4.1 Verbinding

Door de verbinding van de onderwijs- en jeugdhulpexpertise, kan Altra vanuit één plan zowel het kind, zijn ouders als de leerkracht ondersteunen. Deze schoolgids is een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. Door alle zaken rondom de zorg voor de leerlingen te beschrijven, waarborgt Altra de ingezette ontwikkelingen. Verder stellen de medewerkers van de Bets Frijlingschool zich kritisch op door zichzelf de volgende vragen te stellen: Zijn we op de juiste manier bezig? Wat kan er anders? Wat kan beter? Hoe ervaren ouders de kwaliteit van onderwijs en zorg? Hoe ervaren de ketenpartners onze samenwerking?

4.2 Opbrengsten en analyse schooljaar 2020-2021

Resultaten eindtoetsen

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd op de basisschool. De commissie van begeleiding geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de school? Dan kunnen ouders de school vragen het advies te heroverwegen. Bij een lagere score kan dit niet. Voor de eindtoets kunnen leerlingen niet slagen of zakken. Op de Bets Frijlingschool gebruiken we als eindtoets de IEP.

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is, hier spelen de eindtoetsresultaten een belangrijke rol bij.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

In de tabel is te zien dat 10 leerlingen de eindtoets moesten maken, hiervan hebben 8 leerlingen (80%) conform hun advies gescoord. Twee leerlingen zaten daar iets naast. Een leerling scoorde hoger en een leerling scoorde lager. Met deze score zijn we tevreden.

Een eindtoets meet de referentieniveaus voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

· Het basisniveau, dit wordt ook wel het fundamentele niveau (1F) genoemd. Dit niveau komt overheen met het uitstroomprofiel vmbo-b/k.

· Het streefniveau (1S/2F), dit is een hoger niveau die de leerlingen kunnen behalen. Dit niveau komt overheen met het uitstroomprofiel vmbo-t/havo/ vwo.

In de bovenstaande tabel zijn de resultaten van de eindtoetsen van schooljaar 2020-2021 te zien. In de tabel is te zien dat van de vmbo-B leerlingen 55,3% het niveau van 1F behaald heeft, van de Vmbo-K leerlingen heeft 66,7% het niveau van 1F behaald. Dit is beide boven de norm. Van de Vmbo-T leerlingen heeft 33,3% het niveau 1S/2F behaald, dit is onder de norm die we gesteld hadden. Op de havo leerlijn was dat schooljaar één leerling die op een gemiddelde score van 66,7% komt, wat boven de norm is.

In schooljaar 2021-2022 wordt extra ingezet op rekenen door nieuwe software aan te schaffen, zodat bij een eventuele lockdown het rekenonderwijs betere doorgang kan vinden. Daarnaast worden rekenmaterialen voor visuele ondersteuning aangeschaft en wordt gekeken naar een nieuwe rekenmethode. In groep 7 en 8 worden de hiaten goed in kaart gebracht en daarop ingezet, zodat leerlingen alles aangeboden hebben gekregen, hierbij kan de methode losgelaten worden.

In schooljaar 2021-2022 wordt RT ingezet, hierbij kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen op taal, bijvoorbeeld door middel van pre-teaching. In dit schooljaar wordt taal minder gedifferentieerd in de leerjaren aangeboden, waardoor meer tijd is voor instructie en begeleiding. Er wordt nog wel gedifferentieerd binnen een leerjaar.

Sociaal maatschappelijke competenties

In schooljaar 2020-2021 zijn de Zien! vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen in kaart te brengen. Het is de eerste keer dat het schooloverzicht ingevuld is, dus een vergelijking met andere jaren kan nu nog niet gemaakt worden. Leerlingen scoren over het algemeen prima op betrokkenheid en welbevinden. Dit heeft grote prioriteit. Op de ruimte nemende en ruimte gevende factoren is nog niet voldoende gescoord. Voor onze leerlingen in het speciaal onderwijs, liggen hier met name de leerdoelen, wat verklaart dat dit niet behaald is. De school zal evalueren of de norm nog passend is.

In schooljaar 2021-2022 gaan we inzetten op de rode scores, dus wat de leerlingen nog lastig vinden. Tijdens de OPP besprekingen kijken we naar de individuele leerlingen en waar op ingezet kan worden. Er zijn twee teamvergaderingen waarbij de Zien! groepsoverzichten gepresenteerd en geanalyseerd worden. Aan de hand daarvan worden pedagogische groepsplannen opgesteld.

In schooljaar 2022-2023 zal de implementatie van de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling plaatvinden.

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2020-2021 zijn 20 leerlingen uitgestroomd, vier leerlingen waren tussentijdse uitstroom, hiervan bleek een leerling beter op haar plek binnen het ZML en kon tussentijds daar geplaatst worden. Een leerling kon groep 8 in het regulier onderwijs gaan doen en is na groep 7 uitgestroomd. Twee leerlingen kregen een plek binnen een behandelsetting buiten de school/regio.

