Altra College Zaanstreek is een kleine school, met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en de sociale vaardigheden van de leerlingen.

Wij bieden Voortgezet Passend Onderwijs, met een duurzaam perspectief, voor leerlingen uit de regio Zaanstreek, voor leerlingen die niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs. Dat betekent dat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen een succesvol vervolg hebben als ze onze school verlaten. Een succesvol vervolg kan een mbo-opleiding zijn, een leerwerktraject, een passende arbeidsplek, terugkeer naar het reguliere VO of een andere plek waar de leerling op dat moment bij gebaat is. Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ouders van onze leerlingen. Wij houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind op school.

Altra College Zaanstreek biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat Altra College Zaanstreek biedt, hetzelfde als- en volgt de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Het onderwijsprogramma bestaat uit één van de volgende mogelijkheden:

  • Onderbouw vmbo (basis, kader).
  • Bovenbouw Perspectiefklas (in deze klas worden leerlingen voorbereid op één van de volgende uitstroomrichtingen: arbeid, vervolgonderwijs of dagbesteding).
  • Entree opleiding in samenwerking met het mbo, deze opleiding wordt gegeven in alle uitstroomprofielen, zowel bol (beroeps opleidende leerweg), als bbl (beroeps begeleidende leerweg).
  • Vso+ klas, leerlingen volgen een individueel programma op maat, er is een nauwe samenwerking tussen jeugdhulpverlening of jeugd ggz.

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch hebben lastig gedrag, verzuim, problemen met leraren en leerlingen hen tot probleemleerling bestempeld: een leerling die door psychiatrische of gedragsproblemen niet (meer) op een reguliere school terecht kan. Maar wat is een probleemleerling? Onze leerlingen zijn, net zoals alle andere jongeren, vooral leerlingen met dromen en verwachtingen. Dromen van een mooie toekomst, die vast dreigt te lopen omdat ze hun draai niet kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Altra College Zaanstreek biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en zetten samen alles op alles om die mooie toekomst in zicht te houden.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers. Wij werken met leerlingen die ons voor uitdagingen stellen. Die door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen; op school, maar vaak ook thuis en in de omgeving. Omgang met deze jongeren vraagt inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. Onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam.

1.4 Speerpunten

Elk jaar stellen wij onszelf een aantal doelen waar we het hele jaar aan werken. Voor dit schooljaar zijn dat onder meer:

  • Verder professionaliseren van het personeel op het gebied van Positive Behavior Support (PBS): een methode voor het bekrachtigen van positief gedrag. Hiermee waarborgen we de veiligheid en de omgangsvormen in en om de school.
  • Verbreding van het onderwijsaanbod waardoor meer leerlingen binnen de regio een passend onderwijsaanbod kunnen krijgen.
  • Uitbreiden van de samenwerking met het reguliere Voortgezet Onderwijs zodat wij onze leerlingen gelijke kansen kunnen bieden.
  • Stimuleren van de uitstroom van onze leerlingen naar het reguliere Voortgezet Onderwijs.
  • Vergroten van de ouderbetrokkenheid.