4.1 Ouderbetrokkenheid

De Koppeling vindt contact met de ouders belangrijk. Van belang is wat ouders van de school kunnen verwachten op het gebied van onderwijs en ondersteuning. Om samen aan de ontwikkeling van de leerling te werken is openheid en vertrouwen nodig in het contact tussen ouders en school. Het is van groot belang dat ouders achter de plaatsing op de Koppeling staan, ondanks dat dit niet altijd een vrije keuze is. Daarom betrekken we ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind op school en bij de aanpak die school kiest. Mocht een ouder het ergens niet mee eens zijn, dan zoeken we samen met de ouder naar een oplossing.

Contact opnemen met de school in de Koppeling kan op de volgende manieren:

  • Per telefoon met de mentor: bereikbaar via het algemene nummer van de school: 020 – 342 84 00.
  • Per mail via ac.dekoppeling@altra.nl. De mentor kan de ouder niet altijd direct te woord staan, vooral niet onder lestijd. De boodschap van uw mailbericht dat u aan de managementassistente stuurt wordt altijd doorgegeven. De mentor belt of mailt u zo spoedig mogelijk terug.
  • Per telefoon voor een uitgebreide vraag (zie algemene nummer). U kunt een afspraak maken met de mentor voor een gesprek op school.

4.2 Medezeggenschapsraad

De inspraak van de ouders is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders zijn vertegenwoordigd. U kunt onderwerpen naar voren brengen, uw mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. De MR adviseert de directie van Altra adviseren over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via gmr@altra.nl.
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de school? Meld u dan aan via gmr@altra.nl.

4.3 Ouderadviesraad

Altra wil nog meer aansluiten bij de ouders, door met u in gesprek te gaan en advies in te winnen hoe het nog beter kan. Daarvoor hebben we een ouderadviesraad opgericht. Gaat de school u aan het hart? Denk dan mee in de ouderadviesraad! Geef u op via: ac.dekoppeling@altra.nl

4.3 Jongerenraad

Het behandelcentrum de Koppeling heeft een jongerenraad. Hier kunnen ook punten over de school worden ingebracht door de leerlingen.

4.4 Privacy

Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.


Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.


De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.


Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.

Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

MULTIsignaal

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar ook de klachtenfolder downloaden.