4.1 Verbinding

Door de verbinding van de onderwijs- en jeugdhulpexpertise, kan Altra vanuit één plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Deze schoolgids is een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven, waarborgt Altra de ingezette ontwikkelingen. Verder stellen de medewerkers van de Bets Frijlingschool zich kritisch op door zichzelf de volgende vragen te stellen: Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? Hoe ervaren ouders de kwaliteit van onderwijs en zorg? Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking?

4.2 Opbrengsten en analyse

Binnen de Bets Frijlingschool werken de leerlingen op maat. Dat wil zeggen dat per leerling gekeken wordt naar een passend onderwijsaanbod op de didactische vakken. Naast dit aanbod wordt er veel tijd besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, aangezien veel leerlingen vanwege psychiatrische problematiek op een school voor speciaal onderwijs zitten.

Per leerling wordt aan de hand van een intelligentie onderzoek, didactische resultaten en/of andere gegevens bepaald welke leerroute met daarbij behorende uitstroombestemming van toepassing is. Het streven is om 75% van de leerlingen op dit niveau uit te laten stromen. De uitstroomniveaus zijn variërend; zeer moeilijk lerend, praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Het streven is dus om een leerling op zijn/haar leerroute onderwijs te bieden, zodat per leerling gekeken kan worden of deze naar verwachting scoort met betrekking tot zijn/haar eigen uitstroombestemming. Twee keer per schooljaar kijkt de Commissie van Begeleiding of een leerling goed op deze leerroute zit en wordt de uitstroombestemming indien nodig bijgesteld.

In de twee laatste leerjaren van de basisschool wordt de uitstroombestemming niet meer bijgesteld. Toch valt op dat dit het moment is dat veel leerlingen aan voldoende voorwaarden voldoen om goed tot leren te kunnen komen en maken de leerlingen een goede ontwikkeling door. Dit verklaart mogelijk het grotere percentage uitstroom die hoger is dan verwacht.

In schooljaar 2019-2020 is van de schoolverlaters 62% van de leerlingen conform uitstroombestemming geplaatst. Van de 38% die anders uitgestroomd zijn twee leerlingen naar ZML uitgestroomd, dit was in schooljaar 2019-2020 nog geen uitstroombestemming die gebruikt werd, wat in volgende jaren wel het geval zal zijn. Verder zijn van die 38% vier leerlingen hoger dan de verwachting was uitgestroomd en twee leerlingen lager.

De groep 8 leerlingen krijgen niet alleen een advies voor niveau, maar ook voor type onderwijs, wat wil zeggen dat ze of naar het Voortgezet Onderwijs (VO) verwezen worden, al dan niet met een vraag om extra ondersteuning, of dat zij naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) verwezen worden. Het streven op de Bets Frijlingschool is dat leerlingen zo veel mogelijk klaargestoomd worden om naar het VO uit te stromen. In schooljaar 2019-2020 is van de groep 8 leerlingen 73% naar het VSO uitgestroomd en 27% naar regulier voortgezet onderwijs. Op de Bets Frijlingschool wordt per jaar twee keer met de commissie van begeleiding gekeken naar de ontwikkeling van elke leerling. In deze bespreking komt aan bod of het type onderwijs wat op de Bets Frijlingschool geboden wordt nog het meest passend is. Zo niet wordt gekeken of het in het belang van de leerling is de overstap te maken naar een andere school. In schooljaar 2019-2020 is een leerling naar een andere SO setting gegaan en heeft een leerling terugkeer naar het regulier onderwijs kunnen maken.

In de cirkeldiagrammen zijn de percentages zichtbaar van zowel de uitstroom van groep 8 leerlingen als van tussentijdse uitstroom.

4.3 Onderwijsinspectie

Ook een speciale school valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern- en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school; van onze manier van werken, onze ontwikkeling en onze resultaten. Aan de Bets Frijlingschool is een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. De uitkomst van het onderzoek is aan de school en het bestuur gerapporteerd. Het inspectierapport kunt u op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) bekijken.

4.4 Jaarverslag

Ieder jaar brengt onze school een jaarverslag uit. Daarin leggen we verantwoording af aan alle betrokkenen van onze school. We tonen de kwaliteit van ons onderwijs aan en laten zien welke doelstellingen we hebben behaald. De medezeggenschapsraad geeft hierop instemming en het bestuur stelt het jaarverslag van de Bets Frijlingschool vast. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op www.altrahorizononderwijs.nl, zodat ouders en andere geïnteresseerden het kunnen bekijken. Mocht iemand behoefte hebben aan een schriftelijke uitgave, dan kunt u dit opvragen bij school.