1.1 Ruimte voor ontwikkeling

De Bets Frijlingschool is een basisschool voor speciaal onderwijs. Voor speciale kinderen die zich net iets anders gedragen. Die zich moeilijker kunnen concentreren, die impulsiever zijn. Daardoor zitten ze op een reguliere school niet lekker op hun plek. Gelukkig biedt de Bets Frijlingschool een veilige en leuke plek waar ze wél tot hun recht komen.


Op de Bets Frijlingschool leren ze grotendeels hetzelfde als op een gewone school. Maar de werkwijze is anders. Zo stellen we onze leerlingen in staat het beste uit zichzelf te halen.

Een van de eerste taken van onze school is om de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen, zodat naar school gaan weer leuk wordt. Wanneer zij zich veilig en prettig voelen op school, kunnen zij tot leren komen en is er meer ruimte voor hun ontwikkeling. De Bets Frijlingschool biedt de kinderen een veilig klimaat en stemt het leren op het kind af. We laten de leerlingen veel succeservaringen opdoen en zij worden vaak beloond. Dat noemen wij competentiegericht werken. Door de kleine groepen kunnen we de leerlingen extra aandacht geven en is er ruimte voor de eigenheid van het kind.a.

1.2 Kernwaarden

Op onze school wordt gewerkt met PBS (Positive Behavior Support). Naar aanleiding hiervan zijn er samen met de leerlingen Kernwaarden opgesteld.

Deze zijn voor onze school:

1.3 Inrichting school

De Bets Frijlingschool biedt speciaal onderwijs. Het verschil zit niet in de leerstof, want die is vergelijkbaar met de leerstof op een reguliere basisschool. Uw kind zal de vakken die de Bets Frijlingschool biedt (lezen, rekenen, gymnastiek, enz.) dan ook herkennen. Ook wij bereiden kinderen voor op een overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het woordje ‘speciaal’ geeft aan dat er toch verschillen zijn. In algemene zin gaat het om onderstaande punten:

 • Uw kind wordt geplaatst in een groep van maximaal veertien leerlingen. Daarom kunnen we veel aandacht aan ieder kind geven.
 • Wij bieden een veilige en gestructureerde omgeving.
 • We benaderen de kinderen positief; de klas is hun veilige plek.
 • Wij proberen uw kind vanaf het allereerste moment (weer) succeservaringen te laten beleven; het accent ligt veel meer op wat uw kind wel kan.
 • Wij proberen nadrukkelijk gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag waar mogelijk te negeren. Dit doen we d.m.v. PBS.
 • Naast de verplichte leerstof, besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
 • Op de meeste basisscholen hoort de leerstof bij een leerjaar; bij ons op school zorgen we dat leerstof bij het niveau van de leerling past.
 • Naast de groepsleerkracht kunnen wij intern een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, schoolpsycholoog/orthopedagoge, intern begeleider en de maatschappelijk deskundige.
 • We kunnen ook intern een beroep doen op de jeugdhulpverlening van Altra voor het kind en/of de ouders.
 • Extern kunnen wij een fysiotherapeut en een jeugdarts inschakelen.
 • We werken samen met Lucertis (ggz) en ook met Levvel (voorheen de Bascule) bij de Sterklas.
 • Wij volgen de vorderingen van leerlingen systematisch door middel van ontwikkelingsperspectief, rapporten en oudergesprekken.
 • Wij leveren een bijdrage aan de diagnostiek en stemmen de zorg en hulp af met zorginstellingen, zodat we samen kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

1.4 Groepsverdeling

Schooljaar 2021-2022 starten wij met zeven groepen.

Er is waar mogelijk rekening gehouden met:

 • Leerjaar
 • Contacten in de klas (vriendjes/vriendinnetjes)
 • Leerniveau
 • Gedrag

1.5 Aanmelding en toelating

Voor toelating tot de Bets Frijlingschool vragen de basisschool en ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De commissie die deze verklaringen afgeeft, bepaalt of uw kind deze vorm van onderwijs nodig heeft of dat een andere vorm van ondersteuning uitkomst kan bieden. Uit een rapport van de vorige school, waarin de aard en ernst van de ondersteuning van uw kind worden beschreven, moet blijken of uw kind aan de toelatingscriteria voldoet.

1.6 Speerpunten

Ook komend jaar werken we hard aan de kwaliteit van het onderwijs en onze ondersteuning. Wat zijn we van plan?

 • Borgen PBS.
 • Onze kennis delen met de andere scholen binnen de regio vanuit het expertisecentrum Samenwerkingsverband Waterland.
 • Verdere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening.
 • Verdere verbinding met Levvel (GGZ).
 • Vakoverstijgende leerlijnen voor sociaal-emotionele ontwikkeling verankeren/borgen.