6.1 Wat vinden we belangrijk?

6.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, dienen de ouders hun kind af te melden tussen 08.00 en 08.45 uur ’s ochtends. Leerlingen mogen niet zelf bellen.

6.3 Verzuim en verlof

Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld: als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten de ouders vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

Ook als leerlingen vaak afwezig zijn, melden wij dat bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst (ook) een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.4 Schorsing en verwijdering van de afdeling

Altra College Zaanstreek richt zich op zaken die goed gaan. We werken met een beloningssysteem waarbij het positieve wordt bekrachtigd en het negatieve genegeerd. Desondanks kan het zijn dat gedrag wat zorgt voor een onveilige situatie gesanctioneerd wordt met een schorsing en in het ergste geval met een verwijdering. Hier gaan echter altijd een vaststaand aantal stappen aan vooraf. Er wordt gebruik gemaakt van een vastgelegde reactieprocedure waarbij een leerling drie maal wordt bevraagd op een gedragsverwachting. Lukt het de leerling niet zijn gedrag aan te passen, mag hij of zij gebruik maken van een time-out waarbij de leerling voor maximaal 20 minuten plaats neemt in een andere klas. Daarna mag hij of zij het opnieuw proberen. Per dag mag twee maal gebruik gemaakt worden van de time-out. Mocht dan alsnog blijken dat er geen verbetering te zien is in het gedrag, dan kan een interventie worden ingezet vanuit het zorgteam. Met een goed gesprek wordt nog een laatste maal getracht de leerling deel te laten nemen aan het onderwijsleerproces. Als ook dit niet mag baten, kan er door de schooldirecteur worden beslist over te gaan tot een schorsing, waarbij afhankelijk van de ernst van het incident een schorsing voor de rest van de dag of een schorsing voor meerdere dagen kan worden uitgesproken. De leerling is weer welkom na een herstelgesprek met de schooldirecteur of veiligheidscoordinator. De vastgelegde reactieprocedure wordt altijd gevolgd mits er sprake is van een dermate heftig incident waardoor er direct een schorsing wordt uitgesproken.

Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de schoollessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan de schooldirecteur overgaan tot voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling. De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere afdeling van Altra College, Altra Werkt! of een andere vorm van speciaal onderwijs.

6.5 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan u.

6.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Zaanstreek afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan zijn de ouders verantwoordelijk. We raden ouders daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

6.7 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van €100,- voor extra uitgaven, zoals: klassikale leermiddelen, aanwinsten voor de mediatheek, festiviteiten en vieringen.

U krijgt hierover een brief met een ‘keuzeformulier eenmalige machtiging’. Deze moet voor 1 oktober bij de mentor worden ingeleverd.

6.8 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College Zaanstreek - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.

Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.9 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College Zaanstreek krijgen de boeken en schriften van school. We geven boeken in bruikleen. De leerlingen moeten de boeken dus aan het einde van het schooljaar weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening.

Wat heb je nodig op school?

Agenda, etui en toebehoren, liniaal, rekenmachine, gymkleding en –schoenen.

6.10 Preventieve controles

Voor de veiligheid op onze school zullen preventief, aangekondigd en onaangekondigd, tassencontroles worden uitgevoerd en worden gefouilleerd. Wij werken mee aan controles van de politie.