Onze leerlingen kunnen op verschillende terreinen extra ondersteuning gebruiken. Altra College Centrum heeft een sterke zorgstructuur opgebouwd in de school, die de samenwerking met interne en externe partners waarborgt.

3.1 Leerlingenbegeleiding en zorg

Altra College Centrum zorgt dat iedere leerling de extra begeleiding krijgt, die hij of zij nodig heeft. De intern begeleider kijkt of er extra begeleiding nodig is vanwege leerproblemen. Het zorgteam (schoolpsycholoog en zorgcoƶrdinator) kijkt of ondersteuning nodig is vanwege sociaal-emotionele problemen en gedrag. Als je eenmaal op Altra College Centrum bent gestart, is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouder(s) en/of opvoeder(s). De mentor houdt in de gaten dat de leerling de gestelde doelen haalt, signaleert wanneer dat in gevaar komt en evalueert regelmatig met de leerling en zijn ouder(s) en/of opvoeder(s).

De mentor evalueert de vorderingen van de leerling op onderwijs en gedrag ook regelmatig met de intern begeleider en het zorgteam. Samen zorgen zij ervoor dat de plannen voor leerlingen, opgeschreven in het ontwikkelingsperspectief, haalbaar zijn en worden bijgesteld waar nodig. Het zorgteam is verantwoordelijk voor de intake, doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Ook wanneer er problematiek speelt die het schoolse stuk overstijgt, betrekt de mentor het zorgteam bij de leerlingen en zijn/haar ouder(s)/opvoeder(s), om samen verder te zoeken naar oplossingen. Zij kunnen externe partners hierbij betrekken als dat nodig en gewenst is.

3.2 Extra ondersteuning

Wanneer een leerling toch nog extra ondersteuning nodig heeft bij het leren en ontwikkelen van sociale vaardigheden is daar ook de mogelijkheid toe. Op Altra College Centrum werkt het zorgteam nauw samen met jeugdhulpverleners en jeugd-GGZ. De vaste specialistische jeugdhulpverleners (De Opvoedpoli en Atos) werken op de school samen met docenten, mentoren en ondersteuners om leerlingen en hun ouders de nodige begeleiding te geven. Zo zijn zij voor leerlingen gemakkelijk herkenbaar en bereikbaar in de school, op het moment dat dat nodig is en/of op afspraak. De afstemming tussen school en hulpverlening is heel belangrijk en plannen worden dan ook samen gemaakt en geƫvalueerd. Aanmelding voor jeugdhulpverlening of jeugd-GGZ gaat altijd via het zorgteam van de school, in overleg met ouder(s)/opvoeder(s) en leerling.

Altra College Centrum biedt naast bovenstaande speciale projecten op het gebied van voorlichting, zoals: het spreekuur van de verslavingszorg van Jellinek of voorlichting van politie en justitie. Er is regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen die (te vaak) te laat komen en/of afwezig zijn.

3.3 Zorgteam

Altra College Centrum hecht veel waarde aan goede samenwerking met alle medewerkers van instellingen waar onze leerlingen mee in aanraking kunnen komen. Zo werken we samen met een zorgteam, dat waar nodig rondom leerlingen samenwerkt en overleg heeft. Op oproep kunnen hieraan diverse ketenpartners deelnemen zoals: Altra jeugd & opvoedhulp, de leerplichtambtenaar, De Opvoedpoli, de schoolarts en de buurtregisseur van het stadsdeel. Dit team bespreekt naast de zorgen rondom individuele leerlingen ook bredere vraagstukken rondom verzuim, pesten, te laat komen en ouderbetrokkenheid.