Het onderwijs dat op het Altra College Waterland geboden wordt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs.


Bij binnenkomst wordt er een onderwijskundige nulmeting gemaakt. Op basis van het dossier en de nulmeting wordt er een uitstroombestemming vastgesteld. Aan het einde van de iedere klas wordt er een drempeltoets afgenomen om te onderzoeken of de leerling nog conform zijn uitstroombestemming presteert. In de 3e en 4e klas worden de leerlingen voorbereid op de examens en op vervolgonderwijs.


De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. De mentor is het eerste aanspreekpunt en coördineert de aanpak, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel gebied. Iedere docent schrijft voor zijn vakgebied een aanpak voor de groep.

2.1 Werken aan doelen

Welke mogelijkheden heeft een leerling om zich op langere termijn te ontwikkelen en welk eindniveau is haalbaar? Dat wordt voor iedere leerling apart bekeken, vastgesteld en vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief. Vervolgens kijken we welke ondersteuning daarbij nodig is.

Gedurende het jaar kijkt de mentor of de leerling op koers ligt, door middel van een gesprek met leerling en ouders en in bespreking met het zorgteam. De mentor ondersteunt waar nodig en past het onderwijs- en leerstofaanbod hierop aan. Zo benutten we talenten en mogelijkheden van de leerlingen beter.


Het ontwikkelingsperspectief

Bij aanvang op onze school wordt samen met de ouders en het kind een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Daarin staat wat de uitstroombestemming is gedurende de schoolloopbaan. Tevens brengen we capaciteiten, bevorderende en belemmerende factoren in beeld. De laatste twee resulteren in een onderwijsbehoefte. Er worden doelen gesteld gericht op gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en op de kernvakken.


De mentor evalueert regelmatig de vorderingen van de doelen. Drie domeinen staan altijd centraal in de ontwikkeling: de cognitieve, sociaal emotionele en de schoolse vaardigheden. Per periode hoort de leerling hoe hij heeft gescoord. De mentor evalueert na een vakantieperiode de gestelde doelen met de leerling. Daarna stelt hij u op de hoogte.

2.2 Stage

Alle leerlingen van Altra College Waterland lopen, waar mogelijk, stage. Waarom is stage belangrijk?

  • De leerlingen leren algemene werknemersvaardigheden.
  • De leerlingen leren sociale vaardigheden.
  • De leerlingen kunnen later een bewustere keuze maken voor een vervolgopleiding en/of werk.
  • De leerlingen passen wat ze op school hebben geleerd in de praktijk toe.

2.3 Schoolrapport

Op het digitale leerlingenplatform SOMtoday kunnen u en de leerling altijd de actuele resultaten van de leerling bekijken. Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. De exacte data van de rapporten volgen via de nieuwsbrief.

2.4 Examens en certificaten

We helpen onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Een diploma is daarvoor een prachtig bewijs én een toegangsbewijs voor vervolgonderwijs. Sommige leerlingen hebben wat meer tijd nodig om het diploma mbo niveau 1 te behalen, deelcertificaten vmbo-t of een volledig vmbo-t-diploma. Als dat nodig is, kan de leerling er langer over doen.

2.5 Ziektevervanging

Het kan natuurlijk voorkomen dat een docent ziek is. Wij kijken dan of er collega’s zijn die de les over kunnen nemen. Is er niemand beschikbaar? Dan verdelen we de leerlingen over de andere klassen. Uitgangspunt is altijd dat de leerlingen niet naar huis worden gestuurd. Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof zoeken we een volwaardige vervanger. In het speciaal onderwijs stellen we extra eisen aan onze docenten. Ze moeten over zowel didactische als pedagogische kennis en vaardigheden beschikken. In deze krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om op korte termijn de juiste mensen te vinden. Soms is daarom een maatwerkoplossing nodig. Ervaring met het speciaal onderwijs, en kunnen omgaan met onze leerlingen en begrijpen wat elke leerling specifiek nodig heeft is voor ons één daarbij van de belangrijke voorwaarden.

2.6 Schooltijden en lesrooster

Het rooster reiken we aan het begin van het schooljaar uit en is ook te vinden op SOMtoday. De stagetijden worden in de stageovereenkomst vastgelegd. Meestal worden de arbeidstijden van de stageplek gevolgd.

2.7 Vakanties & vrije dagen

21 mei 2020 - Hemelvaartsdag

22 mei 2020 - Leraren en leerlingen vrij

1 juni 2020 - 2e Pinksterdag

8 juni 2020 - Studiedag (leerlingen vrij)

6 juli t/m 16 augustus 2020 - Zomervakantie

17-18 augustus 2020 - Startgesprekken mentor met ouder(s) en leerling 19 augustus 2020 - Eerste schooldag 10 oktober t/m 18 oktober 2020 - Herfstvakantie 19 oktober 2020 - Studiedag (leerlingen vrij) 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 - Kerstvakantie 8 januari 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 20 februari t/m 28 februari 2021 - Voorjaarsvakantie 24 maart 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 2 april 2021- Goede Vrijdag 5 april 2021 - 2e Paasdag 24 april t/m 9 mei 2021 - Meivakantie 10 mei 2021 - Studiedag (leerlingen vrij) 13 mei 2021 - Hemelvaartsdag 14 mei 2021 - Leraren en leerlingen vrij 24 mei 2021 - 2e Pinksterdag 10 juli t/m 22 augustus 2021 - Zomervakantie

Naast de centrale studiedagen (opgenomen in bovenstaand schema) zijn er nog een aantal studiedagen die de school zelf indeelt. Deze worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief.