Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouders en leerlingen de kwaliteit van onderwijs en zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Haarlemmermeer neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouders en school. Op basis daarvan stellen we een verbeterplan op.

De uitkomsten van vorig schooljaar laten zien dat leerlingen: zich veilig voelen op school, zich ondersteund voelen door mentor en docent en zich goed voelen in de klas in omgang met klasgenoten. Het voorkomen van pesten, meer uitdaging in de lessen en het samenwerken in de les, zijn aandachtspunten. Daar werken we hard aan.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd. De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Haarlemmermeer voldoet op dit moment aan de eisen van een basisarrangement.

4.4 Opbrengsten en analyse

Uitstroom Uitstroom en doorstroom is belangrijk voor ons, onze visie is niet voor niets: Altra College: Voortgezet Passend Onderwijs met duurzaam perspectief! Het schooljaar 2019-2020 is het Altra College Haarlemmermeer, in samenwerking met het Samenwerkingsverband AM, gestart met een doorstroomcoördinator vanwege het streven naar een duurzaam perspectief voor onze leerlingen. De doorstroomcoördinator is gericht op de individuele begeleiding van leerlingen door uitstroomgesprekken te voeren en daarbij samen te werken met mentoren, ouders en vervolgopleidingen. Naast de individuele begeleiding wordt er ook schoolbreed geïnvesteerd in samenwerking met MBO-scholen en andere organisaties die doorstroommogelijkheden aanbieden.

Examenresultaten Het afgelopen jaar hebben een groot aantal leerlingen examen gedaan. Bij ons kun je vanaf het 3e jaar vmbo vakken afsluiten door middel van een examen. Een enkele keer slaagt een leerling erin om in het 3e jaar alle vakken te behalen en een diploma te halen, maar over het algemeen doen leerlingen examen in 2 of 3 jaar. De resultaten van het schooljaar 19-20 zijn als volgt:

In het schooljaar 19-20 was er nog geen 4e klas BK, alleen nog een 3e klas BK. Vanaf schooljaar 20-21 zullen de leerlingen ook de kans krijgen om in het BK traject hun diploma te behalen.

Kwaliteitsborging Het Altra College Hoofddorp is voortdurend bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een belangrijk instrument is het jaarplan. Ieder jaar worden er gezamenlijk met het team speerpunten geformuleerd. Voor het schooljaar 20-21 zijn de speerpunten:

  • Implementatie stageplan voor leerjaar 1 – 4
  • Organiseren van een klas 1, waarbij het onderwijs wordt ingericht naar de behoefte van de 1e jaars om een ‘zachte landing’ in het Vso te krijgen. Maatwerk is daarin belangrijk.
  • Het organiseren van een leerlijn Sociaal Emotioneel Leren, gekoppeld aan LOB (Loopbaan orientatie en begeleiding).

Het team is verdeeld in leerteams, ieder leerteam richt zich op de uitwerking van 1 speerpunt. In het jaarplan worden de speerpunten verder uitgewerkt, zijn de doelen gesteld en is er een planning gemaakt. Gezamenlijk wordt het jaarplan geevalueerd en bijgesteld in het team.