Wij bouwen als school graag en met veel inzet aan de toekomst van onze leerlingen. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. De inzet van de leerlingen, en niet te vergeten de ouder(s) en of/ opvoeder(s), is onmisbaar.

5.1 Ouderbetrokkenheid

Op Altra College Centrum vinden wij het contact met u belangrijk. Wat kunt u van ons verwachten op het gebied van onderwijs en ondersteuning? Om samen aan de ontwikkeling van de leerling te werken is openheid en vertrouwen nodig in het contact tussen u en school. Het is van groot belang dat u achter de plaatsing op Altra College Centrum staat, ondanks dat dit niet altijd een vrije keuze is. Wij betrekken u zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van uw kind op school en bij de aanpak die de school kiest. Mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan zoeken we samen naar een oplossing.

5.2 SOMtoday

Wanneer moet mijn kind op school zijn? Heeft hij huiswerk? Wat voor cijfers haalt hij? Ouders(s) en/of opvoeder(s) én leerlingen kunnen dagelijks de vorderingen bijhouden via SOMtoday; het digitale leerlingenplatform. SOMtoday is te benaderen via www.altrahorizononderwijs.nl.

5.3 Medezeggenschapsraad

De inspraak van de ouder(s) en/of opvoeder(s) is geregeld via de medezeggenschapsraad (MR), waarin ouder(s) en/of opvoeder(s) zijn vertegenwoordigd. Zij kunnen hier onderwerpen naar voren brengen, hun mening geven of ideeën kwijt over het onderwijs en over beleidszaken.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol op school. De MR adviseert de directie van Altra over bijvoorbeeld de organisatie van de school en de vakantieregeling. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht bij bepaalde zaken, zoals het schoolplan.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via gmr@altra.nl. Wilt u een actieve bijdrage leveren aan de school? Meld u dan aan via gmr@altra.nl.

5.4 Ouderadviesraad

Altra College Centrum wil nog meer aansluiten bij de ouder(s) en/of verzorger(s), door met u in gesprek te gaan en advies in te winnen hoe het nog beter kan. Daarvoor hebben we een ouderadviesraad opgericht. Gaat de school u aan het hart? Denk dan mee in de ouderadviesraad! Geef u op bij: Linde Manders, schooldirecteur Altra College Centrum, l.manders@altra.nl.

5.5 Privacy

Op onze school  gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Om goed onderwijs te kunnen geven, onze leerlingen te kunnen begeleiden en de administratie van de school te kunnen voeren, leggen we gegevens over en van leerlingen vast. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. We leggen alleen gegevens vast die die noodzakelijk zijn voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.


De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.


In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy nemen we op in de schoolgids, die eind juni beschikbaar is via de website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie van onze school.

Volgens de Onderwijswet moeten wij goed in de gaten houden of leerlingen niet vroegtijdig school verlaten. Ook als ze onze school hebben verlaten, moeten we nagaan of ze echt aan de vervolgopleiding zijn begonnen. Zo voorkomen we dat leerlingen tussen wal en schip belanden.


Het Overstapdashboard helpt ons hierbij. Hierin wisselen wij en de vervolgschool uit of de leerling inderdaad aan de vervolgopleiding is begonnen en dit volhoudt. Omdat we wettelijk verplicht zijn dit bij te houden, hoeven wij de ouders en de leerling hiervoor geen toestemming te vragen. Het Overstapdashboard voldoet aan de wetgeving betreffende Privacy- en Databeveiliging.

MULTIsignaal

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op de website (www.multisignaal.nl) kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over de hulp, dan kunt u op de site een klachtenfolder downloaden.

5.6 Leerlingenraad

Wij vertrouwen in de eigen kracht van onze leerlingen. Ze kunnen vaak meer dan ze zelf weten. Daarom betrekken we de leerlingen nadrukkelijk bij hun onderwijs; ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun schoolprestaties, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Leren moeten de leerlingen tenslotte zelf doen. We stimuleren een actieve betrokkenheid van de leerlingen bij onder andere de school middels een leerlingenraad, maar ook door open te staan voor onze leerlingen, te luisteren naar hun mening en daar actief naar te vragen. We betrekken leerlingen bij het vaststellen van de schoolregels, het organiseren van schoolbrede activiteiten, het te voeren beleid.