Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

3.1 Tevredenheid

Het Koppeling College neemt 2 keer per jaar een tevredenheidonderzoek af onder de jongeren en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

3.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

3.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Koppeling College heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie.

3.4 Resultaten

Binnen ons onderwijs neemt het Altra College de Koppeling een bijzondere plek in. Het onderwijs is namelijk direct gekoppeld aan de gesloten plaatsing van jongeren. Wordt de gesloten plaatsing beëindigt, dan eindigt in de meeste gevallen ook het onderwijs op de Koppeling en stromen de leerlingen uit naar andere onderwijsvoorzieningen. Slechts in een enkel geval behaalt een jongere op de Koppeling een diploma, omdat de jongere op dat moment op de Koppeling verblijft. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Soms verlaat een jongere de Koppeling zonder dat er tijdig passend onderwijs wordt geregeld. Wanneer de situatie het toelaat, ontvangen die leerlingen wel onderwijs verzorgd door het Altra College. Soms op de locatie zelf, soms op afstand. Binnen de Koppeling is een verandering in gang gezet. Verblijf en daarmee ook onderwijs wordt steeds meer op decentrale locaties ingericht, zoals Pinq gesloten. Daarnaast zijn aan de Koppeling groepen toegevoegd waarbij jongeren verblijven zonder machtiging gesloten plaatsing, zoals Pinq open. In principe volgen deze jongeren een ‘buitenschool’. Wanneer de behandeling en begeleiding dit nog niet toelaat, ontvangen de leerlingen onderwijs intern. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten van Altra. Het kan zijn dat de jongeren op Pinq open nog geen passende onderwijsvoorziening hebben. Ook dan ontvangen zij onderwijs op de locatie van Pinq open zelf. De uitstroom en de resultaten van de leerlingen van deze groep leerlingen worden niet geregistreerd en gerapporteerd in de algemene rapportages. In deze studiegids willen wij deze wel vermelden. In het schooljaar 2018-2019 stroomden er 50 leerlingen van de Koppeling uit naar uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs.

Op de Koppeling stromen de meeste jongeren door naar het VSO. Gezien de problematiek van de jongeren is dit ook het meest aangewezen onderwijs. Daarnaast stroomde een deel door naar het MBO1 of 2. Vooral daar waar er sprake is van een onderbroken schoolloopbaan is MBO1 of 2 het meest kansrijk. In Pinq open stroomden 11 jongeren uit/door van de Koppeling (open) uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs: 1 leerling VAVO HAVO 3 leerlingen MBO2 3 leerlingen MBO1 4 leerlingen anders Analyse van de resultaten Uitstroom examenkandidaten Op Pinq Open 1 leerling heeft een staatsexamenvak HAVO maatschappijleer behaald. De leerling is doorgestroomd naar Havo-afdeling van het Joke Smit. 1 leerling heeft 2 staatsexamenvakken VMBOT behaald (Nederlands en Spaans). De leerling is doorgestroomd naar MBO2.