5.1 Ziekmelden

Als je ziek bent, dan blijf je op de groep, waar je de verzorging krijgt die je nodig hebt. Natuurlijk zorgen we ervoor dat je zo min mogelijk leerachterstand oploopt.

5.2 Verzuim en verlof

Ouders kunnen voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moeten de ouders vooraf toestemming krijgen van de afdelingsmanager. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.


Jongeren krijgen geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces verbaal en een hoge boete volgen.


Als leerlingen (te) vaak afwezig zijn, meldt Altra dat bij de leerplichtambtenaar.:

  • als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt;
  • als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is;
  • bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel ook een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts;
  • bij verzuim rondom de schoolvakanties.

5.3 Schorsing en verwijdering

Als een leerling zich ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt wordt er gezamenlijk bekeken welke maatregelen er verder worden genomen om te zorgen dat jongeren zich aan de afspraak houden. Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de schoollessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan overgaan tot schorsing van school.

5.4 Verzekeringen

Altra heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten, stages en BPV verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages en BPV. Het verzekerde bedrag is €25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan zijn de ouders verantwoordelijk. Altra raadt ouders daarom dringend aan de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering (WA) zelf ook af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage of BPV gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

5.5 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken Altra samen met ouders naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige. De Koppeling heeft een eigen medische post.

5.6 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College krijgen de boeken en schriften van school. Deze boeken zijn in bruikleen. De leerlingen moeten de boeken dus aan het einde van het verblijf in de Koppeling weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening.


Een leerling dient zelf voor sportkleding en sportschoenen te zorgen.