7.1 Klachten en vertrouwenspersoon

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan er misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet met ons eens zijn of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht of mentor van uw kind. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Is dit gesprek naar uw mening toch onbevredigend verlopen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Wanneer u een meningsverschil of een klacht wilt melden verzoeken wij u de volgende stappen te nemen: 1. U legt uw probleem voor bij de schooldirecteur. De vertrouwenspersoon van de school kan hierin op aanvraag bemiddelen. 2. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, kunt u een gesprek met de regiodirecteur aanvragen via RVEOnderwijs@altra.nl. U kunt u laten ondersteunen door de kwaliteitsadviseur van de regio. 3. Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kunt u een officiƫle klacht indienen bij de directie van de school en de landelijke klachtencommissie. Dit kan bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld die terug te vinden is op www.altrahorizononderwijs.nl.

Altra College Centrum is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Een officiƫle klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij Stichting GCBO worden ingediend. Een klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie. Binnen vijf werkdagen wordt schriftelijk meegedeeld dat de klacht wordt onderzocht. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht vindt een hoorzitting van de klachtencommissie plaats of een gesprek met het bevoegd gezag (de bestuurder) van iHUB (afhankelijk van waar de klacht is ingediend). Het bevoegd gezag van iHUB is te bereiken via: Postbus 37056, 3005 LB Rotterdam. De Klachtencommissie van de GCBO is te bereiken via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3861697, fax 070-3020836 e-mail info@gcbo.nl. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

7.2 Vertrouwenspersoon

Zijn er vertrouwelijke zaken waar u of uw kind met iemand over wil praten? Zowel leerlingen als ouder(s) en/of opvoeder(s) kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies en feedback. Zij kunnen u ook ondersteunen bij het opstellen, verwoorden en indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen zijn:

Leonie Visser

Konijnenstraat 7

1016 SL Amsterdam

T: 020 - 788 22 11

E: l.visser@altra.nl


Richard Borst

T: 06 52 30 52 54

E: r.borst@altra.nl

7.3 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De veiligheid van onze leerlingen staat altijd voorop. Ieder kind heeft het recht zich veilig te voelen op school, maar ook thuis. Altra heeft een meldcode vastgesteld voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze meldcode staan duidelijke afspraken over wie wat moet doen. Bij vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling gaan we altijd eerst in gesprek met de ouder(s) en/of opvoeder(s), zodat we samen kunnen bekijken wat voor signalen er zijn, welke betekenis ze kunnen hebben en welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn.