Onze school werkt intensief aan een goede kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Om dat goed te kunnen doen, stellen we ons altijd de volgende vragen:

  • Zijn we op de juiste manier bezig?
  • Wat kan er anders?
  • Wat kan beter?
  • Hoe ervaren ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen de kwaliteit van het onderwijs en de zorg?

4.1 Tevredenheid

Altra College Centrum neemt jaarlijks een tevredenheidonderzoek af onder de ouder(s) en/of verzorger(s), leerlingen en medewerkers van de school. De resultaten van dit onderzoek geven de school informatie over de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, de waardering voor de ondersteuning en de samenwerking tussen ouder(s) en/of verzorger(s) en school. De resultaten vergelijken we jaarlijks met de uitslag van voorgaande jaren. Op basis van deze gegevens stellen we een verbeterplan op, welke onderdeel is van het schoolplan.

4.2 Certificering

Altra voldoet aan de eisen die de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO) stellen en is daarmee gecertificeerd en daar zijn we trots op! De onderzoekers gaven Altra een compliment omdat wij in vergelijking met andere organisaties in het speciaal onderwijs en jeugdhulp opvallend goed:

  • actief zoeken naar een goede en veilige aanpak/omgeving voor leerlingen en cliënten.
  • zoeken naar wat leerlingen en cliënten wel kunnen. We geven kinderen het vertrouwen en zorgen dat ze diploma’s kunnen halen. Zo hebben ze een goede start om te participeren in de maatschappij en met meer zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

En daar zijn we trots op!

4.3 Onderwijsinspectie

Elke school heeft bij de onderwijsinspectie een toezichtkaart. Op deze kaart kunt u aflezen welke afspraken (arrangementen) de inspectie met de school heeft gemaakt. Altra College Centrum heeft een basisarrangement. Dit betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Het volledige inspectierapport staat op de website van Altra College en de onderwijsinspectie.

4.4 Opbrengsten en analyse

Eindexamencijfers 2019-2020 In het schooljaar 2019-2020 hebben in totaal 70 leerlingen examen gedaan voor een paar of álle examenvakken. Dat aantal is relatief hoog omdat wij leerlingen van onze derde klas al examen laten doen in het vak ‘maatschappijleer’ en hun profielwerkstuk laten maken en toetsen. Er zitten dus veel leerlingen tussen die maar voor één vak examen deden.

Aan het einde van de examenperiode mochten wij 24 van deze leerlingen blij maken met een volledig vmbo-t diploma.Daarnaast konden we 53 gehaalde certificaten uitreiken aan de 46 leerlingen die niet voor een geheel diploma opgingen of dit niet helemaal hebben gehaald.

Omdat onze ervaring is dat leerlingen pas écht weten wat hen te wachten staat wanneer zij werkelijk examen hebben gedaan laten wij leerlingen vaak opgaan voor alle vakken waarover zij zich zeker voelen. Dat deze inschatting niet altijd de juiste blijkt, leidt tot een lager slagingspercentage voor onze school dan gehoopt. Toch kiezen we ervoor dit zo te blijven doen, omdat wij zien dat onze leerlingen de ervaring nodig hebben en gebruiken als leermoment, om een volgende keer een betere inschatting te kunnen maken. Natuurlijk doen wij er daarnaast alles aan om onverwachte teleurstellingen te voorkomen, of in ieder geval te zorgen voor een zachte landing.

Opbrengsten Uiteindelijk willen leerlingen natuurlijk graag resultaat zien van hun inspanningen. Ieder jaar na de examens maken we daar bij Altra College Centrum de balans van op. Sommige herexamens vinden pas in augustus plaats, vandaar dat wij u de cijfers van schooljaar 2018-2019 presenteren in deze schoolgids. De resultaten van schooljaar 2019-2020 vindt u online op onze site, vanaf januari 2021. In schooljaar 2018-2019 stroomden er 44 leerlingen uit naar verschillende plekken en vormen van vervolgonderwijs. Hier ziet u de verdeling:

Uitstroom examenkandidaten Een groot deel van onze examenkandidaten stroomde door naar het MBO. Voor leerlingen die hun examen helemaal behaalden was dat veelal MBO niveau 3 en 4. Leerlingen die een gedeelte van hun examens haalden, of die halverwege het jaar toch graag al startten op het MBO gingen naar niveau 1 en 2. Zij hebben ook de keuze bij ons door te gaan totdat alle certificaten voor het vmbo-t-diploma gehaald zijn, en dan een jaar later door te stromen naar MBO 3 of 4. Sommige jaren kiezen veel leerlingen daarvoor, andere jaren zijn er veel die liever sneller aan een MBO-opleiding beginnen. Het gaat er ons om dat leerlingen kiezen wat op dat moment het beste bij hen past. Ook gingen er leerlingen door naar de HAVO; een deel ging door naar onze locatie Bleichrodt en ziet u bij ‘VSO’. Sommigen stroomden door naar een reguliere HAVO en ziet bij ‘VO’. Uitstroom niet-examenkandidaten Ook in de leerjaren 1 t/m 3 vond uitstroom plaats, maar veel minder vaak dan na het examen. Er waren leerlingen die naar regulier onderwijs uitstroomden; aan het einde van het tweede leerjaar waren sommigen klaar voor deze stap, en vallen dus onder het kopje ‘VO’. Anderen stroomden door naar andere vso-plekken; elders in het land of naar plekken met meer geïntegreerde zorg en onderwijs. Zij vallen ofwel onder het kopje ‘VSO’, ofwel onder het kopje ‘anders'.