6.1 Mobiel en roken

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het Altra College een rookvrije school en worden mobiele telefoons niet geaccepteerd in de klas. Mobiele telefoons zorgen voor te veel afleiding van de leerlingen, bovendien bestaat de kans dat de leerling de mobiele telefoon gebruikt om te filmen. De mobiele telefoons worden bij aankomst in de klas ingeleverd bij de docent en opgeborgen in een kluis in de klas.

6.2 Laatkomers

Te laat komen wordt geregistreerd in SOMtoday. Niet alleen te laat komen aan het begin van de dag, ook te laat komen in de volgende lessen (en na de pauze) wordt genoteerd en gemeld. Als een leerling een heel lesuur mist, wordt dat als ongeoorloofde afwezigheid geregistreerd. Als een leerling in 4 weken 16 uur ongeoorloofd afwezig is, lichten we de leerplichtambtenaar in en volgen er maatregelen. U wordt door de mentor op de hoogte gebracht.


Voor alle regels en afspraken omtrent te laat komen verwijs ik u naar het verzuim &verwijdering protocol, u kunt deze via het centrale adres of via de mentor opvragen.

6.3 Time-out

Leerlingen die het even niet meer trekken, zich niet goed kunnen concentreren of anderzijds niet in staat zijn de les te volgen, mogen zich onder toezicht even terug trekken. De leerling mag weer terug naar de les als hij of zij daar klaar voor is. Een leerling kan zelf om een time-out vragen en ook de docent kan een leerling voorstellen een time-out te nemen. Een time-out voorkomt in sommige gevallen lesverwijdering, maar liever zien we het als een positieve interventie die we de leerlingen bieden.

6.4 Vernieling en betaling

Helaas gebeurt het regelmatig dat leerlingen niet goed omgaan met spullen in school en met het gebouw: rommel maken, zelfs expres bevuilen en vernielen. Bij vernieling of andere misdragingen spreken wij de leerlingen op hun daden aan, roepen hen ter verantwoording en nemen maatregelen. Een van deze maatregelen zal zijn dat wij de reparatie kosten op de leerling/ouders (verzorgers) zullen verhalen. Wij rekenen op medewerking van leerlingen en ook op u bij het bestrijden van genoemd gedrag. Wij hebben als motto: de vervuiler ruimt op en de vernieler betaalt.

6.5 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is of een afspraak elders onder schooltijd heeft, dient u uw kind af te melden tussen 08.30 en 08.45 uur ’s -ochtends. Leerlingen mogen niet zelf bellen.

6.6 Verzuim en verlof

U kunt voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld: als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moet u vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen, sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.


We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.


W
anneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuur verzuimt.
  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim, waarbij in de regel eerst een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.7 Schorsing en verwijdering van de afdeling

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de school contact op met de ouders. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraken houdt.


Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de lessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan de schooldirecteur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling.

6.8 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan u.


Naast het gebruik voor leuke activiteiten zetten wij ook regelmatig video-opnames in ter verbetering van de lessen en ter observatie van bepaald gedrag en interactie tussen docenten en leerlingen. Al deze opnames zijn enkel voor intern gebruik en zullen niet extern gedeeld worden. Wanneer het om een specifieke observatie van uw kind gaat zal de zorgcoördinator u op de hoogte stellen.

6.9 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals schade aan kleding of fietsen valt niet onder deze verzekering.
  • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Haarlemmermeer afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouders/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan bent u verantwoordelijk. We raden u daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

6.10 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouders een vrijwillige bijdrage van €75, - voor extra uitgaven, zoals: schoolreisjes, aanwinsten voor de mediatheek, festiviteiten en vieringen.

U krijgt hierover een brief hoe u dit kunt betalen.

6.11 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, kan een medewerker van Altra College Haarlemmermeer - onder voorwaarden en binnen duidelijke grenzen - helpen bij de toediening. Die afspraken worden vastgelegd in een ‘verklaring gebruik medicijnen’. U blijft verantwoordelijk voor de toediening van geneesmiddelen.


Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals: toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.12 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College Haarlemmermeer krijgen de boeken en schriften in bruikleen van school. De leerlingen moeten de boeken dus aan het einde van het schooljaar weer inleveren. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengt de school de kosten voor een nieuw boek bij de leerling in rekening.

Het is mogelijk om een locker te huren. Hiervoor vragen we een borg van tien euro. Bij inleveren van de sleutel, krijgt de leerling het geld terug. De school houdt het recht om de locker periodiek te open i.v.m. de veiligheid op school.

Wat heb je nodig op school?

Een stevige schooltas, agenda, etui met pennen, potloden, geodriehoek, rekenmachine en een gum. Sportkleding: t-shirt, lange of korte broek en gymschoenen die niet afgeven.

Leerlingen kunnen eventueel een pen kopen bij het secretariaat, deze kost € 0,20.

Let op: Het is het verplicht om tijdens de gymles gymkleding te dragen. Wanneer een leerling geen kleding bij zich heeft kan hij/zij dus niet deelnemen aan de les en dus een onvoldoende ontvangen voor zijn/haar werkhouding. Deze telt dus mee op het rapport. Voor verdere informatie omtrent cijfers en overgangsnormen verwijs ik u naar het protocol Toetsing en Normering.

Leerlingen uit de eerste en tweede klas kunnen via de school een set sportkleding kopen voor € 25,00. U ontvangt hierover een brief via de sportdocent.