4.1 Leerlingenbegeleiding

Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Zuidoost, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en u.

4.2 Schoolzorg

Altra College Zuidoost zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. De zorgcoördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor de intake. In het CvB worden de doorstroom en uitstroom van de leerlingen besproken en daarover advies gegeven. Iedere leerling van Altra College Zuidoost heeft samen met u een intakegesprek met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator stelt het ontwikkelingsperspectief voor de leerling op. Dat doet hij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken.

4.3 Het ontwikkelingsperspectiefplan en de doelenkaart

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) zijn de doelen opgenomen waaraan de leerling werkt. Een doelenkaart geeft een duidelijk overzicht van de bijzonderheden van de leerling en de korte termijndoelen. De mentor evalueert regelmatig de vorderingen van de leerling. Drie domeinen staan altijd centraal in de ontwikkeling: de cognitieve, sociaal emotionele en de schoolse vaardigheden. Per periode hoort de leerling hoe hij heeft gescoord. De mentor evalueert na een vakantieperiode de gestelde doelen met de leerling. Daarna stelt hij u op de hoogte.

4.4 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan is er op school daarvoor een team van jeugdzorgmedewerkers voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepstrainingen bieden. Als dat nodig is, ondersteunen deze ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (De Opvoedpoli, Atos (Altra) en Sport & Behavior) zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder, uw kind of de docent niet telkens met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Hier kan een extra cursus of training goed bij helpen. Samen met Altra jeugd & opvoedhulp bieden we leerlingen en ouders extra hulp in de vorm van de volgende trainingen:

  1. Sociale vaardigheidstraining Hier leert een leerling goed om te gaan met anderen en zijn zelfvertrouwen terug te krijgen.
  2. Agressie regulatietrainingen (Tact) Met deze training helpen wij de leerling om zijn boosheid en agressie onder controle te krijgen.
  3. Positief Opvoeden (voor ouders) Deze training helpt ouders bij allerlei opvoedvragen. Er is zowel individuele begeleiding als groepstraining.
  4. Examentraining Deze training helpt als faalangst goede prestaties in de weg staan.

Wanneer problemen thuis de schoolprestaties van de leerling in de weg zitten, bieden we hulp aan het hele gezin.

Altra College Zuidoost biedt speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals: het spreekuur van de verslavingszorg van de Jellinek of voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen of ongeoorloofd afwezig zijn. Voor leerlingen die dreigen uit te vallen wegens agressie gerelateerde problemen, kunnen we hulp inzetten van De Opvoedpoli, een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

4.5 Zorgadviesteam

Altra College Zuidoost hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samen gebracht in een actief zorgadviesteam, dat zesmaal per jaar bijeenkomt. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel, zoals: een medewerker van Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, Jeugdbescherming Amsterdam, een medewerker van De Opvoedpoli, de schoolarts en op afroep de buurtregisseur van het stadsdeel. Dit team bespreekt thema’s, zoals: verzuim, pesten, te laat komen en problematisch gedrag van leerlingen op school.