6.1 Wat vinden we belangrijk?

 • Motivatie. Je komt op tijd en laat zien dat je je best wilt doen. Dat begint alvast met het meenemen van de juiste schoolspullen.
 • Vertrouwen. Je stelt je open en eerlijk op, zodat we in vertrouwen met elkaar om kunnen gaan.
 • Respect. Je gaat met respect om met je medeleerlingen, docenten, school en buurt. Zo houden we een positieve sfeer.

Dat verwachten we van jou en dat kun jij ook van ons verwachten.

6.2 Ziek melden

Wanneer een leerling ziek is, dient u uw kind af te melden tussen 08.00 en 08.45 uur ’s ochtends. Leerlingen mogen niet zelf bellen. Op Altra College Centrum is een schoolarts aanwezig die een leerling kan oproepen in verband met hoog ziekteverzuim.

6.3 Verzuim en verlof

U kunt voor een leerling om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie. Hiervoor moet u vooraf toestemming krijgen van de schooldirecteur. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

We geven geen toestemming om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Leerlingen moeten zich houden aan de officiële schoolvakanties, zoals in deze gids beschreven. Als de leerling toch op andere dagen op vakantie gaat, melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Hierop kan een proces-verbaal en een hoge boete volgen.

Als school vinden wij het belangrijk het (ziekte)verzuim van leerlingen terug te dringen. Hiervoor is een verzuimcoördinator die het (onrechtmatig) verzuim van leerlingen bijhoudt. Bij te veel verzuim melden wij dit aan de leerplichtambtenaar. Leerplicht is wekelijks aanwezig op school. Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
 • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat is.
 • Bij zorgwekkend ziekteverzuim. Hiervoor kan een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
 • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

6.4 Schorsing en verwijdering

Op de locatie zijn regels en afspraken opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst staan deze regels en afspraken uitgelegd.

Als een leerling zich, ondanks herhaalde waarschuwingen en gesprekken niet aan de regels en afspraken houdt, neemt de schooldirecteur contact met u op. Gezamenlijk bekijken we welke maatregelen we verder kunnen nemen om te zorgen dat de leerling zich aan de afspraken houdt.

Als er geen verbetering optreedt en de leerling door zijn gedrag de veiligheid en de lessen van medeleerlingen ernstig verstoort, kan het bestuur overgaan tot schorsing of voornemen tot (tijdelijke) verwijdering van de leerling van de afdeling.

Regels rondom schorsen

Het bestuur kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 5 werkdagen schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt. Het bestuur stelt de inspectie onderwijs van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient bij de inspectie gemeld te worden. Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de daar eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De resterende tijd dient de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.

Regels rondom verwijdering

Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en) en de ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier. Het bestuur informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze brief moet de aard van de verwijdering duidelijk worden verwoord en de redenen waarom. Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bestuur schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering. Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag pas beslissen:

a) na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen zoals bijvoorbeeld betrokken hulpverleners,

b) nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking hebbende adviezen of rapporten, en

c) de ouders opnieuw zijn gehoord.

De leerling wordt dan, waar mogelijk, overgeplaatst naar een andere school of een andere vorm van (speciaal) onderwijs.

Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). De inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook terughoudend op. Signalen of een groot aantal procedures bij bijvoorbeeld de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) kunnen voor de inspectie aanleiding zijn voor nader onderzoek

Voor meer informatie kunt u het volledige protocol opvragen bij de schooldirecteur.

6.5 Samenwerking buurtregisseur

Altra College Centrum heeft een intensieve samenwerking met de buurtregisseur van de politie. Een aantal keer per jaar worden er onaangekondigd controles gehouden op wapens, drugs en gestolen goederen. Tijdens een controle worden alle leerlingen door medewerkers van de school in bijzijn van de politie gefouilleerd. Ook de tassen worden gecontroleerd en de kluisjes worden geopend. Bij onregelmatigheden heeft de schooldirecteur overleg met de buurtregisseur, om mogelijke vervolgstappen te bespreken.

6.6 Gebruik van foto’s en video-opnames

Onze school organiseert regelmatig leuke activiteiten waarvan we foto’s of video-opnames maken. Deze beelden kunnen gedeeld worden voor intern gebruik. Als Altra de beelden wil gebruiken voor extern gebruik, dan vragen we daarvoor vooraf toestemming aan de leerling. Is de leerling jonger dan zestien, dan vragen we vooraf ook toestemming aan u.

