Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

3.1 Tevredenheid

Het Koppeling College neemt 2 keer per jaar een tevredenheidonderzoek af onder de jongeren en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. De resultaten vergelijken we met de uitslag van het vorige schooljaar. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

3.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

3.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Koppeling College heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie.

3.4 Resultaten

Binnen het Altra onderwijs neemt het Altra College de Koppeling een bijzondere plek in. Het onderwijs is namelijk direct gekoppeld aan de gesloten plaatsing van jongeren. Wordt de gesloten plaatsing beëindigt, dan eindigt in de meeste gevallen ook het onderwijs op de Koppeling en stromen de leerlingen ook uit naar andere onderwijsvoorzieningen. Slechts in een enkel geval behaalt een jongere op de Koppeling een diploma omdat de jongere op dat moment op de Koppeling verblijft. Er zijn wel een aantal uitzonderingen. Soms verlaat een jongere de Koppeling zonder dat er tijdig passend onderwijs wordt geregeld. Wanneer de situatie het toelaat ontvangen die leerlingen wel onderwijs verzorgd door het Altra College. Soms op de locatie zelf, soms op afstand. Binnen de Koppeling is een verandering in gang gezet. Verblijf en daarmee ook onderwijs wordt steeds meer op decentrale locaties ingericht zoals Pinq gesloten. Daarnaast zijn aan de Koppeling groepen toegevoegd waarbij jongeren verblijven zonder machtiging gesloten plaatsing zoals Pinq open. In principe volgen deze jongeren een ‘buitenschool’. Wanneer de behandeling en begeleiding dit nog niet toelaat dan ontvangen de leerlingen onderwijs intern. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten van het Altra College de Koppeling. Het kan zijn dat de jongeren op Pinq open nog geen passende onderwijsvoorziening hebben. Ook dan ontvangen zij onderwijs op de locatie van Pinq open zelf. De uitstroom en de resultaten van de leerlingen van deze groep leerlingen worden niet geregistreerd en gerapporteerd in de algemene rapportages. In deze studiegids willen wij deze wel vermelden. Op de Koppeling stromen gemiddeld genomen de meeste jongeren door naar het VSO. Gezien de problematiek van de jongeren is dit het meest aangewezen onderwijs. Daarnaast stroomt een deel door naar het MBO 1 en 2 onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 is een meer dan gemiddeld aantal leerlingen doorgestroomd naar het MBO1 en 2. Het streven is dat 70% van de leerlingen uitstroomt op het niveau dat in het OPP wordt bepaald. Hier wordt rekening gehouden met het uitstroomniveau dat twee jaar eerder is vastgesteld op voorgaande scholen. Het niveau wordt in samenspraak met de behandelaar, de onderwijscoördinator, docenten, ouders en de leerling zelf, eventueel bijgesteld naar haalbaarheid binnen de actuele omstandigheden waarin de leerling verkeert. Gezien deze omstandigheden is het niet altijd realistisch het onderwijs op het eigenlijke niveau voort te zetten. Leerlingen binnen het Altra College de Koppeling hebben door toedoen van hun persoonlijke situatie veelal in meer of mindere mate lesstof gemist. Wanneer geconcludeerd wordt dat gemiste lesstof niet meer binnen de termijn, passend bij de leeftijd en leerdoelen van de leerling, behaald kan worden - en de leerling is of nadert de leeftijd van 16 jaar - wordt de overstap van het VO/VSO naar het MBO overwogen. Nazorg Bij uitstroom van leerlingen vanuit het VSO naar het regulier VO of MBO wordt rekening gehouden met de zorgbehoefte van de leerling. In samenspraak met de school waar de leerling het onderwijs zal vervolgen, wordt er middels een gespecialiseerde intake ingezet op passende ondersteuning. Het doel hiervan is vroegtijdige uitval te minimaliseren. Daarnaast wordt er gedurende een halfjaar tot een jaar contact gehouden met de school van uitstroom: komt de leerling aan, kan de school blijvend in de zorgbehoefte voorzien?

Resultaten in cijfers In het schooljaar 2019-2020 stroomden er 36 leerlingen van de Koppeling uit naar uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs. In de onderstaande grafiek de uitstroom van leerlingen van De Koppeling ingedeeld naar uitstroomrichting:

In de onderstaande grafiek de uitstroom van leerlingen van Pinq, de kleinschalige meisjes-specifieke locatie, ingedeeld naar uitstroomrichting:

Resultaten naar het OPP Zoals eerder gezegd streeft Altra College de Koppeling ernaar dat minimaal 70% van de leerlingen uitstroomt op het niveau zoals vastgesteld in het OPP. In het schooljaar 2019-2020 is 84% van de leerlingen uitgestroomd op niveau zoals vastgesteld in het OPP. In de onderstaande grafiek de uitstroom van leerlingen naar het OPP:

Uitstroom examenkandidaten Op Pinq Open 1 leerling heeft een staatsexamenvak HAVO maatschappijleer behaald. De leerling is doorgestroomd naar Havo-afdeling van het Joke Smit. 1 leerling heeft 2 staatsexamenvakken VMBOT behaald (Nederlands en Spaans). De leerling is doorgestroomd naar het MBO-2. Koppeling 1 leerling heeft zijn VMBOT diploma behaald.