6.1 Gedragsverwachtingen

Een positieve sfeer, waarin je je veilig voelt, is de beste omgeving om te leren te komen. Daarom hebben we duidelijke regels, waar we ons aan houden. Zowel de leerlingen als de mentoren, docenten en ander personeel van Altra College.


Om je te helpen je aan de gedragsverwachtingen te houden, hangen overal in de school posters. Daarop staat precies wat wij van jou, en jij van ons kunt verwachten. We vatten onze regels samen met de woorden: veiligheid, respect en ontwikkeling. Welk gedrag hoort daar dan bij? Denk aan:


Veiligheid:

 • Ik loop rustig door de gang
 • Ik houd de kantine en het schoolplein schoon en netjes


Respect:

 • Ik laat iedereen meedoen
 • Ik gebruik nette taal en ga geweld uit de weg


Ontwikkeling:

 • Ik help anderen als dit nodig is
 • Ik vraag om hulp als ik mijn problemen niet zelf kan oplossen

6.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, dient u uw kind af te melden tussen 08.00 en 08.45 uur ’s ochtends. Leerlingen mogen niet zelf bellen. Als een leerling meer dan drie keer is ziek gemeld binnen twee maanden of voor een langere periode, zal deze worden aangemeld bij de schoolarts. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.

6.3 Verzuim en verlof

U kunt voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moet u vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een boete volgen.

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
 • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
 • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

De leerplichtambtenaar houdt spreekuur op school.

6.4 Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraken houdt.

Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de lessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling. De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere afdeling van Altra College of een andere vorm van speciaal onderwijs.

6.5 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan u.

6.6 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
 • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Waterland afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan bent u verantwoordelijk. We raden u daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

6.7 Veiligheidsbeleid

Het Altra College heeft een Schoolveiligheidsplan. Hierin staan zaken die gaan over de veiligheid bij ons op school. Te denken valt aan: pedagogische schoolklimaat, gedragsnormen voor leerlingen, medewerkers en ouders, incidentenregistratie, ontruimingsprocedure bij calamiteiten, tevredenheidsonderzoek op gebied van veiligheid. Voor de schooldirectie en de zorg coördinator zijn hier belangrijke taken weggelegd.

6.8 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College Waterland - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.

Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.9 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College Waterland krijgen de boeken, schriften en in sommige gevallen een Chrome-Book van school. We geven boeken en Chrome-Books in bruikleen. De Chrome-books blijven altijd op school en worden niet mee naar huis genomen. De leerlingen moeten deze dus aan het einde van het schooljaar weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening. Voor een Chrome-Book wordt een bruikleenovereenkomst getekend.


Het is mogelijk om een kluisje of locker te huren. Hiervoor vragen we een borg van €10,-. Bij inleveren van de sleutel, krijgt de leerling het geld terug.

Wat heb je nodig op school?

De benodigde schoolspullen zijn: agenda, etui, rekenmachine, schriften, map en schooltas.
Als sport op het rooster staat, moeten de leerlingen sportkleding & -sportschoenen meenemen. Hebben ze geen sportspullen bij zich? Dan kan de gymdocent de leerling hierop aanspreken en de toegang tot de gymles ontzeggen. Ook kan de gymdocent de leerling een alternatieve opdracht geven.