Net als ieder schooljaar zijn ook in 2020-2021 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs, dat noemen we de schoolverlaters. Dat waren 16 leerlingen. Van deze leerlingen is er uitstroom geweest naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Er gingen óók leerlingen naar ZML. Wat niveau betreft is er uitstroom geweest naar praktijkonderwijs t/m havo. Deze uitstroom kan of regulier voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs zijn. In het schema hierboven is te zien hoeveel leerlingen en welk percentage naar een niveau is uitgestroomd. Ook is te zien hoeveel leerlingen naar regulier of voortgezet speciaal onderwijs uitgestroomd zijn.

Soms is het niet duidelijk of een leerling op SO de Bets Frijlingschool of binnen SO ZML beter passend is. Door een goede samenwerking met een ZML school dichtbij, kunnen we dit beter in kaart brengen, de leerlingen een passende plek bieden en kan dit makkelijker en sneller plaatsvinden. Komend schooljaar zullen we ons ook richten op de goede samenwerking, ook met de SBO scholen.

In schooljaar 2020-2021 waren 16 schoolverlaters. Hiervan zijn 9 leerlingen conform OPP uitgestroomd, dat is 56%. Van de 44% leerlingen die niet conform OPP uitgestroomd zijn, zijn 3 leerlingen hoger uitgestroomd en 4 leerlingen lager. Van deze 4 zijn 3 leerlingen naar het ZML uitgestroomd, wat in dat schooljaar geen (op papier) bestaande uitstroombestemming was.

Zonder de leerlingen die naar het ZML uitgestroomd zijn ziet het er als volgt uit:

Van de 13 leerlingen zijn 9 leerlingen conform OPP uitgestroomd, dat is 69%. Er zijn 4 leerlingen niet conform OPP uitgestroomd, dit is 31%. Van deze 4 leerlingen zijn 3 leerlingen hoger uitgestroomd en een leerling lager.

Wanneer ZML op papier een uitstroombestemming wordt, zal dit een eerlijker beeld geven.

In de twee laatste leerjaren van de basisschool wordt de uitstroombestemming niet meer bijgesteld. Toch valt op dat dit het moment is dat veel leerlingen aan voldoende voorwaarden voldoen om goed tot leren te kunnen komen. De leerlingen maken een goede ontwikkeling doordat er bijvoorbeeld meer rust komt in de thuissituatie.. Daarom wordt het preadvies ingevoerd voor de leerlingen van eind leerjaar 7. Dit is een moment om toch nog bij te stellen om vervolgens een goed aanbod neer te zetten in het laatste leerjaar van de basisschool. Hiermee zal het streven van een uitstroom van 75% conform OPP beter gerealiseerd kunnen worden.

Wanneer een leerling boven de uitstroombestemming uitstroomt, klinkt dit mooi. Maar wij streven ernaar om de leerling nog beter in kaart te brengen om het risico te voorkomen dat het aanbod onder het niveau van de leerling is. Daarnaast kijken we bij het afstemmen van het aanbod niet alleen naar de uitstroombestemming, maar ook naar het niveau in de methode. We zullen ambitieus blijven en kansrijk adviseren.

We zijn trots dat veel leerlingen op hun uitstroombestemming uit kunnen stromen. Wij denken dat goed contact met leerling, ouders, samenwerkingspartners hieraan bijdragen.

Veiligheidsbeleving

De sociale veiligheid is onderdeel van het B&T tevredenheidsonderzoek. Bij dit onderdeel is een omgekeerde antwoordschaal, dat wil zeggen dat hoe lager de score (4,0-1,0) hoe beter het resultaat. Het personeel scoort het hoogst met 2,2, de leerlingen 1,7 en ouders 1,5.

De Bets Frijlingschool heeft als norm dat de leerlingen een score van 1,5 of lager halen. In schooljaar 2020-2021 was dit 1,7. Dit wil zeggen dat we dicht bij de norm zitten, maar nog niet geheel tevreden zijn. Opvallend is dat de personeelsleden een hogere score geven dan de leerlingen en ouders, een teamgesprek hierover is van belang.

Wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont helpen we deze niet altijd door de leerling de schorsen. We hebben gemerkt dat andere leerlingen zich veiliger voelen als we dat wel doen. We zullen hier komend schooljaar rekening mee houden.

In schooljaar 2021-2022 gaan we een time out klas opzetten, zodat leerlingen daar altijd terecht kunnen voor ontspanning, gesprekje, werk afmaken etc.

Onze ATOS (Altra Thuis Op School) medewerkers verzorgen een goed aanbod voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij zijn dit schooljaar gekoppeld aan de groepen en meer in de klas, waardoor de sociaal-emotionele ontwikkeling nog beter in kaart gebracht kan worden.

Op de Bets Frijlingschool wordt gewerkt met PBS, Positive Behavior Support, we merken dat dit positief resultaat heeft en hier zijn we ook trots op. We zullen hiermee doorgaan en dit verder uitbreiden.

4.3 Onderwijsinspectie

Ook een speciale school valt onder (wettelijk) toezicht van de onderwijsinspectie. Hiervoor maakt de inspectie gebruik van een toezichtkader. Op basis van intern- en extern kwaliteitsonderzoek krijgt de inspectie een beeld van de school; van onze manier van werken, onze ontwikkeling en onze resultaten. Aan de Bets Frijlingschool is een basisarrangement toegekend. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. De uitkomst van het onderzoek is aan de school en het bestuur gerapporteerd. Het inspectierapport kunt u op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl) bekijken.