4.1 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.


En daar zijn we trots op!

4.2 Tevredenheid

Altra College Waterland neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op. Daar werken we hard aan.

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Waterland heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College Waterland en de onderwijsinspectie.

4.4 Opbrengsten

Eindexamencijfers 2019-2020

MBO 1 Voor deze opleiding werken we samen met het ROC TOP uit Amsterdam. De leerlingen krijgen les op onze eigen locatie van een docent van het Altra College. De leerlingen komen 3 dagen op school en lopen twee dagen extern stage. De examens worden afgenomen door het ROC TOP. In het schooljaar 2019-2020 hebben 12 leerlingen deelgenomen aan het MBO1 examen. Alle leerlingen zijn geslaagd voor dit examen waardoor we dit schooljaar een score van 100% hebben. 11 van deze leerlingen zijn naar een vervolgopleiding gegaan. Een leerling is in samenwerking met de gemeente Purmerend gaan werken. VMBO-t Op Altra College Waterland wordt gewerkt met staatsexamens. De leerlingen doen in de derde klas al examen in bepaalde vakken. Het aantal certificaten dat zij in de derde klas halen, nemen zij mee naar de vierde klas. Zo kunnen de leerlingen in de vierde klas de overige certificaten halen. Al deze behaalde certificaten maken dat de leerling met een volledig VMBO-t-diploma van school gaat. Dit schooljaar hebben wij 129 examens (certificaten) aangevraagd. Van de 129 certificaten waar examen in is gedaan zijn er na de herexamens 117 gehaald. Dit is een score van 90%. Er zijn dit schooljaar 10 leerlingen met een volledig VMBO-t-diploma van schoolgegaan. Hiervan zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar een MBO 3 of 4 opleiding. Eén leerling is naar een reguliere HAVO gegaan. Ook stromen er tussentijds wel eens leerlingen uit, dit omdat ze gaan verhuizen of toch niet helemaal op de goede plek blijken te zitten op onze school. 76% van onze leerlingen stromen uit volgens opp (ontwikkelingsperspectief) dat bij binnenkomst vastgesteld is. Dit is 1 % hoger dan ons streefniveau van 75%. Dit schooljaar hebben we 1 leerling die uitstroomt boven het ontwikkelingsniveau. Tevens hebben we 1 leerling die teruggestroomd is naar een regulier voortgezet onderwijs school. Elk jaar proberen we leerlingen mee te laten lopen op reguliere school en vinden er proefplaatsingen of detacheringen plaats. Ons streefniveau voor terugkeer naar het regulier onderwijs is 3%. Dit streven hebben wij dit schooljaar met elkaar gehaald.