7.1 Klachten

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over iHUB onderwijs.

Stap 1

Gesprek met medewerker

Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

Stap 2

Gesprek met schooldirecteur

Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Stap 3

Gesprek regiodirecteur

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

* over welke school de klacht gaat

* de periode van de klacht

* over wie de klacht gaat

* de inhoud van de klacht

* wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven.

Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

Ondersteuning

Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in deze schoolgids op de website van de schoollocatie.

Klachtenregeling

Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen middels de klachtenregeling. Voor de behandeling van een klacht middels de klachtenregeling gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen.

- Klachtenregeling Horizon onderwijs

- Klachtenregeling Altra College

Blijft u klacht onopgelost, dan kunt u naar de geschillencommissie:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH DEN HAAG

T: 070-386 16 97 (10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur)

E: info@gcbo.nl

F: 070- 3020836

7.2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze jongeren staat altijd voorop. Ieder kind heeft recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een procedure – meldcode - vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze procedure staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Onze eerste stap is dat wij altijd in gesprek gaan met de ouder(s), zodat wij samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. De meldcode is op te vragen bij de coach.

7.3 Vertrouwenspersoon

Jongeren en ouders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor ondersteuning bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht, ook als het nog niet om een formele klacht gaat. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altracollege.nl

Richard Borst

T: 06 - 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl