Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning goed gebruiken. Daarom biedt Altra College Waterland, meer nog dan andere scholen, begeleiding bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Als dat nodig is, ondersteunen we ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen.

3.1 Leerlingenbegeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en ouders.

3.2 Schoolzorg

Altra College Waterland zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is met betrekking tot sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling. De zorg coördinator kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. De zorg coördinator is ook verantwoordelijk voor de intake en doorstroom van de leerlingen.

Iedere leerling van Altra College Waterland heeft samen met u een intakegesprek met de zorg coördinator. De zorg coördinator schrijft samen met de interne begeleider en mentor het ontwikkelingsperspectief voor de leerling. Dat doet zij aan de hand van het intakegesprek, de informatie van de vorige school en eventuele betrokken hulpverleningsinstanties. In het ontwikkelingsperspectief staat welke doelen we samen willen bereiken.

3.3 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en het ontwikkelen van sociale vaardigheden, dan is er op school daarvoor een team van jeugdzorgmedewerkers voor handen. De hulpverleners kunnen individuele begeleiding en groepstrainingen bieden. Als dat nodig is, ondersteunen deze ook de ouders en het gezin, zodat de leerlingen zich ook thuis optimaal ontwikkelen. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (Atos, Altra) zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken en vormen een vertrouwd gezicht op school. Zo krijgt u als ouder, uw kind of de docent niet telkens met verschillende hulpverleners te maken en hoeft u uw verhaal niet telkens opnieuw te vertellen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Op onze school zijn ATOS medewerkers aanwezig die de leerlingen en ouders kunnen begeleiden door middel van begeleiding thuis, op school of in beide situaties. Ook worden er trainingen aangeboden zoals een examentraining in de examenklassen.

3.4 Zorgadviesteam

Altra College Waterland hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. De nodige deskundigheid hebben we samen gebracht in een actief zorgadviesteam, dat op afroep bij elkaar komt. Hieraan nemen diverse ketenpartners deel, zoals: een medewerker van Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, Jeugdbescherming Waterland, een medewerker van Youz, van het FACT-team, van MEE en van de Brijderstichting en de schoolarts. Dit team bespreekt thema’s zoals: verzuim, pesten, te laat komen en problematisch gedrag van leerlingen op school.

Brijderstichting (verslavingszorg) heeft een vast spreekuur op school.