2.1 Ons aanbod

De leerlingen bij Altra College Zuidoost kunnen zich ontwikkelen richting arbeidsmarkt of een MBO-diploma 1 of 2 halen.

2.2 Onderbouw

De driejarige onderbouw biedt algemeen vormend onderwijs. Vanaf de derde klas ontdekken de leerlingen tijdens stages waar hun talenten liggen en welke beroepsrichtingen passend zijn. We werken daarom met een stagecarrousel. Zo kunnen de leerlingen de verschillende sectoren ontdekken.

1e leerjaar: Algemeen vormend onderwijs (basis, kader).

2e leerjaar: Algemeen vormend onderwijs, met aandacht voor arbeidsvaardigheden.

3e leerjaar: Voorbereiding op mbo 1; stage is een belangrijk onderdeel.

2.3 Bovenbouw

Aan het einde van de derde klas kiezen de leerlingen voor een richting die bij ze past en die een goede kans op werk biedt. De jongere loopt stage en in die richting leert hij/zij voor een mbo-diploma of werk.

Er zijn vijf routes die de leerling kan volgen. Alle vijf bieden ze een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Het onderwijs dat we op Altra College Zuidoost bieden, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling.

2.4 Doelgericht

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling apart bekeken en vastgesteld. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is.
Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.

2.5 Vakken

Op Altra College Zuidoost krijgen leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van de onderbouw alle avo-vakken. Vanaf het derde leerjaar krijgen ze onder andere de volgende vakken.


Hoofdvakken: Nederland, Engels en rekenen, burgerschap.
Bijvakken en praktijkvakken: Koken & bakken, algemene techniek en sport.


Jaarlijks zijn er diverse projecten, trainingen en buitenschoolse activiteiten, zoals: bedrijfsstages of snuffelstages voor de onderbouwgroepen. Hierdoor krijgen de leerlingen een beeld van beroepsmogelijkheden in de toekomst.

2.6 Stage

Alle bovenbouwleerlingen van Altra College Zuidoost lopen stage. Waarom is stage belangrijk?

1. De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.

2. De leerlingen leren sociale vaardigheden.

3. De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.

4. De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.

2.7 Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de mentorlessen, oudercontacten en leerling gesprekken. De mentor is ook verantwoordelijk voor het handelingsplan, het plan waarin de begeleiding van de leerling beschreven staat. De theorielessen krijgen de leerlingen in een vast leslokaal. De praktijkvakken krijgen de leerlingen in vaklokalen onder leiding van vakdocenten.

2.8 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunt u en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport, namelijk: in januari en juni. De exacte data van de rapporten kunt u volgen via de nieuwsbrief.

2.9 Diploma’s en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangsbewijs voor vervolgonderwijs. Hier kunnen leerlingen een mbo 1 of 2 diploma halen. Leerlingen die de intensieve leerroute arbeidsmarkt volgen, krijgen een certificaat.


Sommige leerlingen hebben wat meer tijd nodig. Als dat nodig is, krijgt de leerling extra leertijd om mbo niveau 1 te halen. Entree-examens voor het mbo worden afgenomen in samenwerking met het ROC.

2.10 Schooltijden

Het rooster met schooltijden reiken we aan het begin van het lesjaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.11 Vakanties en vrije dagen

2019/2020: 21 mei 2020 - Hemelvaartsdag 22 mei 2020 - Leraren en leerlingen vrij 1 juni 2020 - 2e pinksterdag 8 juni 2020 - Studiedag (leerlingen vrij) 6 juli t/m 14 augustus 2020 - Zomervakantie

2020/2021: 17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 19 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie 23 augustus 2021 - Eerste schooldag

Studiedagen 2020/2021 (leerlingen vrij) 19 oktober 2020 8 januari 2021 24 maart 2021 10 mei 2021

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

2.13 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan verdelen we de leerlingen over de andere klassen. Uitgangspunt is altijd dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd.


Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.