indien nodig bijgesteld. In de cirkeldiagrammen zijn de percentages zichtbaar van zowel de uitstroom van groep 8 leerlingen als van tussentijdse uitstroom.

Uitstroom t.o.v. OPP Op de Bets Frijlingschool wordt voor iedere leerling binnen zes weken na de start een OPP, ontwikkelingsperspectief, opgesteld. Een onderdeel hiervan is de uitstroombestemming. Deze wordt vastgesteld op basis van de informatie uit het dossier. Wanneer gedurende meerdere perioden uit de toetsen blijkt dat een leerling hiervan afwijkt wordt het leerrendement bijgesteld en mogelijk de uitstroombestemming aangepast. In schooljaar 2019-2020 is van de schoolverlaters 62% van de leerlingen conform uitstroombestemming geplaatst. Van de 38% die anders uitgestroomd zijn twee leerlingen naar ZML uitgestroomd, dit was in schooljaar 2019-2020 nog geen uitstroombestemming die gebruikt werd, wat in volgende jaren wel het geval zal zijn. Verder zijn van die 38% vier leerlingen hoger dan de verwachting was uitgestroomd en twee leerlingen lager. In de twee laatste leerjaren van de basisschool wordt de uitstroombestemming niet meer bijgesteld. Toch valt op dat dit het moment is dat veel leerlingen aan voldoende voorwaarden voldoen om goed tot leren te kunnen komen en maken de leerlingen een goede ontwikkeling door. Dit verklaart mogelijk het grotere percentage uitstroom die hoger is dan verwacht. De groep 8 leerlingen krijgen niet alleen een advies voor niveau, maar ook voor type onderwijs, wat wil zeggen dat ze of naar het Voortgezet Onderwijs (VO) verwezen worden, al dan niet met een vraag om extra ondersteuning, of dat zij naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) verwezen worden. Het streven op de Bets Frijlingschool is dat leerlingen zo veel mogelijk klaargestoomd worden om naar het VO uit te stromen. In schooljaar 2019-2020 is van de groep 8 leerlingen 73% naar het VSO uitgestroomd en 27% naar regulier voortgezet onderwijs. Omdat de meeste leerlingen op de Bets Frijlingschool op hun plek zitten, zal het percentage wat uitstroomt naar het VSO groter blijven dan het percentage wat uitstroomt naar regulier. Toch is het streven om 40% van de schoolverlaters uit te laten stromen naar regulier VO. Om dit te bereiken wordt er meer samengewerkt met reguliere VO scholen en zal in het volgende schooljaar het Leren Leren en individuele doelen meer in kaart gebracht worden, zodat hier actiever aan gewerkt kan worden. Op de Bets Frijlingschool wordt per jaar twee keer met de commissie van begeleiding gekeken naar de ontwikkeling van elke leerling. In deze bespreking komt aan bod of het type onderwijs wat op de Bets Frijlingschool geboden wordt nog het meest passend is. Zo niet wordt gekeken of het in het belang van de leerling is de overstap te maken naar een andere school. In schooljaar 2019-2020 is een leerling naar een andere SO setting gegaan en heeft een leerling terugkeer naar het regulier onderwijs kunnen maken.   Veiligheidsbeleving Jaarlijks wordt op de Bets Frijlingschool een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De respondenten bestaan uit leerlingen, ouders en collega’s. Een onderdeel van deze enquête bij de leerlingen is de veiligheidsbeleving. De puntenschaal gaat van 0 tot 4 punten. De school streeft naar een schoolklimaat en veiligheid met een score van boven de 3 punten. Omdat de Sociale veiligheid om omgekeerde vraagstelling kent, is het streven hierbij een score van onder de 1,5. In schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen op schoolklimaat een totaalscore gegeven van 2,7 en op veiligheid een 2,9. Hierbij is niet het streefdoel van 3 behaald, maar wel dichtbij dit doel. Op het gebied van sociale veiligheid hebben de leerlingen een totaalscore gegeven van 1,7, wat ook net niet de 1,5 of lager is, maar wel dicht daarbij zit. De school werkt al een aantal jaren met PBS, Positive Behavior Support, wat bij moet dragen aan een veilig schoolklimaat. PBS zal komend schooljaar in een van de jaarplannen opgenomen worden voor verdere verdieping met het team en het uitbreiden van de aanwezigheid van PBS in de klassen.

4.3 Onderwijsinspectie

Ook een speciale school valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern- en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school; van onze manier van werken, onze ontwikkeling en onze resultaten. Aan de Bets Frijlingschool is een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. De uitkomst van het onderzoek is aan de school en het bestuur gerapporteerd. Het inspectierapport kunt u op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) bekijken.

4.4 Jaarverslag

Ieder jaar brengt onze school een jaarverslag uit. Daarin leggen we verantwoording af aan alle betrokkenen van onze school. We tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan en laten zien welke doelstellingen we hebben behaald. De medezeggenschapsraad geeft hierop instemming en het bestuur stelt het jaarverslag van de Bets Frijlingschool vast. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op www.ihub.nu, zodat ouders en andere geïnteresseerden het kunnen bekijken. Mocht iemand behoefte hebben aan een schriftelijke uitgave, dan kunt u dit opvragen bij school.