1.1 Ruimte voor ontwikkeling

De Bets Frijlingschool is een basisschool voor speciaal onderwijs. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben bij hun gedrag biedt de Bets Frijlingschool een veilige en leuke plek waar ze wél tot hun recht komen.

Op de Bets Frijlingschool leren ze grotendeels hetzelfde als op een gewone school. Maar de werkwijze is anders. Zo stellen we onze leerlingen in staat het beste uit zichzelf te halen.

Een van de eerste taken van onze school is om de leerlingen positieve ervaringen op te laten doen, zodat naar school gaan weer leuk wordt. Wanneer zij zich veilig en prettig voelen op school, kunnen zij tot leren komen en is er meer ruimte voor hun ontwikkeling. De Bets Frijlingschool biedt de kinderen een veilig klimaat en stemt het leren op het kind af. We laten de leerlingen veel succeservaringen opdoen en zij worden vaak beloond. Dat noemen wij competentiegericht werken. Door de kleine groepen kunnen we de leerlingen extra aandacht geven en is er ruimte voor de eigenheid van het kind.

1.2 Kernwaarden

Op onze school wordt gewerkt met PBS (Positive Behavior Support). Naar aanleiding hiervan zijn er samen met de leerlingen Kernwaarden opgesteld.

Deze zijn voor onze school:

1.3 Inrichting school

De Bets Frijlingschool biedt speciaal onderwijs. Het verschil zit niet in de leerstof, want die is vergelijkbaar met de leerstof op een reguliere basisschool. Uw kind zal de vakken die de Bets Frijlingschool biedt (lezen, rekenen, gymnastiek, enz.) dan ook herkennen. Ook wij bereiden kinderen voor op een overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het woordje ‘speciaal’ geeft aan dat er toch verschillen zijn. In algemene zin gaat het om onderstaande punten:

 • Uw kind wordt geplaatst in een groep van maximaal veertien leerlingen. Daarom kunnen we veel aandacht aan ieder kind geven.
 • Wij bieden een veilige en gestructureerde omgeving.
 • We benaderen de kinderen positief; de klas is hun veilige plek.
 • Wij proberen uw kind vanaf het allereerste moment (weer) succeservaringen te laten beleven; het accent ligt veel meer op wat uw kind wel kan.
 • Wij proberen nadrukkelijk in te gaan op het gewenste gedrag in plaats van het ongewenste gedrag. Dit doen we d.m.v. PBS.
 • Naast de verplichte leerstof, besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
 • Op de meeste basisscholen hoort de leerstof bij een leerjaar; bij ons op school zorgen we dat leerstof bij het niveau van de leerling past.
 • Naast de groepsleerkracht kunnen wij intern een beroep doen op ondersteuning van de onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, schoolpsycholoog/orthopedagoge, intern begeleider en de maatschappelijk deskundige.
 • We kunnen ook intern een beroep doen op de jeugdhulpverlening van Altra voor het kind en/of de ouders.
 • Extern kunnen wij een fysiotherapeut en een jeugdarts inschakelen.
 • We werken samen met Lucertis (ggz) en ook met Levvel (voorheen de Bascule) bij de Sterklas.
 • Wij volgen de vorderingen van leerlingen systematisch door middel van ontwikkelingsperspectief, rapporten en oudergesprekken.
 • Wij leveren een bijdrage aan de diagnostiek en stemmen de zorg en hulp af met zorginstellingen, zodat we samen kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind.

1.4 Groepsverdeling

Schooljaar 2022-2023 starten wij met zeven groepen. Er is waar mogelijk rekening gehouden met:

 • Leerjaar
 • Contacten in de klas (vriendjes/vriendinnetjes)
 • Leerniveau
 • Gedrag

1.5 Aanmelding en toelating

Voor toelating tot de Bets Frijlingschool vragen de basisschool en ouders een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De commissie die deze verklaringen afgeeft, bepaalt of uw kind deze vorm van onderwijs nodig heeft of dat een andere vorm van ondersteuning uitkomst kan bieden. Uit een rapport van de vorige school, waarin de aard en ernst van de ondersteuning van uw kind worden beschreven, moet blijken of uw kind aan de toelatingscriteria voldoet.

1.6 Speerpunten

De maatschappij en het onderwijs veranderen voortdurend. Het is belangrijk dat we als school aansluiten bij de ontwikkeling van de maatschappij. Hiertoe maakt elke school een schoolplan dat voor vier jaar richting geeft aan ons onderwijs. Daaruit voort komt een jaarplan met de doelen van de school voor de duur van een jaar. Op basis van de uitkomsten van audits, resultaten en tevredenheidsonderzoeken wordt door het team gekozen op welke doelen we ons als team richten. Deze doelen zijn verwerkt in speerpunten en onderverdeeld in vier pijlers: Samen sterker, steeds specialistischer, steeds inclusiever en beter onderwijs.

Samen sterker

 • Betere samenwerking met ketenpartners;
 • Sterk team met mandaat en daadkracht;
 • Intensievere samenwerking binnen netwerken van iHUB.

Steeds specialistischer

 • Kleine klassen waar een fulltime leerkracht en ondersteuner betrokken zijn;
 • Leerlingen ingedeeld op ondersteuningsbehoefte.

Steeds inclusiever

 • Groepsdoorbroken lesgeven is uitgebreid om leerlingen minder leerkrachtafhankelijk te maken;
 • Goede samenwerking met reguliere scholen.

Beter onderwijs

 • Meer ervaring en expertise;
 • Inrichting locatie en materialen gericht op doelgroep.