Wij bouwen als school graag en met veel inzet aan de toekomst van onze leerlingen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. De inzet van de leerlingen, en niet te vergeten de ouder(s) en of/ opvoeder(s), is onmisbaar.

5.1 Ouderbetrokkenheid

Op Altra College Centrum vinden wij het contact met u belangrijk. Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van onderwijs en ondersteuning? Om samen aan de ontwikkeling van de leerling te werken is openheid en vertrouwen nodig in het contact tussen u en school. Het is van groot belang dat u achter de plaatsing op Altra College Centrum staat, ondanks dat dit niet altijd een vrije keuze is. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van uw kind op school en bij de aanpak die de school kiest. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.

5.2 SOMtoday

Wanneer moet mijn kind op school zijn? Heeft hij huiswerk? Wat voor cijfers haalt hij? Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden via SOMtoday; het digitale leerlingenplatform. SOMtoday is te benaderen via www.altrahorizononderwijs.nl.

5.3 Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. Zij ondersteunt de school actief bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs, denkt mee over de organisatie van de school en bijvoorbeeld de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan en de schoolgids.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding, waarbij ouders de leerlingen onder 13 jaar vertegenwoordigen. Vanaf 13 jaar mogen ook leerlingen deelnemen aan de MR of, als de school deze heeft, de leerlingenraad.

iHUB onderwijs heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die regelmatig met de bestuurder over bovenschoolse (beleids)zaken overlegt. De GMR wordt gevormd door een afvaardiging van ouder(s)/opvoeder(s) en medewerkers van iHUB, waarbij elk van de vier onderwijsregio’s is vertegenwoordigd. De MR en de GMR hebben met regelmaat contact met elkaar.

Voor meer informatie over deelname aan de MR of GMR kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

5.4 Ouderadviesraad

Altra College Centrum wil nog meer aansluiten bij de ouder(s) en/of opvoeder(s), door met u in gesprek te gaan en advies in te winnen hoe het nog beter kan. Daarvoor hebben we een ouderadviesraad opgericht. Gaat de school u aan het hart? Denk dan mee in de ouderadviesraad! Geef u op bij: Madeleen Ritsema, schooldirecteur Altra College Centrum.

5.5 Privacy

Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Devices De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

Op school zelf beschikken we over devices waarmee de leerlingen digitaal te werk kunnen gaan. Deze devices worden uitsluitend voor schoolzaken gebruikt en met onze leerlingen bespreken we welk gedrag wij van hun verwachten als we met de devices aan het werk zijn. De school mag monitoren bij het vermoeden van misbruik van deze devices en onze leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Het is voor de medewerkers van de school mogelijk om op afstand mee te kijken met de activiteiten van de leerlingen op de devices. Het doel hiervan is het monitoren van rechtmatig gebruik en voor het geven van didactische instructies en ondersteuning. Hierbij is de leerling op de hoogte dat er wordt meegekeken. Als u hier vragen over heeft of over andere ICT en media gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met de school. Privacyreglement

In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Overstapdashboard

Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden. Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

Verwijsindex MULTIsignaal

Op onze scholen wordt soms ook specialistische jeugdhulp geboden aan leerlingen. Wij registreren deze leerlingen in de Verwijsindex, een hulpmiddel om samen te werken. In de Verwijsindex worden alleen vermeld: de naam, geboortedatum, woonplaats, het geslacht van de jongere en de contactgegevens van de melder. Er staat dus geen inhoudelijke informatie in. Andere scholen of hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts) kunnen dit ook doen. Zo is in één oogopslag duidelijk of en welke hulpverleners bij de jongere betrokken zijn en of er binnen het gezin meerdere jongeren ondersteuning ontvangen. Zorg- of hulpverleners in de regio kunnen elkaar daarmee eenvoudig vinden om zo nodig de hulp af te stemmen. Dit noemen we een ‘match’. Maar voordat wij vervolgens met elkaar in gesprek gaan, vragen wij daarvoor eerst uw toestemming. Hier vindt u de rechten en privacy rondom de Verwijsindex.

5.6 Leerlingenraad

Wij vertrouwen in de eigen kracht van onze leerlingen. Ze kunnen vaak meer dan ze zelf weten. Daarom betrekken we de leerlingen nadrukkelijk bij hun onderwijs; ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun schoolprestaties, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Leren moeten de leerlingen tenslotte zelf doen. We stimuleren een actieve betrokkenheid van de leerlingen bij onder andere de school middels een leerlingenraad, maar ook door open te staan voor onze leerlingen, te luisteren naar hun mening en daar actief naar te vragen. We betrekken leerlingen bij het vaststellen van de schoolregels, het organiseren van schoolbrede activiteiten, het te voeren beleid.