7.1 Wat vinden we belangrijk?

7.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, dient u uw kind af te melden tussen 08.00 en 08.30 uur ’s ochtends. Leerlingen mogen niet zelf bellen.

7.3 Verzuim en verlof

Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld: als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moet u vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.


We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  1. Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
  2. Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
  3. Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  4. Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

7.4 Schorsing en verwijdering van de afdeling

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de school contact met u op. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraak houdt.

Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de schoollessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling. De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere afdeling van Altra College, een andere leerroute of een andere vorm van speciaal onderwijs.

7.5 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan u.

7.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  1. Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  2. De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Zuidoost afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan veertien jaar? Dan bent u verantwoordelijk. We raden u daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

7.7 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van € 50,- voor extra uitgaven. Daaruit worden belangrijke activiteiten betaald, zoals klassikale leermiddelen, festiviteiten en vieringen, een schoolkamp en andere buitenschoolse activiteiten. U krijgt hierover een brief met een ‘keuzeformulier eenmalige machtiging’. Deze moet voor 1 oktober bij de mentor worden ingeleverd. Lukt het u niet het in één keer te betalen? Overleg met de mentor over gespreide betaling.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten als de bijdrage niet is betaald.

7.8 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College Zuidoost - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.


Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

7.9 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College Zuidoost krijgen de boeken en schriften van school. We geven boeken in bruikleen. De leerlingen moeten de boeken dus aan het einde van het schooljaar weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening.

Het is mogelijk om een kluisje of locker te gebruiken.

Wat heb je nodig op school?

De benodigde schoolspullen zijn: agenda, etui, rekenmachine, schriften, map en schooltas.
Als sport op het rooster staat, moeten de leerlingen sportkleding & -schoenen meenemen. Hebben ze geen sportspullen bij zich? Dan kan de gymdocent de leerling hierop aanspreken en eventueel een alternatieve opdracht geven.