3.1 Ontwikkelingsperspectief

De intern begeleider en de schoolpsycholoog zijn verantwoordelijk voor alle zaken rondom de leerlingenzorg in de school. Op school besteden we veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een grote rol.

3.2 Altra jeugd & opvoedhulp

De jeugd- en opvoedhulp van Altra is een onmisbare schakel in de zorg voor onze leerlingen. Mocht meer hulp voor uw kind en/of voor u gewenst zijn, dan kunt u dit bij de schoolpsycholoog of de jeugdhulpverlener aangeven. Zij kunnen u informeren over verschillende vormen van zorg en u helpen bij het aanvragen van zorg bij de juiste zorginstelling.

3.3 Samenwerking met andere instanties

Naast hulp van Altra jeugd & opvoedhulp, krijgen veel van de kinderen bij ons op school hulp van zorginstellingen, zoals: Levvel, Youz en MEE. Als u of uw kind hulp krijgt van een externe instantie, dan willen we daarvan graag op de hoogte gehouden worden. De schoolcontacten lopen via de schoolpsycholoog of de jeugdhulpverlener. Zo kunnen we kijken of wij mee kunnen werken aan de gestelde zorgdoelen. Wij vinden het belangrijk om met de zorginstellingen samen te werken. Dat is in uw en in ons belang!

3.4 Samenwerking met Levvel in de Sterklas

Het samenwerkingsverband Waterland primair onderwijs heeft een voorziening op onze school neergezet voor onderwijs en jeugdhulp in combinatie met GGZ-ondersteuning vanuit Levvel. Dit is de Sterklas.

Hier zitten leerlingen die meer nodig hebben dan onderwijs en jeugdhulp. Aan deze klas is een sociotherapeut, een GZ-psycholoog en een psychiater vanuit Levvel verbonden.

3.5 Deskundigen

Intern begeleider

De intern begeleider begeleidt de leerkrachten op het gebied van de onderwijskundige aanpak en de organisatie van de groep. Daarnaast is deze verantwoordelijk voor de toetsing en houdt het leerlingvolgsysteem bij. De intern begeleider is nauw betrokken bij het formuleren van het onderwijskundig deel van het handelingsplan. Als dat gewenst of nodig is, heeft de intern begeleider contact met u.

Schoolpsycholoog/orthopedagoog

De schoolpsycholoog is betrokken bij de voortgang van de kinderen op onze school en zo nodig bij het contact met u. Hij/zij ondersteunt de leerkrachten, ouders en kinderen waar nodig. De schoolpsycholoog doet diagnostisch onderzoek en speelt een rol bij het opstellen van het pedagogisch handelingsplan. Daarnaast houdt de schoolpsycholoog zich bezig met de verwijzingen naar andere zorg en levert hij/zij gegevens ten behoeve van de indicatiestelling.

Zorgcoordinator

De zorgcoordinator speelt een belangrijke rol in het contact met u. Wanneer uw kind op onze school geplaatst wordt, vraagt de zorgcoordinator een gesprek met u aan. U kunt ook zelf om een gesprek vragen, wanneer u behoefte heeft aan advies of ondersteuning, bijvoorbeeld: vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van kinderen. U kunt hierbij denken aan vragen over het gedrag van het kind, moeilijkheden in de thuissituatie, onzekerheid van het kind, als er sprake is van echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Samen zoeken jullie naar mogelijke oplossingen. De zorgcoordinator kan u eventueel doorverwijzen voor andere hulp. Ook de leerkracht of de schoolpsycholoog kan de zorgcoordinator vragen contact met u op te nemen.

Jeugdhulpverlener van ATOS (Altra Thuis Op School)

De school kan bij u thuis extra zorg aanbieden. De jeugdhulpverlener van ATOS komt vanuit school bij u thuis om u te ondersteunen en opvoedingsadviezen te geven. Ook kan de jeugdhulpverlener aan u of uw kind een individuele- of groepstraining geven, bijvoorbeeld: een sociale vaardigheidstraining of informatiebijeenkomsten voor ouders.

Dyslexiebehandeling

Levvel biedt dyslexiebehandelingen voor zowel leerlingen van de Bets Frijlingschool als voor leerlingen uit het samenwerkingsverband die hiervoor in aanmerking komen.

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

Zij begeleiden kinderen binnen en buiten de klas. Tevens ondersteunen zij de groepsleerkrachten binnen en buiten de groep.

3.6 Commissie voor begeleiding

De begeleidingscommissie van de school bespreekt de leerling als dat nodig is. Bijvoorbeeld: als er sprake is van een stagnerende ontwikkeling of een verandering van gedrag van de leerling. Ook andere signalen (bijvoorbeeld vanuit de thuissituatie) kunnen aanleiding geven deze te bespreken in de commissie voor begeleiding. Hierin hebben naast de ouders en de leerkracht zitting:

  • Schoolpsycholoog;
  • Zorgco√∂rdinator;
  • Intern begeleider;
  • Jeugdarts;
  • Schooldirecteur.