6.7 Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 • Op grond van deze ongevallenverzekering is de leerling tijdens schoolactiviteiten en stages verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering bij invaliditeit en overlijden. Materiële schade, zoals: schade aan kleding of fietsen, valt niet onder deze verzekering.
 • De aansprakelijkheidsverzekering die Altra College Centrum afsluit biedt dekking voor aansprakelijkheid ten gevolge van onrechtmatig handelen waardoor schade wordt veroorzaakt tijdens stages. Het verzekerde bedrag is € 25.000,- en er geldt een hoog eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering van de ouder(s) en/of opvoeder(s)/leerling gaat te allen tijde voor.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) ongeoorloofd gedrag van een leerling. De school is ook niet aansprakelijk voor schade die leerlingen elkaar toebrengen en ook niet voor verlies, diefstal of beschadiging van de privé-eigendommen van de leerlingen (zoals mobieltje, fiets, kleding e.d). Als een leerling door ongeoorloofd handelen schade veroorzaakt, is hij in de eerste plaats zelf verantwoordelijk. Is hij jonger dan 14 jaar? Dan bent u verantwoordelijk. We raden u daarom dringend aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, in ieder geval vóór de leerling op stage gaat. Verder is een ziektekostenverzekering voor de leerling absoluut noodzakelijk.

6.8 Vrijwillige ouderbijdrage

Wij vragen ouder(s) en/of opvoeder(s) een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te bekostigen, zoals schoolreis, festiviteiten en vieringen. Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25. U krijgt hierover een brief.

U kunt het bedrag overmaken op NL53RABO0116534222 t.n.v. Altra College Centrum te Amsterdam, onder vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam van uw zoon/dochter/pupil. Mocht u het geld liever contant willen betalen, dan kunt u dit doen bij de schooldirecteur. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat leerlingen niet worden uitgesloten voor deelname aan de activiteiten als de bijdrage niet is voldaan.

6.9 Medicatie op school

Wanneer een leerling onder schooltijd voorgeschreven medicijnen moet gebruiken, dan kunnen deze op school bewaard worden. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een ‘Verklaring gebruik medicijnen’. U blijft samen met uw zoon of dochter verantwoordelijk voor het innemen van geneesmiddelen.

Wanneer een ingewikkelde of gespecialiseerde medische handeling moet worden uitgevoerd, dan zoeken we samen met u naar een oplossing, zoals toediening door een huisarts of wijkverpleegkundige.

6.10 Schoolspullen

De leerlingen van Altra College Centrum maken gebruik van het extern boekenfonds van Van Dijk. De ouder(s) en/of verzorger(s) dienen het boekenpakket zelf te bestellen aan het einde van het schooljaar voor het nieuwe jaar. U krijgt hierover een brief thuisgestuurd met instructies.

Wij willen dat alle leerlingen met schoolspullen naar school komen. Dit betekent dat we willen dat de leerlingen onderstaande materialen iedere dag bij zich hebben. Het is mogelijk om een locker te huren. Hiervoor vragen we een borg van tien euro. Bij inleveren van de sleutel, krijgt de leerling het geld terug.

Wat heb je nodig op school?

 • Stevige schooltas, waarin minimaal een A4 map in kan.
 • Etui met pennen, potloden, geodriehoek en gum.
 • Agenda en rekenmachine.
 • Sportkleding voor de gymlessen.
 • De boeken voor de gehele lesdag (we willen niet dat leerlingen iedere les naar hun kluisje moeten om boeken te halen voor de volgende les).

Telefoonbeleid Telefoons zijn in de lessen niet toegestaan. Aan het begin van de les leveren leerlingen hun telefoon in bij de docent.

6.11 Veiligheidsbeleid

Om te kunnen groeien en je positief te kunnen ontwikkelen is het van belang dat school voor leerlingen en personeel een veilige, rustige en betrouwbare plek is. Vanuit belangrijke gedeelde waarden, voor zowel leerlingen als docenten, hebben wij beleid op veiligheid gemaakt. Dit beleid is gericht op:

 • De zorg voor sociale binding;
 • Het planmatig en deskundig omgaan met calamiteiten;
 • De zorg voor veilige voorzieningen.

Voor de veiligheid op onze school kunnen preventief, aangekondigd en onaangekondigd, jassen-, tassen- en kluizencontroles worden uitgevoerd en leerlingen worden gefouilleerd. Wij werken mee aan controles van de politie. Wilt u meer weten over het veiligheidsbeleid? Vraag het de schooldirecteur.