Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele begeleiding. Hierdoor komen onze leerlingen beter tot hun recht. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor het gedrag, de studiehouding en sociale vaardigheden van de leerlingen.


Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, kan deze terecht in de Instroomklas.

Altra College Waterland biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat. We bieden jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Hier werken we hard aan. Sommige leerlingen zitten maar kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. Andere leerlingen behalen bij ons hun diploma.

1.1 Inrichting school

Het onderwijs dat Altra College Waterland biedt, is gebaseerd op de kerndoelen van het regulier onderwijs. De leerstof wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. Het onderwijsprogramma bestaat uit één van de volgende mogelijkheden:

• 1e klas: basisvaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t, havo

• 2e klas: basisvaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t havo

• 3e klas: mavo, 3 vmbo-bk

• 4e klas: mavo, 4 vmbo-bk of MBO1/entreeklas of Arbeidstoeleiding

Onze derde en vierde klassen vmbo-bk zijn in ontwikkeling. Hiervoor geven wij nog geen diploma.

1.2 De leerlingen

Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch blijkt dat ze specifieke onderwijsbehoeften hebben die niet gerealiseerd kunnen worden in het reguliere onderwijs. Altra College Waterland biedt meer begeleiding, structuur en vooral: een nieuwe kans. Hier benoemen en stimuleren we de sterke en positieve kanten van de leerling en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen zodat de ontwikkeling niet stagneert.

1.3 De ouders

Wij hechten veel waarde aan goed contact met de ouders van de leerlingen. Tevens houden wij u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en horen het graag als er dingen thuis spelen die van invloed zijn op het gedrag van uw kind op school. Uw eerste contactpersoon is de mentor van uw kind (zie ook Samen bouwen). Elke maand versturen wij een nieuwsbrief.

1.4 Speerpunten

Elk jaar stellen wij onszelf een aantal doelen waar we het hele jaar aan werken.

Voor dit schooljaar zijn dat:

  • Het pedagogisch klimaat middels PBS monitoren en waar nodig bijstellen.
  • Regie van leerlingen over hun eigen leerproces vergroten.
  • Het opzetten van een ouderadviesraad.
  • Implementatie en borging van de gezonde school.
  • Opbrengsten op schoolniveau in kaart brengen en beredeneerde keuzes maken voor ons aanbod.
  • Cultuuronderwijs borgen in alle klassen.
  • Curriculum stage-vaardigheden voor alle leerjaren.
  • Richten op PBS en het vergroten van de zelfredzaamheid.
  • Meer aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.