Wij bouwen als school graag en met veel inzet aan de toekomst van onze leerlingen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. De inzet van de leerlingen en niet te vergeten de ouders, is onmisbaar.

5.1 Ouderbetrokkenheid

Op Altra College Waterland vinden wij het contact met u belangrijk. Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van onderwijs en ondersteuning? Om samen aan de ontwikkeling van de leerling te werken is openheid en vertrouwen nodig in het contact tussen u en school. Het is van groot belang dat u achter de plaatsing op Altra College Waterland staat, ondanks dat dit niet altijd een vrije keuze is. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van uw kind op school en bij de aanpak die de school kiest. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.


  • Contact opnemen met de school kan op de volgende manieren:
    De mentor is bereikbaar via het algemene nummer van de school (0299-666966) of via de mail (voorletter.achternaam@altra.nl). De mentor kan u niet altijd direct te woord staan, vooral niet onder lestijd. De boodschap wordt altijd doorgegeven en de mentor belt zo spoedig mogelijk terug.
  • Heeft u een uitgebreide vraag? Dan kunt u een afspraak maken met de mentor voor een gesprek op school.
  • Heeft u vragen over bijvoorbeeld opvoeding of hulpverlening? Maak dan een afspraak met de zorg coördinator.

5.2 SOMtoday

Wanneer moet mijn kind op school zijn? Heeft hij huiswerk? Wat voor cijfers haalt hij? Ouders én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden via SOMtoday; het digitale leerlingenplatform. SOMtoday is te benaderen via www.altrahorizononderwijs.nl.

5.3 Medezeggenschapsraad

De inspraak van de ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad (GMR), waarin ouders zijn vertegenwoordigd. U kunt onderwerpen naar voren brengen, uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken.


De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol op school. De MR adviseert de directie van Altra onder andere over de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan.


De medezeggenschapsraad is te bereiken via gmr@altra.nl. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de school? Meld u dan aan via gmr@altra.nl!.

5.4 Ouderadviesraad

Altra College Waterland wil nog meer aansluiten bij de ouders, door met u in gesprek te gaan en advies in te winnen hoe het nog beter kan. Daarvoor zal een ouderadviesraad opgericht worden. Gaat de school u aan het hart? Denk dan mee in de ouderadviesraad! Geef u op bij: Diana van Sikkelerus, directeur Altra College, d.van.sikkelerus@altra.nl.

5.5 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage van €50,- voor extra uitgaven die niet door het rijk vergoed worden.

U krijgt hierover een brief met een ‘keuzeformulier eenmalige machtiging’. Deze moet voor 1 oktober bij de mentor worden ingeleverd.

5.6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.


De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.


In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.


Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.


Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.


  • MULTIsignaal

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op de website (www.multisignaal.nl) kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over de hulp, dan kunt u op de site een klachtenfolder downloaden.