7.1 Klachten

Onze medewerkers zetten zich volop in voor de kwaliteit van het onderwijs. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan weten, zodat wij de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren. In deze wegwijzer staat waar u terecht kunt met uw klacht over iHUB onderwijs.

Stap 1

Gesprek met medewerker

Wij vragen u uw klacht eerst met de betrokken medewerker te bespreken.

Stap 2

Gesprek met schooldirecteur

Komt u er met de medewerker niet naar tevredenheid uit, richt u zich dan als volgende stap tot de schooldirecteur. Samen kijken we wat we kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Stap 3

Gesprek regiodirecteur

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de regiodirecteur via het e-mailadres: klachten@ihub.nu of via het postadres: iHUB, Postvak klachten, Mozartlaan 150, 3055 KM, Rotterdam.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

* over welke school de klacht gaat

* de periode van de klacht

* over wie de klacht gaat

* de inhoud van de klacht

* wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen

De regiodirecteur gaat dan met u in gesprek. De betrokken medewerker wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven.

Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie. Daarin wordt opgenomen of, en zo ja, welke maatregelen er worden getroffen.

Ondersteuning

Klachten over onderwijs kunt u bespreken de schoolvertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij de locatie van de school en kunt u ook vinden in deze schoolgids op de website van de schoollocatie.

Klachtenregeling

Ook kunt u ervoor kiezen een klacht in te dienen middels de klachtenregeling. Voor de behandeling van een klacht middels de klachtenregeling gelden verschillende wettelijke regels en klachtenreglementen. Daarin staat op welke wijze u een klacht kunt indienen.

- Klachtenregeling Horizon onderwijs

- Klachtenregeling Altra College

Blijft u klacht onopgelost, dan kunt u naar de geschillencommissie:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 82324

2508 EH DEN HAAG

T: 070-386 16 97 (10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur)

E: info@gcbo.nl

F: 070- 3020836

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouder(s) en/of opvoeder(s) kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl

Richard Borst

T: 06 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een meldcode vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze meldcode staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we altijd eerst in gesprek met de ouder(s) en/of opvoeder(s), zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.