De Koppeling is een besloten behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De jongeren zijn in de Koppeling geplaatst vanwege gedragsproblemen en omdat zij vastliepen op meerdere leefgebieden. In de Koppeling werken Levvel (jeugdhulp, opvoedhulp en ggz) en Altra (onderwijs) intensief samen. De interne school biedt een veilige omgeving waar de leerling centraal staat.

De Koppeling biedt jongeren ondersteuning om beter met zichzelf en anderen om te kunnen gaan. Dat doen we met een integrale aanpak: een zogenaamd geïntegreerd dagprogramma waarin school en zorg intensief samenwerken.

Sommige jongeren verblijven maar kort in de Koppeling en daarom ook maar kort op de interne school – Koppeling College. Deze jongeren hebben tijdelijk extra ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het reguliere onderwijs. Andere jongeren maken bij ons hun middelbare school af, behalen een mbo-diploma, of ze halen praktijkcertificaten waarmee ze kunnen gaan werken.

1.1 Inrichting school

De samenstelling van de leerstof is maatwerk. We passen de leerstof zo veel mogelijk aan op de mogelijkheden van de leerling, waarbij we recht doen aan de kerndoelen of kerntaken van het onderwijs. Zo zorgen we voor kwalitatief goed, gevarieerd en flexibel passend onderwijs, waarbij elke jongere tot zijn recht komt. Ook de jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.


Bij de samenstelling van de leergroepen houden we rekening met de leeftijd van de jongeren, de behoefte aan een beschermde leeromgeving, het type onderwijs en het niveau waarop jongeren werken. Bij Koppeling College kunnen jongeren het volgende onderwijs volgen:

 • type onderwijs: praktijkonderwijs (PrO), mbo en voortgezet onderwijs;
 • voortgezet onderwijsniveau: onderbouw, bovenbouw;
 • genderspecifiek gepersonaliseerd meisjesonderwijs


Op dit moment heeft de Koppeling vijf groepen:

 1. meisjes specifiek onderwijs
 2. onderbouw > leerjaar 1 en 2
 3. bovenbouw > mavo (vmbo-t)
 4. mbo > voorbereiding mbo, Entree (mbo 1) / mbo 2
 5. praktijkonderwijs


Als het voor een leerling lastig is om groepsgewijs onderwijs te volgen dan wordt er gekeken naar een andere vorm van passend onderwijs, bijvoorbeeld door middel van een individueel rooster of het gebruik maken van de support. Wanneer een leerling op HAVO of VWO niveau functioneert, wordt er ook gekeken naar een programma op maat.

1.2 De leerlingen

De jongeren van de Koppeling hebben net als andere jongeren capaciteiten en mogelijkheden. Toch zaten hun gedrag, verzuim, problemen thuis of andere problemen hun zo in de weg, dat ze (tijdelijk) niet op een reguliere school aan die kwaliteiten en toekomst konden werken.


Deze jongeren zijn net als andere, jongeren met dromen en verwachtingen. De Koppeling helpt jongeren - door goed onderwijs - weer grip te krijgen op die verwachtingen, op die capaciteiten en daarmee op perspectief. Alleen met perspectief zien jongeren weer mogelijkheden, een toekomst en reële verwachtingen.


Goed onderwijs binnen de Koppeling komt tot stand voor en met de jongeren: we sturen met duidelijk, uitdagend en passend onderwijs op gedragsverandering. Zo komen jongeren beter tot leren, leren ze zichzelf beter kennen en weten ze wat ze nodig hebben voor hun toekomstige vervolgopleiding, een baan of een combinatie daarvan. Koppeling College biedt goed onderwijs, meer begeleiding, een duidelijke structuur en vooral: een nieuwe kans.

1.3 De docenten

Een speciale school vraagt om speciale medewerkers, die in staat zijn te werken met jongeren die ze voor uitdagingen stellen. Omgang met deze jongeren vraagt nog meer inzet en betrokkenheid dan onder reguliere omstandigheden. Het vraagt deskundigheid, expertise en up-to-date vakbekwaamheid. Verder om een continu lerende houding, om samenwerking en betrokkenheid. Speciale medewerkers zijn in staat om doelgericht onderwijs ook als middel in te zetten. Daardoor ontstaat bij jongeren een positieve gedragsverandering. Jongeren en medewerkers zorgen samen dat jongeren beter in staat zijn om onderwijs te volgen. Met elkaar zorgen we voor onderwijs op maat.


Wat heeft een jongere nodig? Aansluiten bij de behoefte van de jongere is belangrijk. Daarbij besteden medewerkers aandacht aan sociale, communicatieve, algemene (beroeps- en werknemers)vaardigheden en aan het omgaan met de gedragsproblemen van de jongere.

De medewerkers van De Koppeling onderhouden contact met ouders, scholen, stagebedrijven en andere instellingen. Dit zijn bijvoorbeeld de instellingen waar jongeren vandaan komen, waar ze naartoe gaan of waar ze op een andere manier mee te maken hebben.


Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren, leren onze medewerkers van elkaar en van anderen. Door al deze activiteiten kan de Koppeling zeggen: onze docenten zijn deskundig, betrokken en vakbekwaam.

1.4 Speerpunten

Onze speerpunten voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

 1. Zorg dragen voor integraal dagprogramma waarin leren en ontwikkelen centraal staat
 2. Onderwijs aanbod optimaliseren en exploreren van verbreding hiervan zowel intern en extern.
 3. Onderwijs-/Zorgstructuur: optimaliseren (interne) structuur ondersteunend aan behandelcyclus.