2.1 Samenwerken aan doelen

Hoe halen we het beste uit uw kind? Allereerst kijken we naar de mogelijkheden van uw kind: wat is zijn leervermogen en hoe staat het met de sociaal-emotionele ontwikkeling? We kijken daarbij naar de sterke kanten en minder sterke kanten. Dat beschrijven we in het ontwikkelingsperspectief. Op basis daarvan stellen we lange termijndoelen en een (mogelijke) uitstroombestemming naar het vervolgonderwijs.

Wij hanteren op onze school vier leerroutes:

Hoe bereiken we de gestelde doelen? Om daar doelgericht aan te werken zetten we het ontwikkelingsperspectief om in een plan voor leren en gedrag. Hierin staat beschreven hoe wij met uw kind aan het werk gaan en welke verwachtingen wij hebben. De voortgang bespreken we regelmatig met u. We kijken naar de leervorderingen, naar het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Twee keer per jaar evalueren we de plannen uitgebreid. Als dat nodig is, stellen we ze bij. Het leerlingvolgsysteem helpt ons de ontwikkeling nauwgezet te begeleiden en volgen.

2.2 Vakken

Net als op de reguliere basisschool krijgt uw kind bij ons op school rekenen, technisch & begrijpend lezen en spelling. Deze vakken worden gegeven met reguliere lesmethodes. De leerstof is afhankelijk van de uitstroombestemming. In de uitstroombestemming wordt op basis van de beschikbare gegevens bij aanmelding bepaald naar welke vorm van voortgezet onderwijs een kind zal gaan. Verder krijgt uw kind ook vakken als: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, expressievakken en gymnastiek. Dit wordt doorgaans meer op groepsniveau aangeboden, maar wel rekening houdend met de mogelijkheden van de leerlingen.

Binnen onze school hebben we aandacht voor de gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van de leerling. Dit omdat we het belangrijk vinden dat we veiligheid bieden, kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en leren grenzen te stellen. Bij de lessen in groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode ‘Kriebels in je buik’ van de Stichting Rutgers (www.kriebelsinjebuik.nl). Ook besteden we aandacht aan 'De week van de Lentekriebels'.

Computers en digitaal schoolbord

Computerprogramma’s en het digitale schoolbord vormen een onderdeel van het lesprogramma. In iedere groep staan minimaal vijf Chrome-Books waarmee de leerlingen kunnen werken. De programma’s worden vooral bij het taal-, lees- en rekenonderwijs gebruikt. Het gaat hier vaak om individuele programma’s, die speciaal op het niveau van het kind zijn ingesteld. Daarnaast kan in elk lokaal gebruik worden gemaakt van internet. Kinderen mogen hier alleen onder begeleiding van de leerkracht mee werken.

2.3 Toetsen

Twee keer per jaar nemen wij een groepsgewijs schoolonderzoek (GSO) af. Dit geeft ons inzicht in de leervorderingen. In het leerplan van uw kind is aangegeven welke toetsen er worden afgenomen. Hierdoor kunnen wij goed zicht houden op de ontwikkeling van uw kind. Als uw kind een achterstand heeft in de schoolse vaardigheden, kunnen wij dat snel signaleren. Wij toetsen op het gebied van (technisch en begrijpend) lezen, spelling en rekenen. De toetsen worden zowel individueel als groepsgewijs binnen de klas afgenomen. De resultaten van het GSO, in combinatie met de streefdoelen in het ontwikkelingsperspectief, zijn uitgangspunt voor het opstellen van een onderwijskundig handelingsplan. Op basis van dat plan stellen we de leerdoelen voor de komende periode op. De resultaten en de nieuwe handelingsplannen bespreken we met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief met de bijbehorende grafieken wordt ondertekend. Alle toetsresultaten nemen we op in ons digitale leerlingvolgsysteem. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is daarin terug te vinden. Hiervoor gebruiken we het instrument ZIEN!. De test wordt twee keer per jaar afgenomen om een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind te krijgen.

2.4 Schoolrapport

In januari en juni geven wij de kinderen een rapport mee naar huis. Voordat wij dit uitdelen, bespreken wij de voortgang met de ouders tijdens de voortgangsgesprekken. U krijgt hiervoor een uitnodiging. Wij vinden het erg belangrijk dat wij u persoonlijk spreken en gaan ervan uit dat u gehoor geeft aan deze uitnodiging.

2.5 Schooltijden en pauzes

Schooltijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.30 – 14.00 uur.

Pauze

Er is voor elke groep 20 minuten pauze waarin gegeten kan worden.

Het buitenspelen is ook 20 minuten. Dit doen wij begeleid met een onderliggend curriculum. Hierdoor is dit onderdeel geworden van onze lestijd.

Uw kind doet er toe! De kinderen merken dit al als zij ‘s morgens binnen komen. Wij hanteren een inlooptijd van 10 minuten. Om 08.20 uur gaat de deur open. De aanwezige kinderen worden dan persoonlijk welkom geheten. Vervolgens lopen de kinderen door naar hun eigen klaslokaal waar zij weer worden opgevangen en welkom geheten door de groepsleerkracht. Om 08.30 uur starten de lessen. We vinden het dan ook belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn. Ook het dagprogramma in de klas kent regelmaat en structuur. De groepsleerkracht maakt dit visueel zichtbaar door het dagprogramma op het bord te zetten.

De pauzetijden

De groepen hebben eigen pauzetijden. De ochtendpauze is voor elke groep 15 minuten. Deze pauze vindt plaats tussen 10.00 uur en 11.00 uur. De middageetpauze is voor elke groep 20 minuten. Dit vindt plaats tussen 11.45 uur en 13.15 uur.

De kinderen eten tussen de middag op school. Zorgt u voor een gezonde lunch? Geef uw kind geen koolzuurhoudende drankjes (blikjes), energiedrankjes e.d. mee. Er zijn voldoende gezonde alternatieven. Dit geldt ook voor de tussendoortjes. Kinderen snoepen (op school) nog veel. Dat is niet verstandig en wij staan dat niet toe op school.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

2.6 Vakantierooster en vrije dagen

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober 2022 Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023 Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023

Extra vrije dagen Goede Vrijdag 7 april 2023 Tweede Paasdag 10 april 2023 Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie) Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 Tweede en derde Pinksterdag 29 en 30 mei 2023

Studiedagen (leerlingen vrij) 24 oktober 2022 14 november 2022 4 april 2023

De studiedagen zijn onder voorbehoud en we hebben nog niet alle studiedagen ingepland. De stellen wij zo snel mogelijk vast en vindt u in ParnasSys.

Onderwijstijd Uw kind volgt op jaarbasis ongeveer 960 onderwijsuren. Als deze onderwijstijd niet wordt gehaald, wordt in het ontwikkelingsperspectief aangegeven hoe dit komt en hoe we (in overleg met u en uw kind) zo spoedig mogelijk naar een volledige lesweek van 25,5 uur per week toe kunnen werken. De school is verplicht om onderwijstijdverkorting aan te vragen bij de Inspectie van het Onderwijs.